Waarom je SEO uitbesteden?

Wanneer je meer klanten wilt voor je onder­ne­ming, ontkom je er niet aan: SEO. Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf voort­du­rend optimaal op inter­net gevon­den wordt door poten­ti­ële klanten, moet je iets met SEO. Als je helemaal ontzorgd wil worden op dit vlak, kun je het beste alles rondom SEO uitbe­ste­den aan een marke­ting­bu­reau dat hierin gespe­ci­a­li­seerd is.

Website optimaliseren

Misschien had je al wel van SEO gehoord, maar misschien ook niet. De letters staat voor ‘Search Engine Optimi­za­tion’. Bij SEO gaat het er, kort gezegd, om om websi­te­tek­sten zodanig te schrij­ven of aan te passen, dat een website (of een pagina daarop) goed gevon­den wordt. Dat is belang­rijk, want je wilt dat mensen die op zoek zijn naar iets wat jij ze kunt bieden, op jouw website terechtkomen.

Zoektermen

Dat lijkt eenvou­dig, maar dat is het niet altijd. Stel dat je een winkel in Apeldoorn hebt in handge­maakte stoelen, en die stoelen geef je een eigen naam, bijvoor­beeld ‘Super­Ze­tel’. Maar mensen die op zoek zijn naar handge­maakte stoelen in Apeldoorn, zoeken in Google waarschijn­lijk vaak op ‘handge­maakte stoelen Apeldoorn’. En niet op ‘Super­Ze­tel Apeldoorn’, want ze kennen de naam niet die jij eraan gegeven hebt. 

Zoekwoordenonderzoek

Het is dan waarde­vol om een zoekwoor­den­on­der­zoek te laten uitvoe­ren. Hierdoor kom je erach­ter op welke termen bezoe­kers van jouw website gezocht hebben. Het voordeel hiervan is dat je op basis van de uitkom­sten de teksten op jouw site zodanig kunt (laten) aanpas­sen, dat ze optimaal gevon­den worden door de juiste perso­nen. In het voorbeeld hierbo­ven zou de uitkomst kunnen zijn dat de zoekterm ‘handge­maakte stoelen’ het best promi­nent in de teksten verwerkt kunnen worden.

Linkbuilding

Een ander aspect van SEO is linkbuil­ding. Hierbij gaat het erom dat je hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google belandt wanneer pagina’s op jouw website linken naar andere pagina’s op jouw website, of naar pagina’s op andere websi­tes. Ook wordt jouw onder­ne­ming populair­der op Google naarmate meer andere websi­tes linken naar jouw website.

Er is veel mogelijk, maar wat werkt voor jou?

SEO uitbesteden

We kunnen ons voorstel­len dat je wel wat anders aan je hoofd hebt dan je bezig te houden met SEO. Logisch. Het omgaan met SEO is een vak apart en je moet je erin verdie­pen om erin thuis te raken. En daar heb je wellicht geen tijd voor of zin in. In dat geval kun je alles rondom SEO uitbe­ste­den aan een marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau dat hierin gespe­ci­a­li­seerd is. Zoals ons bureau.

SEO-abonnement

Wij kunnen op basis van analy­ses gedegen advies geven rond SEO met betrek­king tot je website. Omdat de wereld van SEO niet stilstaat en ook Google voort­du­rend de eigen praktijk veran­dert, is een SEO abonne­ment aan te raden. Zo weet je zeker dat je altijd op de juiste manier gevon­den wordt. Je ziet het: je SEO uitbe­ste­den is een onmis­baar onder­deel van je marketingstrategie!

SEO teksten

En als het toch gaat over het optima­li­se­ren van je website: je kunt ook SEO teksten laten schrij­ven die precies doen wat ze moeten doen. Namelijk gevon­den worden en de lezer op een duide­lijke manier uitleg­gen wat jouw onder­ne­ming te bieden heeft. Geen lange verha­len met moeilijke termen, maar heldere teksten die de lezers inspi­re­ren. Met relevante links en aantrek­ke­lijke afbeeldingen.

Blogartikelen en succesverhalen

Wat ook helpt om optimaal gevon­den te worden op Google: regel­ma­tig artike­len publi­ce­ren op je website, zoals blogar­ti­ke­len, nieuws­ar­ti­ke­len en succes­ver­ha­len. Ook daarbij kunnen wij je helpen. Onze redac­teu­ren en vormge­vers gaan graag voor je aan de slag om aantrek­ke­lijke content te maken voor jouw website!

Ja, ik wil meer weten!

Wil je je SEO uitbe­ste­den in Gronin­gen en ben je ook nieuws­gie­rig naar andere manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.