Het SEO-woordenboek: alle SEO-termen op een rijtje

Wanneer je jouw website of blog wilt SEO-optima­li­se­ren, kom je veel verschil­lende termen tegen. Wat beteke­nen al deze termen en hoe pas je ze toe op jouw website? ForYou Media opent voor jou het woorden­boek om deze termen uit te leggen.

Wat is SEO eigenlijk?

Het is handig om eerst uit te leggen hoe SEO globaal werkt. SEO betekent zoekma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie (uit het Engels, Search Engine Optimi­za­tion). Door je SEO te verbe­te­ren, behaal je een hogere positie in Google. Google wil een zo gebruiks­vrien­de­lijk mogelijke ervaring creëren. Wanneer iemand een zoekop­dracht invoert, wil Google het beste antwoord zo hoog mogelijk in de resul­ta­ten laten zien. Door SEO toe te passen op jouw website of artikel, laat je Google duide­lij­ker zien welke infor­ma­tie er op jouw website te vinden is. Hierdoor zal jouw positie hoger worden wanneer iemand naar precies die infor­ma­tie op zoek is.

Keywords

Bij iedere blog of iedere websi­te­pa­gina is het goed om stil te staan bij het hoofd­on­der­werp. Wanneer wil je dat iemand op jouw pagina uitkomt? Dit maak je vervol­gens duide­lijk aan de hand van keywords, oftewel, je zoekter­men. Dit is het hoofd­on­der­werp van je tekst en hier wil je op gevon­den worden. Benoem dit woord minstens een keer in de titel, in de eerste alinea en een aantal keer in de tekst.

Specialist aan het woord

Let op met zoekter­men! Zoals we in ons eerdere blog over SEO-tips al beschre­ven, is het niet nuttig om je tekst helemaal vol te proppen met zoekwoor­den. Dit komt de leesbaar­heid van de tekst niet ten goede en zal er juist voor zorgen dat mensen snel weer wegklik­ken. Dit merkt Google ook op. Die trekt de conclu­sie dat je pagina minder relevant is, waardoor je website langzaam naar beneden zakt.

Door SEO toe te passen, laat je Google duidelijker zien welke informatie er op jouw website te vinden is

De headings

Ieder artikel heeft een titel en enkele subti­tels. Dit zijn ook wel de Headings. Het is belang­rijk dat je artikel één hoofd­kop heeft. Dit is de H1 van je artikel. Deze staat altijd boven­aan en is meestal groot. Zorg ervoor dat deze header niet meer dan 60 tekens bevat en het onder­werp van je artikel hierin genoemd wordt. Vervol­gens kun je in het artikel meerdere subkop­pen hebben, dit zijn de H2’s. Hierin kun je benoe­men waar de alinea over gaat. In dit artikel is ‘Het SEO-woorden­boek’ de H1, en is bijvoor­beeld ‘De headings’ een H2.

Meta description

Wat een meta descrip­tion is, kunnen we het beste even laten zien. Zie onder­staande afbeelding:

De blauwe link is de pagina­ti­tel, meestal de H1 header van je pagina zoals eerder beschre­ven. Het tekstje eronder, ‘In jouw eigen magazine… […]’, is de meta descrip­tion. Deze tekst heeft een dubbele functie. Het beschrijft aan Google waar je pagina over gaat, zodat die bezoe­kers naar jouw website kan leiden. Aan de andere kant is dit ook het korte tekstje dat onder jouw link verschijnt. Dit tekstje moet bezoe­kers verlei­den om ook daadwer­ke­lijk naar jouw pagina te gaan. Zorg er dus voor dat deze tekst ook een active­rende zin bevat. Dit zal mensen sneller op je link laten klikken.

Backlinks

Een belang­rijk onder­deel van SEO zijn de links in je artikel. Hierdoor kan Google zien of jouw pagina een nuttige bron van infor­ma­tie is die gebrui­kers door kan leiden naar andere pagina’s. Iemand die via jouw website naar andere pagina’s kan komen voor antwoor­den op zijn of haar vragen, is volgens Google een tevre­den klant. Hierdoor zou jouw pagina ook sneller boven­aan de zoekre­sul­ta­ten komen. Zorg ervoor dat ieder artikel of iedere pagina minstent 2 links heeft. Het liefst eentje die naar een andere pagina op jouw website leidt (een interne link) en eentje die naar een andere website leidt (een externe link).

Iemand die via je website naar andere pagina’s kan komen voor antwoorden, is een tevreden klant

Ankertekst

Een belang­rijk onder­deel van de link, is de anker­tekst. Dit is de tekst waar je op klikt. Wanneer ik bijvoor­beeld een link plaats naar de beauty­blogs van ForYou, is in dit geval ‘beauty­blogs van ForYou’ de anker­tekst die je naar de link (https://www.foryou.nl/beauty/) leidt. Deze anker­tekst vertelt ook aan Google waar je link naartoe gaat.

SEA

Waarschijn­lijk heb je nu iets meer grip op wat SEO ongeveer inhoudt. SEO wordt vaak in één adem genoemd met SEA. Wat is dat dan eigen­lijk? Het is niet geheel terecht dat SEO en SEA zo vaak samen­ge­trok­ken worden. Ze zijn namelijk erg verschil­lend van elkaar. SEA staat voor Search Engine Adver­ti­sing. Waar je met SEO ervoor zorgt dat je website of artikel op natuur­lijke wijze een hogere positie krijgt, doe je dit bij SEA met geld. Je inves­teert in bepaalde zoekwoor­den om hierop gevon­den te worden.

Eerste hulp bij SEO

Heb je vragen over SEO, of wil je weten hoe je dit in jouw website kunt verbe­te­ren? ForYou Media staat voor je klaar om je hierbij te onder­steu­nen. Wij helpen onder­ne­mers in gezond­heid, schoon­heid, liefde & leven met hun marke­ting en commu­ni­ca­tie. Vraag een gratis SEO-check aan, een van onze proef­pak­ket­ten, en ervaar zelf hoe wij jouw bedrijf kunnen helpen.

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creeren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw (blog)artikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.