Je zakelijke website laten maken door ons!

Bij een profes­si­o­nele onder­ne­ming hoort een profes­si­o­neel uitziende website. Net zoals een eerste indruk die een solli­ci­tant maakt bij een solli­ci­ta­tie­ge­sprek belang­rijk is, is de uitstra­ling van een website van groot belang voor een bedrijf. Een poten­ti­ële klant brengt immers maar één keer een eerste bezoek aan je site, en het hangt deels van de kwali­teit van die site af of de bezoe­ker een klant wordt. Heb je de indruk dat jouw site niet de juiste uitstra­ling heeft? Dan kun je je zakelijke website laten maken door ons!

Goede indruk

Je hebt er misschien jaren­lang voor gestu­deerd om de kennis te verga­ren die je nu inzet voor je cliën­ten. Of je hebt jaren­lang in loondienst gewerkt en hebt onlangs de keuze gemaakt om voor jezelf te begin­nen. Hoe je situa­tie ook is: je wilt positief overko­men op je klanten/cliënten. Dat doe je al door ze goed te helpen en service te bieden. Maar ook op momen­ten dat je ze niet voor je hebt, wil je dat ze die goede indruk houden. En je wilt dat mensen die jou nog niet kennen een goede eerste indruk van je krijgen. Dat gaat niet vanzelf. 

Oriëntatie op internet

Het kan natuur­lijk zijn dat iemand direct contact met je opneemt, of bij je winkel naar binnen loopt, zonder dat die eerst je website bezocht heeft. Maar dat gebeurt niet heel vaak. Mensen oriën­te­ren zich meestal eerst op inter­net voordat ze een aankoop doen of in zee gaan met een behan­de­laar, coach, schoon­heids­spe­ci­a­liste enzovoort. Dan kan, bij een groter aanbod, de keuze zomaar vallen op de onder­ne­mer die de beste indruk geeft door een goede website.

Goede website

Wat is ‘een goede website’? Er zijn aller­lei aspec­ten die daaraan bijdra­gen. Eén zo’n aspect is dat de bezoe­ker er snel op moet kunnen vinden waar die naar op zoek is. Zit de gezochte infor­ma­tie verstopt, dan kan die persoon afhaken en een andere site bezoe­ken. De laadsnel­heid van de pagina’s moet ook hoog zijn, want een trage site leidt tot erger­nis. En, tegen­woor­dig ook heel belang­rijk, de site moet ‘respon­sive’ zijn, oftewel goed te bekij­ken zijn op de smartphone en bijvoor­beeld een tablet. 

Taalfouten

Maar er valt nog veel meer te zeggen over websi­tes. Het staat niet erg profes­si­o­neel wanneer de teksten die erop staan bol staan van de taalfou­ten. Nu is niet ieder­een even goed in taal, maar met wat hulp moet het zeker lukken om foutloze websi­te­tek­sten op je site te hebben. Al ben je nóg zo goed in je werk, je stoot mogelijk poten­ti­ële klanten/cliënten af, omdat je blijk­baar niet de moeite hebt genomen om je rond dit aspect te laten helpen door een professional. 

Een zakelijke website als slimme inves­te­ring voor je onder­ne­ming

Je zakelijke website laten maken

Denk je dat jouw eigen site beter kan? Dan kun je een zakelijke website laten maken door ons. Wij maken, op basis van jouw wensen, een website die helemaal voldoet aan de huidige eisen die gesteld worden aan een moderne zakelijke website. We stellen alles optimaal in, zoals de meta descrip­ti­ons, Verkoop je artike­len of produc­ten? Dan kunnen we ook een webshop voor je maken. Natuur­lijk wordt bij alles rekening gehou­den met de eisen die Google stelt rond bijvoor­beeld vindbaar­heid van de site. Zo wordt een zakelijke website laten maken een slimme inves­te­ring in je onderneming!

Websiteteksten

Wanneer je dat wilt, kun je ook je websi­te­tek­sten door ons laten maken. En wil je een deel van de infor­ma­tie op je site veran­derd zien, bijvoor­beeld omdat je je aanbod uitbreidt, dan wijzi­gen wij dat voor je. 

Ja, ik wil meer weten! 

Wil je door ons je zakelijke website laten maken, of ben je nieuws­gie­rig naar de andere manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.