Hulp bij jouw online marketing in Groningen

Je wilt als onder­ne­mer gehol­pen worden met je online marke­ting. Je zoekt daarvoor een profes­si­o­neel marke­ting­bu­reau. En dan het liefst een bureau dat in de buurt zit, zodat je snel even kunt langs­gaan op het moment dat je dat nodig vindt, om zaken face-to-face te bespre­ken. Wij zijn de hulp bij jouw online marke­ting in Groningen!

Op internet zoeken

Als onder­ne­mer ben je het gewend dat je klanten over de vloer krijgt; zeker als je een winkel hebt. Sommi­gen kopen iets van je anderen kijken alleen rond en beslui­ten om weer weg te gaan zonder iets te kopen. Heb je geen winkel? Dan heb je contact met klanten via de telefoon of via e‑mail. Maar er is nóg een hele wereld van poten­ti­ële klanten die je niet meteen ziet of hoort. Die zijn op inter­net op zoek naar datgene wat jij hun kan bieden!

Zoekresultaten

Hoe doen die dat? Nou, gewoon zoals jij dat ook doet wanneer je thuis op zoek bent naar iets. Je vult op de site van Google een zoekwoord in, of meerdere, en dan komen er allemaal zoekre­sul­ta­ten naar boven. En hopelijk zit daar een onder­ne­mer bij die precies kan bieden wat jij zoekt. Misschien heb je je nooit afgevraagd hoe dat werkt: dat de zoekre­sul­ta­ten bieden wat jij zoekt. Misschien heb je ook nooit afgevraagd of die resul­ta­ten door de websi­tes te beïnvloe­den zijn.

SEO

Om met het laatste te begin­nen: die resul­ta­ten zijn inder­daad te beïnvloe­den. En hier komt de term ‘SEO’ om de hoek kijken. De letters staan voor ‘Search Engine Optimi­za­tion’, en zoals de term al aangeeft, gaat het hierbij om het optima­li­se­ren van (onder­de­len van) websi­tes ten behoeve van ieder­een die iets zoekt op inter­net. Dat vind je voor jezelf ook belang­rijk, want als jij iets zoekt, wil je niet op websi­tes belan­den die dat niet bieden.

Online marketing in Groningen

Om ervoor te zorgen dat jouw onder­ne­ming op een hoge positie bij de resul­ta­ten in Google komen te staan, en jouw site dus beter bezocht wordt, is het verstan­dig om een marke­ting­bu­reau in te schake­len. Zoals ons bureau. Wij zijn hét bureau voor online marke­ting in Gronin­gen. Wij helpen je onder andere met het verbe­te­ren van je online zicht­baar­heid en vindbaarheid.

Hulp bij al je online marke­ting wensen

Blogartikelen

Dat doen we niet alleen door een zoekwoor­den­on­der­zoek, maar we kunnen ook blogar­ti­ke­len voor je schrij­ven. Een blog is een belang­rijk middel voor het systeem achter Google om jouw site hoger in de resul­ta­ten­lijst te laten belan­den. Wanneer je namelijk voort­du­rend nieuwe artike­len op je website plaatst of laat plaat­sen, vindt ‘Google’ jouw site interes­san­ter dan sites van concur­ren­ten die geen blog hebben.

Succes vergroten

Als bureau voor inter­net marke­ting Gronin­gen zijn wij altijd in de buurt om je te helpen bij jouw marke­ting­wen­sen. En dan hebben we het niet alleen over SEO: we kunnen je helpen met een optimaal functi­o­ne­rende website, met tijdlijn­be­rich­ten en campag­nes voor Facebook en Instagram, en aller­lei offline midde­len om het succes van je onder­ne­ming te vergro­ten. Dan hebben we het over flyers, folders, magazi­nes, banners en nog veel meer. En we zijn in de buurt, dus wil je met ons van gedach­ten wisse­len in een persoon­lijk gesprek? We kunnen dus gewoon praten over online marke­ting in Groningen.

Hebben we je interesse gewekt? Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.