Jouw complete internet marketingbureau!

Je ontkomt er tegen­woor­dig niet aan. Als bedrijf moet je zicht­baar zijn op inter­net, anders loop je klanten mis of raak je klanten kwijt. Wat komt er allemaal kijken bij een goede zicht­baar­heid van je onder­ne­ming op inter­net, inclu­sief sociale media? Een goed inter­net marke­ting­bu­reau kan je helpen!

Goede website

De basis van alles is een profes­si­o­nele website. Dat is een website waarvan de pagina’s snel laden, en waarbij de infor­ma­tie overzich­te­lijk aange­bo­den wordt. Ook moeten de teksten begrij­pe­lijk en zonder taalfou­ten zijn. Verder moeten de teksten zodanig geschre­ven zijn, dat ze goed gevon­den worden in Google. Wanneer je met dit soort aspec­ten rekening houdt, scoort je website hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst ten opzichte van concurrenten.

SEO & SEA

Tegen­woor­dig is een goed vindbare website onont­beer­lijk. Logisch, want poten­ti­ële klanten die zich oriën­te­ren op een bepaald product of een bepaalde dienst willen snel bij het juiste zoekre­sul­taat uitko­men. En dan is het wel zo fijn als het om jouw website gaat! Hier komt dus SEO, oftewel Search Engine Optimi­za­tion, om de hoek kijken. Ook is het mogelijk om, tegen betaling, hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst te komen door middel van adver­te­ren: Search Engine Advertising.

Actief op sociale media

Maar je kunt nog meer doen om je zicht­baar­heid te vergro­ten en om de binding met je klanten te houden. En dat is actief zijn op sociale media als Facebook en Instagram. Dit kun je doen door geregeld een tijdlijn­be­richt te plaat­sen, maar je kunt ook denken aan een campagne die heel gericht ingesteld kan worden op de doelgroep die jij wilt bereiken.

Nieuwsbrief

Iets waar je mogelijk nog niet aan gedacht hebt, maar waar je wél voordeel uit kunt halen, is een nieuws­brief. Dit is een regel­ma­tig verschij­nende ‘brief’ die via e‑mail verstuurd wordt aan klanten die zich hiervoor hebben aange­meld. Het is een mooie manier om contact met hen te onder­hou­den. Je kunt in een nieuws­brief nieuw­tjes commu­ni­ce­ren, aanbie­din­gen, persoon­lijke verha­len, reviews enzovoort.

We kunnen al je inter­net marke­ting­ac­ti­vi­tei­ten uit handen nemen 

Specifieke kennis

Hoe haal je het beste uit je zicht­baar­heid op inter­net? Waarschijn­lijk lukt het je wel om goede tijdlijn­be­rich­ten op sociale media te plaat­sen, maar hoe zorg je ervoor dat de pagina’s van je website optimaal ingesteld zijn voor een goede vindbaar­heid? Daar komt speci­a­lis­ti­sche kennis bij kijken. En hoe stel je eigen­lijk een campagne op sociale media in? Ook daar is speci­fieke kennis van deze media voor nodig. Een goed inter­net marke­ting bedrijf heeft die kennis.

Internet marketingbureau

Laat ons je helpen! Wij zijn een profes­si­o­neel inter­net marke­ting­bu­reau dat al vele onder­ne­min­gen heeft gehol­pen met hun online marke­ting. We kunnen al je inter­net marke­ting­ac­ti­vi­tei­ten uit handen nemen, zodat je er zelf geen omkij­ken meer naar hebt. Van een goede website tot aan tijdlijn­be­rich­ten en campag­nes op sociale media, en het uitbe­ste­den van e mail marke­ting tot blogar­ti­ke­len. Inter­net marke­ting in Gronin­gen kan jou helpen jouw succes te vergroten!

Aansprekende teksten

We kunnen ook alle soorten teksten voor je maken, van infor­ma­tieve websi­te­tek­sten tot blogar­ti­ke­len en van tijdlijn­be­rich­ten tot teksten voor nieuws­brie­ven. De redac­teu­ren van ons inter­net marke­ting­bu­reau hebben ruime ervaring in het schrij­ven van teksten voor diverse branches die je juiste doelgroep(en) aanspre­ken. Natuur­lijk wordt van te voren alles met jou besproken.

Offline marketing

Ook al is online zicht­baar­heid uiterst belang­rijk, het kan nog steeds nuttig zijn om gebruik te maken van ‘offline’ marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, zoals folders, flyers of magazi­nes. Ook die kunnen we voor je maken. We schrij­ven de teksten, maken een aantrek­ke­lijke vormge­ving met aantrek­ke­lijk beeld­ma­te­ri­aal en laten die voor je drukken. Ons bedrijf voor inter­net marke­ting in Gronin­gen is er dus ook voor drukwerk!

Contact opnemen

Hebben we je interesse gewekt? Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek. We garan­de­ren dat het een leuk gesprek is, met antwoor­den op je vragen en veel inspiratie!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.