Je nieuwsbrief laten maken door professionals

Als onder­ne­mer wil je goed contact blijven houden met je klanten. Dat kan op verschil­lende manie­ren. Wanneer je ze niet regel­ma­tig in leven­den lijve ziet, is het een goed idee om regel­ma­tig een nieuws­brief via e‑mail te verstu­ren. Mocht je daar zelf niet de tijd of de kennis voor hebben, dan kun je zo’n nieuws­brief laten maken door professionals!

Extra onder de aandacht

Wat kun je allemaal met een nieuws­brief? Aller­eerst kun je onder­de­len van je website nog eens extra onder de aandacht brengen van je publiek. Verkoop je bijvoor­beeld produc­ten, maar merk je dat sommige produc­ten helaas minder goed verkocht worden? Besteed dan op een aantrek­ke­lijke manier aandacht aan deze produc­ten; dan vergroot je de kans dat ze populair­der worden. Zó gemak­ke­lijk kan het zijn, en klanten kunnen je dankbaar zijn dat jij ze erop hebt gewezen!

Nieuws

Met een nieuws­brief kun je ook op een eenvou­dige manier actueel nieuws overbren­gen. Ben je binnen­kort een dagje geslo­ten? Heb je iets nieuws toege­voegd aan je aanbod? Ben je bezig met een leuke cursus en wil je daarover vertel­len? Met een nieuws­brief kan dat allemaal! Zo zijn jouw klanten steeds op de hoogte van het reilen en zeilen van jouw bedrijf.

Exclusieve aanbiedingen

Door middel van een nieuws­brief kun je ook bijvoor­beeld exclu­sieve kortin­gen aanbie­den aan de geabon­neer­den. Daar doe je ze een groot plezier mee, want ze kunnen profi­te­ren van iets waar niet-geabon­neer­den niet van kunnen profi­te­ren. Zo geef je de geabon­neer­den een blijk van waardering.

Een kijkje in de keuken

Je kunt geabon­neer­den ook een ‘kijkje in de keuken’ van jouw bedrijf geven. Deel je kennis  met geïnte­res­seerde lezers! Of vertel iets persoon­lijks: wie is de persoon achter de onder­ne­mer? Dat vinden je klanten leuk, en zo bouw je een band op. 

Wij zorgen voor aantrek­ke­lijk vormge­ge­ven nieuwsbrieven

Succesverhalen

Een andere mogelijk­heid van een nieuws­brief is dat je succes­sen van je klanten kunt delen. Bied je een bepaalde behan­de­ling aan waarmee een klant beter functi­o­neert? Laat hem of haar erover vertel­len, maak er een verhaal van en publi­ceer het. Lezers kunnen zichzelf mogelijk herken­nen in het verhaal en kunnen contact opnemen om hetzelfde succes te behalen.

Niet te vaak 

Hoe vaak zou je ideali­ter zo’n nieuws­brief verstu­ren? Aan de ene kant wil je op een regel­ma­tige basis je klanten infor­me­ren, aan de andere kant kost het tijd en moeite om de onder­wer­pen te beden­ken en erover te schrij­ven. Het beste kun je ongeveer eens per maand een nieuws­brief maken en verstu­ren. Dan heb je doorgaans genoeg onder­wer­pen om een nieuws­brief te vullen, en je voorkomt dat lezers worden overspoeld met mailtjes van jouw kant. 

Maak ‘m aantrekkelijk

Hoe zorg je ervoor dat je nieuws­brief ook daadwer­ke­lijk gelezen wordt? Alles staat of valt met goede teksten en een passende vormge­ving. De teksten moeten bijvoor­beeld niet te lang zijn en niet te moeilijk leesbaar. Ook is het verstan­dig om de nieuws­brief visueel aantrek­ke­lijk te maken door jouw eigen huisstijl erin te verwer­ken en de juiste foto’s bij de berich­ten te plaatsen.

Je nieuwsbrief laten maken

Ben je ervan overtuigd dat een nieuws­brief maken voor je klanten een goed idee is, maar ontbreekt het je aan tijd en/of kennis om die te maken? Dan kun je het maken van de nieuws­brief uitbe­ste­den! Wanneer je met ons gaat samen­wer­ken op dit vlak, nemen we het werk uit handen en zorgen we voor aantrek­ke­lijk vormge­ge­ven nieuws­brie­ven met de juiste toon.

Focus op je werk

Je nieuws­brief laten maken is dus een slim idee wanneer je kwali­teit wilt, maar niet de tijd hebt (of de kennis) om deze klus uit te voeren. Op die manier kun je je blijven concen­tre­ren op datgene waar je goed in bent, en ben je geen tijd kwijt aan iets waarvan je weet dat het belang­rijk is, maar waar je eigen­lijk geen tijd voor hebt of geen zin in hebt.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.