Het optimale uit je nieuwsbrief halen: hoe doe je dat? 

Het inter­net staat vol met foto’s, maar op die zitten rechten, de ander is van lage kwali­teit en weer een ander is niet echt meer van deze tijd… Hoever je ook komt met gratis foto’s en een fotoli­cen­tie, écht persoon­lijk is het niet. Met persoon­lijke fotogra­fie heb je foto’s die passen bij jouw bedrijf, van hoge kwali­teit. Eigen, persoon­lijke fotogra­fie: de heilige graal van jouw marketing.

Het optimale uit je nieuwsbrief halen: hoe doe je dat? 

Het inter­net staat vol met foto’s, maar op die zitten rechten, de ander is van lage kwali­teit en weer een ander is niet echt meer van deze tijd… Hoever je ook komt met gratis foto’s en een fotoli­cen­tie, écht persoon­lijk is het niet. Met persoon­lijke fotogra­fie heb je foto’s die passen bij jouw bedrijf, van hoge kwali­teit. Eigen, persoon­lijke fotogra­fie: de heilige graal van jouw marketing.

De terugkeer van de nieuwsbrief

Sinds de pande­mie hebben we geleerd alle mogelijke manie­ren van online commu­ni­ca­tie volop te benut­ten, waaron­der ook de nieuws­brief. Deze is, en wordt, dan ook door steeds meer bedrij­ven geïnte­greerd. Het is een leuke, persoon­lijke manier om je clien­téle te berei­ken zonder ze dood te gooien met reclame en aanbie­din­gen. Het integre­ren van een nieuws­brief vereist wel het nodige denkpro­ces. Wat voor nieuws is logisch om te delen met je doelgroep, wat willen mensen lezen en wat heb jij te vertellen?

Laat het tellen

De algemene regel bij het schrij­ven van een nieuws­brief is 90/10: 90% origi­nele content, 10% promo­tie. Ga je een hele nieuws­brief alleen je produc­ten aanprij­zen, dan verveelt dit tenslotte snel en creëer je geen band met de lezer. Daarom is wat je in de nieuws­brief zet zo belang­rijk. Wist je bijvoor­beeld dat ongeveer de helft van de ontvan­gers besluit een nieuws­brief te openen enkel gebaseerd op de onder­werp­re­gel? Daarom is het belang­rijk dat het nieuws niet wollig is en dat het een duide­lijk doel vervult.

De invulling

Een lange nieuws­brief verveelt. Denk eraan dat veel mensen hun mail op hun telefoon lezen en echt niet zitten te wachten op gigan­ti­sche lappen tekst. Precies daarom houden wij het ‘short and snappy’: vier teksten, ongeveer 75 woorden elk. Hierin kun je bijvoorbeeld:

  • Updates geven over je bedrijf, je producten/diensten of je sector
  • Een product/dienst uitlichten
  • Iets delen wat je hebt bereikt
  • Een medewerker/klant in de spotlight zetten
  • Inhaken op actualiteit

Hoe bereik je mensen?

Oké, het idee voor je nieuws­brief staat. Hoe zorg je nu dat mensen zich aan gaan melden? De makke­lijk­ste manier is om een aanmeld­pro­ces te integre­ren op je website. Bijvoor­beeld onder­aan de homepa­gina. Vaak zie je ook wel een aanmeldop­tie in de vorm van een simpel vinkje bij het afreke­nen van een product. Hoe simpe­ler, hoe beter. Ook kun je bestaande klanten aanzet­ten tot aanmel­den, bijvoor­beeld in een e‑mail of social media post. Tenslotte goed om te kijken welk platform je gaat gebrui­ken voor je nieuws­brief. Laposta en Mailblue zijn toegan­ke­lijk en makke­lijk om in te werken, maar je hebt ook Mailchimp en vele anderen. Twijfel je wat het beste is? We advise­ren je graag!

Een nieuwsbrief bij ForYou Media

Er kan flink wat werk in een nieuws­brief gaan zitten. Maande­lijks ben je bezig met het beden­ken van onder­wer­pen, schrij­ven van teksten, misschien het opmaken van de nieuws­brief en het vervol­gens verstu­ren ervan. Wij nemen je deze zorgen graag uit handen. Ga eens met ons in gesprek om de mogelijk­he­den te bespre­ken. We bekij­ken ze graag met je.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.