Je e‑mail marketing uitbesteden: waarom zou je?

Je werkt hard om ervoor te zorgen dat je meer klanten krijgt voor je onder­ne­ming. Maar je wilt ook dat je huidige klanten verbon­den blijven met je bedrijf. En het maakt daarbij niet uit of dat bijvoor­beeld een winkel is, een praktijk of een salon. Die verbon­den­heid kun je onder andere berei­ken door regel­ma­tig een nieuws­brief te sturen. Maar hoe doe je dat? Geen nood: je kunt ook je e‑mail marke­ting uitbesteden!

Betrokken klanten

Een nieuws­brief is een prima manier om contact te houden met je huidige klanten. Het gaat dan doorgaans om klanten die je niet op dagelijkse basis ziet, maar die wél geïnte­res­seerd zijn in wat jouw onder­ne­ming doet en die op de hoogte gehou­den willen worden. Betrok­ken klanten dus! Die zijn van groot belang voor jou, want ze kennen je al en hebben een positieve associ­a­tie met jou en je onderneming.

Wat is een nieuwsbrief?

Laten we eens dieper ingaan op de nieuws­brief. Dat is een nieuws­brief via e‑mail die regel­ma­tig gestuurd wordt naar de ontvan­gers. Geïnte­res­seer­den kunnen zich eenvou­dig inschrij­ven op zo’n nieuws­brief door op de website aan te geven dat ze de nieuws­brief willen ontvan­gen. Dat betekent dus ook dat een mailtje van het bedrijf niet als ‘spam’ wordt gezien, want de ontvan­ger heeft er zelf voor gekozen om de nieuws­brie­ven te krijgen.

Inhoud

Wat staat er nou zoal in een nieuws­brief? Dat kan van alles zijn. Het meest voor de hand liggend is dat er in een nieuws­brief aandacht wordt besteed aan nieuws. Bij een winkel kan het dan gaan om een tijde­lijke aanbie­ding of nieuwe produc­ten. Bij een schoon­heids­sa­lon kan een nieuwe behan­de­ling worden geïntro­du­ceerd bij het publiek. Ook nieuwe openings­tij­den kunnen worden aangekondigd. 

Succes vergroten

Maar je kunt veel méér doen met een nieuws­brief. Zo kun je de focus richten op delen van je aanbod op jouw site waar je meer aandacht voor wilt. Het voordeel is daarbij dat je via klikbare links de lezer gelijk naar de betref­fende pagina(‘s) van je site kunt leiden. Zo kun je met de nieuws­brief ervoor zorgen dat je het succes van je onder­ne­ming vergroot!

De nieuws­brief als vorm van e‑mail marke­ting

Jouw eigen podium

Omdat een nieuws­brief jouw eigen podium is, kun je zelf kiezen waar je over wilt vertel­len. Heb je iets leuks of interes­sants meege­maakt rond je onder­ne­ming of op privé­ge­bied? Dan is een nieuws­brief ideaal om zo’n verhaal te delen, al of niet in combi­na­tie met een blogar­ti­kel waar je naar kunt verwij­zen. Zo geef je de lezers een kijkje achter de scher­men en vergroot je de verbon­den­heid met je klanten.

Aantrekkelijk

Je ziet: er kan van alles met een nieuws­brief, een vorm van e‑mail marke­ting. Het is dan ook belang­rijk dat die er verzorgd en aantrek­ke­lijk uitziet en goed geschre­ven is. En dat die regel­ma­tig verschijnt, maar niet te vaak. En het moeten ook geen ellen­lange verha­len op staan, anders loop je het risico dat lezers afhaken en zich uitschrij­ven. Er moet een goede balans zijn.

Je e‑mail marketing uitbesteden

We kunnen ons voorstel­len dat je het te druk hebt om zelf zo’n nieuws­brief op regel­ma­tige basis op te stellen. Of dat je geen zin hebt om er uitge­breid voor te gaan zitten. Geen nood: je kunt je e‑mail marke­ting uitbe­ste­den aan ons! Wij hebben uitge­breide ervaring in het presen­te­ren van onder­ne­min­gen via e‑mail.

Geen omkijken naar 

Hoe gaat het in z’n werk? We bespre­ken met jou de onder­wer­pen, schrij­ven de teksten en maken die op een aantrek­ke­lijk manier op, met jouw logo en huisstijl, en aanspre­kende foto’s. Die verstu­ren we maande­lijks naar de klanten. Zo heb je er geen omkij­ken meer naar! Op die manier wordt je e‑mail marke­ting uitbe­ste­den een aantrek­ke­lijke optie.

Vrijblijvend gesprek

Zoek je een marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau voor jouw website en ben je nieuws­gie­rig naar de manier waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.