Goede content creëren: hoe doe je dat?

Voor elke onder­ne­ming is het belang­rijk om onder de aandacht te blijven. En dat doe je door reclame te maken of door op een andere manier in contact te blijven met huidige én poten­ti­ële klanten. We hebben het dan over teksten, afbeel­din­gen, filmpjes en derge­lijke. Oftewel: content. Goede content creëren is belang­rijk om je te onder­schei­den van bedrij­ven die dit niet doen.

Goede content creëren

De belang­rijk­ste vorm van content is geschre­ven tekst. Daarin kun je namelijk nauwkeu­rig commu­ni­ce­ren. Het is daarbij wel zaak om een aantal aspec­ten in het achter­hoofd te houden. Zoals je publiek: op wie richt je je in je tekst(en)? Zijn dat huidige klanten of poten­ti­ële klanten, of allebei? Let ook op de moeilijk­heids­graad van de teksten. Als je teksten te moeilijk zijn, zal een deel van het publiek afhaken.

Schrijven vanuit de lezer

Het is verlei­de­lijk om te schrij­ven vanuit jezelf, als onder­ne­mer die iets te bieden heeft. Maar als je de lezer écht wil berei­ken, kun je het beste in het hoofd van de (poten­ti­ële) klant probe­ren te kruipen: wat wil die? Welke behoefte(n) heeft die? Waar is die naar op zoek? Probeer in je teksten (en andere vormen van content) herken­ning op te roepen. Dan kun je vervol­gens ingaan op de vraag hoe jij die behoefte kunt vervullen.

Teksten voor allerlei doeleinden

Let ook op de lengte van een tekst in relatie tot het medium waar de tekst voor gebruikt wordt. Zo dienen tijdlijn­be­rich­ten voor sociale media kort en bondig te zijn. Een tekst voor op je website kan langer zijn, maar voorkom dat de lezer einde­loos moet scrol­len. Maar te korte teksten zijn doorgaans ook niet aan te raden, in verband met de vindbaar­heid voor zoekmachines.

Voorkom taalfouten

Waar je misschien niet voort­du­rend bij stilstaat, maar wat wel degelijk belang­rijk is bij het content creëren: zorg ervoor dat je zoveel mogelijk voorkomt dat er taal‑, stijl- en typfou­ten staan. Niet elke lezer zal ze zien, maar het staat niet bepaald profes­si­o­neel. Zeker wanneer zulke fouten onher­stel­baar zijn, zoals bij drukwerk, is het belang­rijk om fouten te voorkomen.

Probeer in je teksten herken­ning op te roepen

Afbeeldingen

Maar content is meer dan alleen teksten. Ook het gebruik van afbeel­din­gen, onder andere in de vorm van foto’s, dragen bij aan een profes­si­o­nele uitstra­ling. Zorg dus ook voor aantrek­ke­lijke en aanspre­kende fotogra­fie en eventu­eel infograp­hics om je teksten tot leven te brengen. Ook filmpjes en anima­ties zijn prima midde­len om je publiek te boeien.

Bureau voor content creatie

Je ziet: er komt veel kijken bij het content creëren. Denk je dat jouw content beter kan, maar heb je geen tijd en/of zin om je hier zelf mee bezig te (blijven) houden? Laat ons je helpen! Wij zijn onder andere gespe­ci­a­li­seerd in content creatie, en hebben al talloze onder­ne­mers in aller­lei branches gehol­pen om hun succes te vergro­ten. Ook jij kunt door ons je content laten schrij­ven. Zo weet je zeker dat je content in orde is.

En als we toch bezig zijn…

Maar wij van ForYou Media doen dan alleen content creëren. We kunnen je hele marke­ting­com­mu­ni­ca­tie uit handen nemen. Van SEO en SEA tot campag­nes op Facebook en Instagram. Van het bouwen van een nieuwe website tot het verzor­gen van nieuws­brie­ven. Zo heb je er zelf geen omkij­ken meer naar. We doen alles om het succes van jouw onder­ne­ming te vergroten!

Ja, ik wil meer weten!

Wil je door ons je content laten creëren, of ben je nieuws­gie­rig naar de andere manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.