Facebook marketing uitbesteden

Je wilt meer berei­ken met Facebook en je wilt je Facebook marke­ting uitbe­ste­den. Geen wonder: je weet dat een goede campagne op sociale media veel kunnen doen voor je bedrijf, maar je mist de kennis (en mogelijk ook de tijd) om dit op een goede manier zelf aan te pakken. 

Facebook bestaat pas sinds 2004, en is in korte tijd een enorm succes gewor­den. Aan het eind van het jaar van de lance­ring waren er al een miljoen gebrui­kers, en dat werden er in razend­snel tempo meer. Op dit moment zijn er een paar miljard actieve gebruikers! 

Prachtig podium

Facebook is opgericht om mensen met elkaar in contact te laten komen. Dat zijn voor een groot deel mensen die elkaar kennen. Ze zetten leuke (of minder leuke) berich­ten op hun pagina, of liken het bericht van een ander. Maar Facebook is ook een prach­tig podium voor bedrij­ven om zichzelf op te presen­te­ren aan hun bestaande klanten én aan poten­ti­ële nieuwe klanten! En dat aspect van Facebook moet je niet onderschatten.

Gerichte campagne

Wellicht denk je bij ‘commu­ni­ce­ren op Facebook’ aan het af en toe plaat­sen van een nieuw­tje op je bedrijfs­pa­gina, maar het kan zoveel beter én effec­tie­ver. Met een gerichte campagne bereik je behoor­lijk nauwkeu­rig de door jou gewenste doelgroep. Dat kan dan bijvoor­beeld gaan om een groep mensen in een bepaalde leeftijds­ca­te­go­rie, of die in de buurt van jouw bedrijf wonen (of ver daarbui­ten!), of allebei. Het mooie van een Facebook­cam­pagne is dat het resul­taat gedetail­leerd geana­ly­seerd kan worden. Op basis van de gegevens kan de campagne eventu­eel aange­past worden, zodat het resul­taat (nog) beter wordt. Je ziet: Facebook kan een onmis­baar onder­deel zijn van jouw marketingcommunicatie. 

Geen tijd, geen zin

Maar het kost tijd en moeite in de ins en outs van Facebook, en misschien heb je daar geen tijd voor. Boven­dien veran­dert Meta, het moeder­be­drijf van Facebook, de regels rond adver­te­ren nogal eens, waardoor de adver­ten­tie die jij voor ogen had wordt afgekeurd. Grote kans dat je er eigen­lijk ook helemaal geen zin in hebt om je te gaan verdie­pen in Facebook. Maar je wil wél onder de aandacht komen en blijven bij je publiek, en bent er na het lezen van dit artikel ook van overtuigd dat je ‘hier iets mee moet’. 

 

‘Wil jij meer bereiken 

met Facebook marke­ting?

Zet Facebook in voor jouw professionele marketing

Het goede nieuws is dat je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden: je Facebook marke­ting uitbe­ste­den is veel slimmer! Je kunt ons commu­ni­ca­tie­bu­reau inscha­ke­len om je Facebook­be­rich­ten en ‑adver­ten­ties te laten verzor­gen en je te advise­ren hierin. Wij zijn (onder andere) daarin gespe­ci­a­li­seerd. We kunnen pakkende teksten maken en die combi­ne­ren met passende beelden. Zo zorgen we ervoor dat je heel gericht je doelgroep bereikt en je succes vergroot. 

Door je Facebook marke­ting uit te beste­den aan ons, zorg je direct voor: 
Berich­ten die écht aanspre­ken
Een verbe­terde zicht­baar­heid bij je doelgroep
Meer bezoe­kers op je website
Een verho­ging van je naams­be­kend­heid
Een verbe­te­ring van je bedrijfs­imago
Meer tijd voor je klanten, je gezin of je hobby’s

Natuur­lijk zorgen we ook direct voor een goede zicht­baar­heid op Instagram en stellen we ‘retar­ge­ting-campag­nes’ in, zodat je continu zicht­baar bent binnen je doelgroep én bij (poten­ti­ële) klanten. Waarom zou je hier nog zelf je kostbare tijd aan spende­ren? Tijd die je ook op andere manie­ren kunt gebruiken… 

Je Facebook marketing uitbesteden

Je Facebook marke­ting uitbe­ste­den aan experts is de slimste beslis­sing die je kunt maken. Gun jezelf meer rust en meer vrije tijd!

Ben je nieuws­gie­rig gewor­den hoe we dit voor jouw bedrijf aanpak­ken? Bel dan 050–7600800.
Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.