ForYou Media: jouw Facebook marketing partner 

Mogelijk heb je van iemand uit je omgeving te horen gekre­gen dat je ‘iets’ (of meer) met sociale media moet doen. Terecht, want sociale media als Facebook vormen een mooi platform om je bedrijf op te presen­te­ren. Heb je daarvoor een Facebook marke­ting partner nodig? Zoek dan niet verder! 

Internet

Je hebt mogelijk al een website waardoor jouw huidige klanten en je poten­ti­ële klanten jou kunnen vinden op inter­net. Daarmee ben je dan al een heel eind als het gaat om goede marke­ting, want bezoe­kers kunnen lezen wat je doet en hoe ze contact met je kunnen opnemen. Je hebt dan al een voorsprong op bedrij­ven die geen goede website hebben, want die geven een minder profes­si­o­nele indruk.

Nieuwe klanten

Het jammere is dat jouw website voor een groot deel bezocht wordt door mensen die jou al kennen. En door mensen die op de bedrijfs­naam hebben gezocht. Maar als je meer nieuwe klanten wilt, zou je eigen­lijk willen dat je website ook bezocht wordt door mensen die níét eerder op je site zijn geweest, maar die wel geïnte­res­seerd zijn in het aanbod dat je biedt: je diensten of produc­ten. Hoe kun je ervoor zorgen dat je dat voor elkaar krijgt? Met Facebook marketing!

Handig hulpmiddel

Sociale media zijn een handig hulpmid­del om klanten ertoe te bewegen om op jouw site te kijken. Het begint met een bedrijfs­pa­gina van je onder­ne­ming op Facebook, aange­zien dit medium meer gericht is op het geven van infor­ma­tie dan Instagram, dat toch meer gericht is op fotogra­fie. Wanneer je op regel­ma­tige basis een bericht post op Facebook, hou je jouw huidige klanten op een goede manier op de hoogte van nieuw­tjes en aanbiedingen.

Facebook marketing

Een nadeel van het posten van tijdlijn­be­rich­ten op Facebook is dat de berich­ten doorgaans niet worden gezien door mensen die jouw bedrijf nog niet kennen. Met adver­te­ren op Facebook kun je er echter voor zorgen dat je onder­ne­ming ook onder de aandacht komt van poten­ti­ële nieuwe klanten. Deze mensen lezen de berich­ten en worden daarmee verleid om te kijken op je site, of een bepaalde pagina van je site.

Een Facebook marke­ting partner voor doeltref­fende advertenties

De juiste doelgroep

Maar hoe weet je hoe je zo’n adver­ten­tie­cam­pagne moest instel­len en hoe de berich­ten eruit zouden moeten zien? Als je een kappers­zaak hebt in Gronin­gen, heeft het geen zin om je te richten op nieuwe klanten uit Amster­dam. Maar het is wél interes­sant om je in je campagne te richten op inwoners van kernen om Gronin­gen heen. Richt je je met jouw kapsa­lon alleen op vrouwen? Dan is het dus ook niet nodig om mannen te berei­ken. Je raadt het al: een Facebook­cam­pagne heeft de groot­ste kans op succes wanneer je de juiste doelgroep ermee bereikt. 

Facebook marketing partner 

Voor een optimaal werkende adver­ten­tie­cam­pagne op Facebook, en doeltref­fende tijdlijn­be­rich­ten, kun je een goede Facebook marke­ting partner gebrui­ken. Zoals ons bureau! Wij zijn onder andere een Facebook marke­ting bureau en zijn gespe­ci­a­li­seerd in het helpen van bedrij­ven met hun sociale media. Onder­deel van de strate­gie kan een campagne zijn, maar ook alleen tijdlijnberichten. 

Berichten op social media 

In beide geval­len maken we, als jouw Facebook marke­ting partner, aantrek­ke­lijke teksten en combi­ne­ren die met aanspre­kende beelden. De berich­ten plannen we vervol­gens in op je sociale media. Zelf heb je er geen omkij­ken naar, terwijl je wél op regel­ma­tige basis onder de aandacht van je doelgroep(en) bent. Natuur­lijk houden we als Facebook marke­ting bureau bij een campagne ook de resul­ta­ten in de gaten, analy­se­ren we deze en geven je een terug­kop­pe­ling hierover.

Ja, ik wil meer weten!

Ben je nieuws­gie­rig naar wat wij als Facebook marke­ting partner allemaal voor jouw bedrijf kunnen beteke­nen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.