Wat maakt een eigen bedrijfsmagazine zo bijzonder?

Social media en websi­tes zijn cruci­ale onder­de­len van ieder marke­ting­plan. Geen wonder dat daar veel aandacht voor bestaat. Maar marke­ting hoeft zich natuur­lijk niet alleen online af te spelen. Ook geprinte produc­ten kunnen belang­rijk, leuk en bijzon­der zijn! Een eigen bedrijfs­ma­ga­zine is bijvoor­beeld een manier om je doelgroep op een unieke manier te berei­ken. Waarom zou jij eens een bedrijfs­ma­ga­zine moeten laten maken?

Je maakt er een momentje van 

De meeste commu­ni­ca­tie is vluch­tig. Een magazine heeft een heel andere ervaring. Je gaat er vaak echt even voor zitten. Een kopje thee erbij, misschien een snack, en eventjes onder­uit om wat interes­sante artike­len te lezen. Je leest niet vluch­tig, maar juist met aandacht. Magazi­ne­le­zers zijn die unieke perso­nen uit je doelgroep die echt aandacht hebben voor wat je te vertel­len hebt. Gemid­deld beste­den lezers 25 minuten aan het lezen van een magazine!

Je onthoudt het 

Wist je dat, hoe meer zintui­gen er worden aange­spro­ken door media, hoe beter je het onthoudt? Stel: je print dit blogar­ti­kel uit. Je hebt een papier­tje in de hand waar je naar kijkt. Je hoort het ritse­len van het blaadje en voelt het papier. Dat zijn al vier van de vijf zintui­gen. Proeven is misschien een minder goed idee…

Hoe meer zintuigen bepaalde media aanspreekt, hoe beter je het onthoudt

Je geeft antwoorden op vragen … 

Een magazine levert een schat aan infor­ma­tie. Jouw bedrijf laat zien dat het expert is in het vakge­bied. Zeker wanneer het magazine regel­ma­tig uitkomt met nieuwe actuele infor­ma­tie. De eerst­vol­gende keer dat je lezer een product nodig heeft dat jij aanbiedt, weten ze waar ze moeten zijn.

… waarvan je lezers niet eens wisten dat ze ze hadden

Een magazine is natuur­lijk geen encyclo­pe­die. Maar in een goed magazine zijn de artike­len niet voor één gat te vangen. Wanneer er een interes­sant artikel uit is, staat het volgende alweer klaar. Zo komen lezers nieuwe infor­ma­tie te weten over aller­lei onder­wer­pen én ze ontdekt allemaal nieuwe infor­ma­tie waarvan ze nog niet eens wisten dat ze het wilden weten.

We helpen je graag op gang

Vertel het verhaal van jouw bedrijf 

Jouw magazine, jouw verhaal. Vertel wat meer over de mensen achter het bedrijf! Denk bijvoor­beeld aan onder­wer­pen als:

Verha­len van jouw partners
Persoon­lijke verha­len, zoals een inter­view met jezelf of een familie­lid
Achter de scher­men: zo gaat het er dagelijks in jouw bedrijf aan toe
Tips en advie­zen voor jouw klanten
Veelge­hoorde misver­stan­den en hoe de vork wél in de steel zit
Spreads met fotogra­fie van jouw bedrijf
Eerder gepubli­ceerde blogs of andere artikelen

De persen staan klaar…

Wil je ook een eigen bedrijfs­ma­ga­zine, maar weet je niet waar je moet begin­nen? We helpen je graag op gang. Bijvoor­beeld door het samen­stel­len van de teksten, zorgen voor een aanspre­kende vormge­ving en het magazine klaar­zet­ten voor de drukker. En als je het slim aanpakt, vallen ook de kosten vaak heel erg mee. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.