Tijdschrift laten maken: hier moet je aan denken!

Wanneer je een tijdschrift wilt laten maken, komt er best veel op je pad. Welke bouwste­nen heb je nodig om een magazine in elkaar te zetten? En hoe kun je deze stenen vormge­ven zodat het je klanten aanspreekt? De vormge­vers van ForYou Media doen een boekje open over hoe een tijdschrift ontwer­pen eruitziet.

Waarom een tijdschrift laten maken?

Een tijdschrift is een laagdrem­pe­lige manier voor je klanten om met jouw bedrijf in aanra­king te komen. Het voelt niet als reclame, maar juist als inspi­ra­tie en vermaak. Gemid­deld beste­den lezers ongeveer 25 minuten aan het lezen van een magazine. Wees niet bang dat je lezers allemaal een fysiek tijdschrift moeten krijgen. Want je kunt jouw tijdschrift ook gemak­ke­lijk online beschik­baar maken.

Zo ga je van start

Je kunt verschil­lende redenen hebben om een eigen magazine te willen maken. Je hebt hier onder andere deze voorde­len mee:

  • Een laagdrem­pe­lige manier om je klanten te bereiken
  • Een manier om klanten te binden aan je bedrijf
  • Een magazine wordt breed gelezen en boven­dien vaak bewaard
  • Je kunt jouw netwerk erbij betrekken
  • Vormge­ving en redac­tie van teksten wordt voor je verzorgd

Een van de belang­rijk­ste bouwste­nen van het magazine is de basis waar alles uit voort­vloeit: het plan van aanpak. Waarom wil je het magazine maken? Wie is de doelgroep? Wat wil je dat je lezers met het magazine gaan doen? Welke onder­wer­pen gaan erin aan bod komen?

Vormgeving met stopkracht

De cover is het eerste dat mensen zien. Het visite­kaartje van je magazine. Je wilt dat de cover de aandacht trekt. We noemen dit stopkracht: het element van je cover die zorgt dat iemand niet verder kijkt, maar geprik­keld wordt om je magazine uit het schap te pakken. Dit doe je door mensen op de cover te zetten. Jezelf, bijvoor­beeld, of een model. Dit werkt omdat mensen graag naar andere mensen kijken. Hiermee is de stopkracht zo bereikt.

Welke inhoud geeft lezers inspiratie?

Een magazine is natuur­lijk niets zonder de artike­len die erin staan. Hoe vul je een magazine op en hoe zorg je ervoor dat het een boeiend, inspi­re­rend geheel wordt? Vormge­vers raden aan om te denken aan bladritme: langere inspi­re­rende artike­len afgewis­seld met korte tekst­jes. Je kunt onder andere deze soorten artike­len gebruiken:

  • Vaste rubrie­ken, zoals experts die aan het woord zijn of bijzon­dere onder­de­len van je vakge­bied die uitge­licht worden.
  • Persoon­lijke verha­len, bijvoor­beeld van klanten of van jezelf.
  • Langere verha­len die de diepte ingaan.
  • Columns, voor de persoon­lijke noot.

Wil je meer inspi­ra­tie voor rubrie­ken? Kijk dan in ons vorige blog over een tijdschrift maken!

Jij bent de regisseur van
jouw eigen magazine

Een persoonlijk kijkje in jouw bedrijf

Je kunt gebruik maken van stock­fo­to­gra­fie, bijvoor­beeld van Shutterstock.com. Hoewel deze afbeel­din­gen aanspre­kend kunnen zijn, zullen ze niet veel zeggen over jouw bedrijf en jouw diensten. Een fotoshoot van je bedrijf en van jezelf zorgt voor een persoon­lijke insteek in het magazine. Hierdoor wordt jouw tijdschrift echt uniek.

De afwerking: het drukwerk

Je kunt het magazine drukken in verschil­lende forma­ten. A4 is een veelge­bruikt formaat, maar om het net een stapje luxer te maken kun je ook kiezen voor oversi­zed A4. Dit geeft een high end uitstra­ling. Met een dikkere cover en bijvoor­beeld het gebruik van goudfo­lie kun je het uiter­lijk van je magazine naar een nog hoger niveau tillen.

Kies je voor wel of geen advertentieruimte?

Een van de onder­de­len van het magazine kunnen adver­ten­ties zijn. Het betrek­ken van andere onder­ne­mers waar je vaak mee samen­werkt in het magazine kan op verschil­lende manie­ren positief uitpak­ken. Je drukt er de kosten van het magazine mee én je kunt je netwerk de kans geven om zich in jouw magazine te profi­le­ren. Let hierbij wel op de kwali­teit; jij bent natuur­lijk de regis­seur van het magazine! Je kunt bijvoor­beeld aange­ven dat alle publi­cis­ten een redac­ti­o­neel artikel maken en dus een verhaal delen, zodat het niet op een adver­ten­tie lijkt. Dit spreekt de lezers ook meer aan en zal uitein­de­lijk voorde­lig uitpak­ken. Voor jouw magazine, voor de lezer én voor de publicist.

Hulp nodig bij een tijdschrift laten maken?

Wil je een tijdschrift laten maken maar weet je niet waar je moet begin­nen? Of wil je graag onder­steu­ning in het proces? Neem contact op met ForYou Media, we helpen graag. Een vrijblij­vend gesprek is zo ingepland. Spreken we je binnenkort?

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.