Eigen tijdschrift maken: hoe vul je het in?

Hoeveel verha­len zou je wel niet over je bedrijf kunnen vertel­len? Door de jaren heen heb je een bedrijf opgebouwd. Hiermee is er een netwerk ontstaan, zowel van zaken­re­la­ties als van klanten. Dat levert aller­lei anekdo­tes op. Over hoe het allemaal is begon­nen, over hoe je klanten je diensten of produc­ten (hebben) ervaren, over hoe trots je eigen­lijk bent dat je hen op jouw manier hebt kunnen helpen. Dus waarom zou je deze verha­len niet gewoon gaan opschrij­ven? In een eigen tijdschrift bijvoorbeeld!

Jouw verhaal, jouw tijdschrift maken

Een eigen magazine biedt verschil­lende mogelijk­he­den om je verhaal op papier te zetten. Maar dit is makke­lij­ker gezegd dan gedaan. Wat zet je erin? Welke rubrie­ken ga je gebrui­ken? De vormge­vers van ForYou Media doen een boekje open over de invul­ling van jouw tijdschrift.

1. Jouw geschiedenis

Veel klanten zullen al weten wie het gezicht achter het bedrijf is. Weten zij alleen ook jouw hele verhaal? Waarom je jouw bedrijf bent gestart? De passie die hierach­ter zit? Een inter­view biedt ruimte om dit verhaal in het magazine te vertel­len. We advise­ren om hier een tijdlijn met foto’s en jaartal­len bij te plaat­sen. Het is altijd leuk om terug te blikken op waar je vandaan bent gekomen, om extra trots te kunnen zijn op waar je nu staat.

2. Ervaringsverhaal

Je kunt vertel­len over hoe goed jouw bedrijf je klanten weet te helpen. Maar wanneer je een eigen maakt is het het beste om de klanten zelf aan het woord te laten. Dit levert én interes­sante verha­len op én weet poten­ti­ële nieuwe klanten effec­tief te overtui­gen. Een magazine is een uitge­le­zen kans om deze ervarings­ver­ha­len te delen.

3. Feiten en fabels

Met feiten en fabels kun je jouw kennis op een origi­nele manier delen. Veel klanten hebben bijvoor­beeld misvat­tin­gen rondom bepaalde onder­de­len. Waar krijg je vaak vragen over? Tegen welk vooroor­deel loop je vaak aan? Deze rubriek biedt de kans om je klanten te laten weten hoe de vork echt in de steel zit. Boven­dien leest de rubriek lekker weg: lezers komen zo misschien ook wel achter nieuwe, belang­rijke informatie.

4. Vooral niet: een ‘brochure’ in je magazine

Denk wel: een eigen magazine is geen brochure. Lezers zijn op zoek naar een verma­ke­lijk verhaal, een nieuw inzicht of een inspi­re­rend artikel. Zij zijn meestal niet op zoek naar een opsom­ming van je volle­dige aanbod. Een overzicht van alle behan­de­lin­gen is daarom misschien ‘overkill’, maar in kleinere vorm kan het juist wel interes­sant zijn om iets te zeggen over je aanbod. Bijvoor­beeld kleine produc­ten die klanten kunnen kopen of origi­nele artike­len waar zij anders niet aan gedacht hadden. Waar zou een lezer door geprik­keld kunnen worden?

5. Extraatjes

Bij het maken van een tijdschrift is het goed om te zorgen voor afwis­se­ling. Het is altijd leuk om je magazine te voorzien van korte onder­de­len. Dit geeft lezers een prettig stukje om te lezen tussen langere artike­len door. Denk hierbij aan:

  • Een voorwoord, om jezelf voor te stellen aan je lezers en een intro­duc­tie te geven
  • Eigen column, om een eigen, persoon­lijk verhaal te delen over je bedrijf of je leven
  • Tips voor thuis, origi­nele ideeën waar lezers direct mee aan de slag kunnen

Tijd om jouw tijdschrift te maken

Dus hoe gaat jouw magazine eruit­zien? Dat hoef je niet zelf te weten. ForYou Media helpt je hier graag bij. We zorgen ervoor dat we, samen met jou, het magazine van idee naar gedrukt magazine brengen, om het uitein­de­lijk in handen van je bestaande én nieuwe klanten te krijgen. Benieuwd gewor­den? Neem contact op om je mogelijk­he­den te bespreken!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.