Bedrijfsmagazine maken

Een bedrijfs­ma­ga­zine is hét bewijs van een succes­vol bedrijf. 

Hoe begin je met het maken van een bedrijfsmagazine?

In jouw eigen bedrijfs­ma­ga­zine heb je de ruimte om aan aan jouw (toekom­stige) klanten te vertel­len hoe jouw bedrijf proble­men oplost en wensen vervult. Een eigen bedrijfs­ma­ga­zine maken is dé manier om jouw bedrijf in de schijn­wer­pers te zetten op de manier zoals jij dat wilt. Maar ja, hoe pak je dit aan, en waar begin je?

Allerlei voordelen

Er zijn aller­lei voorde­len aan een bedrijfsmagazine:

Een bedrijfs­ma­ga­zine draagt altijd positief bij aan het imago van je bedrijf.
Met een magazine bouw je vertrou­wen en loyali­teit op.
Van print onthou­den mensen gemid­deld zeven keer meer dan online tekst.
Een lezer besteedt gemid­deld 25 minuten leestijd aan een magazine.
Alle inhoud van het magazine is direct bruik­baar voor online plaat­sing en op jouw social media. 
Het magazine wordt niet snel wegge­gooid, maar blijft gedurende langere tijd onder de aandacht.

Cadeautje

Er hoeft geen directe aanlei­ding te zijn om een magazine te maken. Maar het kan wel! Vier je over een tijdje dat je bedrijf zoveel jaar bestaat? Wat is dan leuker dan een cadeau­tje voor je klanten én je eigen perso­neel in de vorm van een tastbaar magazine? Zo’n uitgave zal zeker gewaar­deerd worden. Natuur­lijk straalt elke pagina uit dat het om het magazine van jouw bedrijf gaat, onder andere door het kleurgebruik.

‘Dé manier om jouw bedrijf

in de schijn­wer­pers te zetten’

Wat komt erin te staan?

Je kiest zelf de inhoud van je magazine. De mogelijk­he­den hiervoor zijn welhaast onbeperkt. Enkele voorzet­jes: je vertelt natuur­lijk wat je bedrijf (voorna­me­lijk) doet. Maar het mooie is: je kunt óók de minder bekende delen van je aanbod belich­ten. Zo kun je ook op een eenvou­dige manier nieuwe doelgroe­pen berei­ken. Je kunt jezelf en je team voorstel­len, je kunt de geschie­de­nis van het bedrijf aan bod laten komen (met oude foto’s), je kunt een puzzel opnemen, tips & tricks geven… 

Wat is je idee?

Alles begint met een idee. Een idee dat je bij je draagt, misschien al wel een langere tijd. Misschien heb je alleen een paar pagina’s platte tekst. Maar het kan ook zijn dat je alles al hebt klaar­lig­gen. Meestal door gebrek aan kennis over het maken van een eigen magazine is het simpel­weg nog niet gedrukt en verspreid.

Van concept tot realisatie

Wij willen je graag helpen om jouw idee werke­lijk­heid te laten worden, van concept tot reali­sa­tie, en alles daartus­senin. Je kiest natuur­lijk helemaal zelf wat je wilt vertel­len in je magazine en wie de inhoud van jouw magazine verzorgt. Je mag zelf alle teksten en afbeel­din­gen aanle­ve­ren, maar natuur­lijk kunnen wij ook de teksten en beeld­ma­te­ri­aal voor je verzor­gen. Ook daarin zijn we gespe­ci­a­li­seerd. We hebben redac­tie en vormge­ving onder één dak.

100% gratis?

Door slim samen te werken met je leveran­ciers en mensen uit jouw netwerk (relaties), kun je (vaak) de kosten flink reduce­ren. Je relaties zijn vaak bereid om een artikel of een adver­ten­tie in jouw bedrijfs­ma­ga­zine te plaat­sen. Op deze manier hebben we al veel onder­ne­mers gehol­pen met het reali­se­ren van een 100% kosten­neu­traal bedrijfsmagazine. 

Start met een bedrijfsmagazine maken

Om na te gaan hoe we het beste kunnen bijdra­gen aan jouw bedrijfs­ma­ga­zine, gaan we graag met je in gesprek. We zitten te popelen om jouw ideeën en wensen te horen. Waar sta jij in dit proces en waar wil jij bij gehol­pen worden?

Wanneer je je gegevens achter­laat, nemen we contact met je op voor een geheel vrijblij­vend (en uiter­aard koste­loos) gesprek over jouw eigen bedrijfs­ma­ga­zine. We garan­de­ren dat het een leuk gesprek is, met antwoor­den op je vragen en veel inspiratie!

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.