Bedrijfsmagazine

Een bedrijfs­ma­ga­zine is hét bewijs van een succes­vol bedrijf. 

Voordelen van een bedrijfsmagazine

In jouw eigen bedrijfs­ma­ga­zine heb je de ruimte om aan jouw (toekom­stige) klanten te vertel­len hoe jouw bedrijf proble­men oplost en wensen vervult. Een eigen bedrijfs­ma­ga­zine is dé manier om jouw bedrijf in de schijn­wer­pers te zetten op de manier zoals jij dat wilt.

De 6 voorde­len van jouw eigen bedrijfsmagazine:

Met een eigen magazine bouw je vertrou­wen en loyali­teit op
Lezers ervaren een eigen magazine eerder als relevant commu­ni­ca­tie­mid­del dan reclame
Lezers weten wat jouw bedrijf te bieden heeft
Je bepaalt zelf het uiter­lijk, de stijl, de versprei­ding en de inhoud
De artike­len uit het magazine zijn direct te gebrui­ken voor je blog en social media
Het maken van een magazine kost écht minder dan je denkt, mits je het slim aanpakt

‘Je kunt altijd even langs­ko­men voor een

kopje koffie of thee’

Onderwerpen voor in jouw bedrijfsmagazine

Wij advise­ren en helpen je graag met het maken van goede inhoud voor jouw bedrijfs­ma­ga­zine. Welke proble­men lost jouw bedrijf op? Welke wensen vervult jouw bedrijf? Met behulp van deze infor­ma­tie maken we ‘klant­rei­zen’. Deze infor­ma­tie delen we met de lezer door onder andere:

Missie en visie
Achter­grond­in­for­ma­tie en histo­rie
Ervarings­ver­ha­len
Feiten en fabels
Wetens­waar­dig­he­den
Kennis­ar­ti­ke­len
Nieuws en novitei­ten
Advie­zen en tips
Speci­a­li­sa­ties
Meest gestelde vragen
Trends en seizoens­in­vloe­den
Prakti­sche informatie

Je kiest natuur­lijk helemaal zelf wat je wilt vertel­len in je magazine en wie de inhoud van jouw magazine verzorgt. Je mag zelf alle teksten en afbeel­din­gen aanle­ve­ren. Natuur­lijk kunnen wij dit ook voor je verzor­gen. We helpen je van concept tot reali­sa­tie. Je bepaald helemaal zelf waar jij hulp bij kan gebruiken. 

100% GRATIS!?!

Door slim samen te werken met je leveran­ciers en mensen uit jouw netwerk(relaties), kun je (vaak) de kosten flink reduce­ren. Je relaties zijn vaak bereid om een artikel of een adver­ten­tie in jouw bedrijfs­ma­ga­zine te plaat­sen. Op deze manier hebben we veel onder­ne­mers gehol­pen met het reali­se­ren van een 100% kosten­neu­traal bedrijfsmagazine! 

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.