‘Iedereen is hier gelijkwaardig aan elkaar’

‘Een boek schrij­ven. Daar droomde ik als jong meisje al van. Maar het heeft heel wat decen­nia geduurd voordat dat eerste boek er kwam’, lacht Monique Bons. ‘En dan ook nog eens vooral dankzij ForYou Media, want anders was die wens van toen beslist nog steeds een droom. Voor ForYou Magazine heb ik een prach­tige verha­len­se­rie mogen schrij­ven volgens een format dat ik zelf ontwik­keld heb: Krach­tige Vrouwen Prach­tige Vrouwen. En zeven­tien van die verha­len zijn gebun­deld in het gelijk­na­mige boek dat in juni 2021 het daglicht zag. Daar ben ik nog steeds enorm trots op!’

Van freelancen naar een baan in vaste dienst

In oktober 2014 kwam Monique het team van ForYou Media verster­ken. ‘Dat was destijds nog als freelan­cer om de redac­tie van ForYou Magazine te onder­steu­nen. Ik stak als ‘oudje’ dan wel een beetje af tegen het verder nog vrij jonge team, maar ik voelde me er meteen helemaal op mijn plek. Al snel kreeg ik een baan in vaste dienst aange­bo­den en kwam er een einde aan mijn bestaan als freelan­cer. Eigen­lijk vond ik dat wel prettig. Het gaf een stukje rust en zekerheid.’

Kanjers

‘Eén van de eerste formats die ik ontwik­kelde was Krach­tige Vrouwen Prach­tige Vrouwen. Deze rubriek over vrouwen die iets heel heftigs is overko­men, maar die zich vanuit hun verdriet en trauma weer hebben opgericht en vol in het leven staan, is toch een beetje ‘mijn kindje’. De verha­len hebben een grote ‘wauw-factor’ en dienen om de lezer te inspi­re­ren. Om hoop te geven dat het leven, ook na een vrese­lijke ervaring, weer mooi kan worden. En dat is goed gelukt, want dat hoor ik regel­ma­tig terug. Giste­ren kreeg ik toeval­lig nog een appje van de vrouw die met haar verhaal in het meest recente nummer van het magazine staat. Ze had zoveel fijne reacties gehad en kreeg steeds te horen dat haar verhaal degene die haar aansprak geïnspi­reerd had. Dat is toch gewel­dig? Ik krijg écht een blij gevoel als ik zoiets hoor. Ik ben blij en dankbaar dat ik deze vrouwen mocht ontmoe­ten en dat ze mij hun vertrou­wen gaven om hun verhaal op te schrij­ven. Het zijn stuk voor stuk kanjers!’

‘Het schrijven van human-interestverhalen is voor mij de kers op de taart’

- Monique Bons

Allround

‘Die human-interest­ver­ha­len zijn voor mij echt de kers op de taart’, glundert Monique. ‘Die schrijf ik het liefst. Het zijn verha­len die raken. Naast het magazine heb ik me in de afgelo­pen jaren trouwens nog met veel meer dingen bezig­ge­hou­den: het schrij­ven van artike­len voor onze opdracht­ge­vers voor zowel print als online, het schrij­ven van eigen content voor ForYou Magazine, socials en custom publis­hing. Ik heb diverse formats voor het magazine ontwik­keld, ik houd me bezig met marke­ting, corri­ge­ren en redige­ren, ik begeleid nieuwe redac­teu­ren, en heb jaren­lang voor onze vaste opdracht­ge­vers geschre­ven waarmee ik leuke contac­ten heb opgebouwd’, somt ze op. ‘Maar ik ben vast nog wel wat verge­ten’, lacht ze er direct achter­aan. ‘Want ik heb hier al zoveel verschil­lende dingen gedaan.’

Waardevol

‘Het mooie aan ForYou Media is dat je hier kunt groeien. Er wordt écht gekeken naar waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Je krijgt hier de kans om je talen­ten in te zetten en te ontwik­ke­len. Het is een mooi bedrijf waarin ieder­een gehoord wordt. Er zijn geen ‘rangen en standen’. De dame van de huishou­de­lijke dienst wordt met evenveel respect behan­deld als de direc­teur. Ieder­een is hier gelijk­waar­dig aan elkaar en dat vind ik belang­rijk. Ieder­een wordt hier gehoord en gezien en dat is zó waarde­vol. En alhoe­wel ForYou Media verschil­lende afdelin­gen heeft, vormen we toch één team. We kunnen bij tijd en wijle erg met elkaar lachen, maar een moment later wordt er ook weer keihard gewerkt. Ieder­een is gedre­ven. Super!’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.