‘Met die naamsbekendheid zit het nu wel goed”

Zijn liefde voor het vak van cosme­tisch arts dreef André Boom ertoe om in 2012 zijn eigen praktijk in Almere te openen: Dokter André Beauty­world. Met name in die begin­ja­ren was het natuur­lijk zaak om naams­be­kend­heid op te bouwen. Toen hij dan ook door ForYou Media werd benaderd om te publi­ce­ren in ForYou Magazine hoefde hij daar niet lang over na te denken. 

Op de hoogte van beautybranche 

‘Jaren­lang heb ik met aller­lei artike­len in het magazine gestaan. Al vrij snel was Mariëlle mijn vaste contact­per­soon. Toen ik haar een keer liet weten dat ik niet zo tevre­den was over mijn website, vertelde ze me dat ForYou Media daarin ook iets voor me kon beteke­nen. Ik had toen al wel in de gaten dat ForYou veel meer op de hoogte was van wat er allemaal speelde in de beauty­we­reld en ze daar goede artike­len over konden schrij­ven. Soms moest ik daar een kleine wijzi­ging in aanbren­gen, maar over het algemeen waren die meteen naar wens.’

Nieuwe website

‘Daarom had ik er ook alle vertrou­wen in dat ForYou Media mijn website een veel mooiere en profes­si­o­ne­lere uitstra­ling kon geven. En dat is ook gebeurd. Alle teksten zijn eveneens van hun hand. En nog steeds is het zo dat als ik een nieuwe behan­de­ling op de website geplaatst wil hebben, dit meteen wordt opgepakt en aangepast.’

Blogartikelen en socials 

‘Na een aantal jaren in ForYou Magazine gestaan te hebben, ben ik daarmee gestopt’, vervolgt de cosme­tisch arts zijn verhaal. ‘Ik was er nog steeds heel tevre­den over hoor, maar ik besloot gewoon te stoppen met papie­ren marke­ting. Ik wilde me meer richten op het online gebeu­ren. Sinds­dien schrijft ForYou Media mijn blogar­ti­ke­len en verzorgt het mijn social media. Er worden mooie Facebook­posts gemaakt die ook worden doorge­sluisd naar Instagram. En er worden campag­nes opgezet waarbij mijn doelgroep mijn visuals automa­tisch onder ogen krijgt als ze op inter­net aan het rondkij­ken zijn.’

‘ForYou Media is goed op de hoogte van wat er allemaal speelt in de beautywereld

- André Boom – Dokter Andre Beautyworld

Nieuwe klanten

Inmid­dels zit het met de naams­be­kend­heid van Dokter André meer dan goed. ‘Mijn klanten­be­stand breidt zich nog steeds uit. Nog iedere week krijg ik nieuwe klanten’, vertelt hij enthou­si­ast. ‘Ik heb inmid­dels een vrij groot netwerk in Almere en omstre­ken opgebouwd. Dat komt ook doordat ik me regel­ma­tig laat zien op onder­ne­mers­bij­een­kom­sten en veel cliën­ten via mond-tot-mondre­clame over mij hebben gehoord. Maar vooral mijn website schijnt mensen te overtui­gen om voor mij te kiezen wanneer ze op zoek zijn naar een cosme­tisch arts. Deze is goed vindbaar op inter­net in ik krijg van mijn cliën­ten dan ook vaak te horen dat ze me via mijn website gevon­den hebben. Dat deze er zo aantrek­ke­lijk uitziet, dat de reviews goed zijn en dat ik een goede naam heb’, klinkt het met gepaste trots.

Prima samenwerking

Dokter André: ‘De samen­wer­king met ForYou Media is prima. Ik heb in de loop der jaren al diverse namen van medewer­kers voorbij zien komen. Soms kijk ik op de website van ForYou Media om te ontdek­ken welke gezich­ten er bij die namen horen. Maar het vaakst heb ik toch contact met Mariëlle. Zij neemt om de zoveel tijd contact met me op om te inven­ta­ri­se­ren of er nog wensen of opmer­kin­gen zijn, of dat er dingen zijn waarover ik niet tevre­den ben. Die terug­kop­pe­ling vind ik wel prettig. Zo blijf je toch binding houden met elkaar. En als er tussen­door eens iets is, bijvoor­beeld wanneer er een tekst over een nieuwe behan­de­ling op de website moet worden geplaatst, dan wordt dat altijd snel opgepakt. Ik ben daar heel tevre­den over.’

André Boom
Dokter Andre Beauty­world

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.