‘ForYou Media voelt heel vertrouwd’

In decem­ber 2023 verscheen nummer 6 van het magazine OEasy! als een prach­tig eerbe­toon aan Karin Hut-van Meerten. De opricht­ster en eigenaar van Easyslim.nu overleed een jaar daarvoor op veel te jonge leeftijd. Haar echtge­noot Jaap (die nu eigenaar van franchi­se­for­mule Easyslim.nu is), zoon Marein (die na het overlij­den van zijn moeder direc­teur marke­ting Easyslim.nu is) en Maddy Spohn (oud-medewerk­ster van Karin en hoofd­re­dac­teur van alle eerdere edities van OEasy!) blikken terug op het maken van dit bijzon­dere magazine en vertel­len hoe de banden met ForYou Media weer zijn aangehaald.

‘ForYou Media voelt heel vertrouwd’

In decem­ber 2023 verscheen nummer 6 van het magazine OEasy! als een prach­tig eerbe­toon aan Karin Hut-van Meerten. De opricht­ster en eigenaar van Easyslim.nu overleed een jaar daarvoor op veel te jonge leeftijd. Haar echtge­noot Jaap (die nu eigenaar van franchi­se­for­mule Easyslim.nu is), zoon Marein (die na het overlij­den van zijn moeder direc­teur marke­ting Easyslim.nu is) en Maddy Spohn (oud-medewerk­ster van Karin en hoofd­re­dac­teur van alle eerdere edities van OEasy!) blikken terug op het maken van dit bijzon­dere magazine en vertel­len hoe de banden met ForYou Media weer zijn aangehaald.

Nooit uit het oog verloren

‘Easyslim.nu was echt Karins ding’, vertelt Jaap. ‘We overleg­den natuur­lijk wel alles samen, maar zij was de drijvende kracht achter deze formule. Jaren geleden ontstond de samen­wer­king met ForYou Media al. Toen Karin begon met Easyslim.nu zocht ze iemand voor de vormge­ving. We publi­ceer­den ook in ForYou Magazine — maar daar zijn we na 5 of 6 jaar mee gestopt. De produc­tie van haar eigen magazine OEasy! werd nog wel door ForYou Media gedaan. We zijn elkaar dus nooit uit het oog verloren.’

Legacy voortzetten

Na een korte ziekte­pe­ri­ode overleed Karin in decem­ber 2022. De versla­gen­heid was groot. ‘Mijn vader en ik beslo­ten the legacy van mijn moeder samen voort te zetten’, blikt Marein terug. Jaap: ‘We liepen echter wel tegen verschil­lende dingen aan. Karin deed de marke­ting altijd helemaal zelf. Ze had overal haar manne­tjes – met andere woorden: allemaal verschil­lende bedrij­ven — voor. Zij was echt de spin in het web. Maar toen die spin wegviel, wisten wij niet wie alles deed. Ik ben bij al die bedrij­ven langs geweest, maar ik miste de unifor­mi­teit. Daarnaast hadden wij er gewoon de know how niet voor. Toen heb ik Paul Carabain gebeld: hij is iemand die ik vertrouw en – vanwege onze jaren­lange samen­wer­king — de achter­lig­gende visie van Easyslim.nu kent.’

OEasy!

Marein: ‘Al snel kwam Maddy met het idee om een magazine te maken ter nagedach­te­nis aan mijn moeder. Zij heeft toen mijn vader benaderd.’ Maddy knikt beves­ti­gend: ‘Jaap vond het meteen een mooi idee, al was het in het begin best moeilijk om zonder Karin een magazine over Karin te maken.’

Stukje verwerking

‘De invul­ling van het blad heb ik samen met Jaap overlegd. Het moest vooral een positief magazine worden, waarin op een mooie en warme manier terug­ge­ke­ken werd op Karin. De samen­wer­king met ForYou Media was daarin heel fijn. Voordat we begon­nen heb ik wel een uur met Paul aan de telefoon gezeten. Het is altijd heel prettig om met hem te kunnen sparren en we kenden elkaar natuur­lijk al van eerdere produc­ties. Het maken van het magazine was voor mij vooral ook een stukje verwer­king. De eerste keren dat Jaap en ik samen overleg­den, waren heel moeilijk, maar na verloop van tijd werd dat steeds makke­lij­ker. Waar in het begin het verdriet nog overheerste, kon ik het later steeds meer met een lach op mijn gezicht doen, vanwege de fijne herin­ne­rin­gen. En inmid­dels ligt er een prach­tig magazine waar we allemaal heel trots op zijn.’

‘We willen Easyslim.nu zoveel mogelijk authentiek houden’

- Jaap Hut — Easyslim.nu

Alles in huis

Toch was het magazine niet het enige waarin ForYou Media Easyslim.nu in mag onder­steu­nen. ‘Het mooie van ForYou Media is, dat je er alles op het gebied van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie vindt’, vervolgt Jaap. ‘Ze hebben alles in huis.’ Dat was ook waar Marein, die verant­woor­de­lijk is voor de marke­ting van de franchi­se­for­mule, al snel de toege­voegde meerwaarde van inzag. ‘Zo werkten we in maart 2023 nog samen met een andere partner die een recla­me­cam­pagne voor ons had opgezet. Er kwam alleen niemand op af. Eerlijk gezegd was het gewoon een flop. In het najaar heb ik contact met ForYou Media opgeno­men. Er kwam een nieuwe adver­ten­tie, precies uitge­werkt zoals ik dat wilde, en die had direct effect.’

Ontzorgen

‘We hebben het daarna niet alleen bij die ene adver­ten­tie gehou­den’, lacht Marein. ‘Eigen­lijk wilden we gewoon ontzorgd worden. Een maand na die adver­ten­tie hebben we een afspraak met Paul en Harmen gemaakt en kwamen ze met een voorstel waar we wel oren naar hadden. In plaats van SEO, SEA, de website en socials door verschil­lende partijen te laten verzor­gen, doet ForYou Media dat nu allemaal voor ons. Het grote voordeel is dat alles nu op één lijn zit. Alle Facebookpagina’s van onze franchi­se­ne­mers hebben nu bijvoor­beeld dezelfde stijl. We kunnen aan de data aller­lei infor­ma­tie aflezen, zodat we acties en social­m­e­dia­posts gerich­ter kunnen afstem­men. En dat werkt ook nog eens effec­tie­ver dan dat ieder studio daar met een eigen bureau mee aan de slag gaat.’

Compleet pakket

‘We hebben echt een heel compleet pakket. ForYou Media verzorgt ook onze blogar­ti­ke­len, nieuws­brie­ven en inter­viewt cliën­ten over hun verhaal met onze formule. De eerste indruk over onze samen­wer­king met ForYou Media is dan ook hartstikke goed. Ieder­een gaat, net als ik, vol aan de bak. Dat merkte ik vooral bij Paul. Er is een appgroep opgezet met alle medewer­kers die aan onze produc­ten werken. Daardoor zijn de lijntjes kort, en daar ben ik heel enthou­si­ast over. Het is fijn om diezelfde drive die ik zelf heb, ook terug te krijgen vanuit ForYou Media.’

Vertrouwen

Jaap kan dat gevoel alleen maar beamen. ‘Ja, de samen­wer­king bevalt goed. Dit soort dingen heeft ook te maken met ons vertrou­wen in ForYou Media. Ik ken ForYou Media een beetje. En ForYou Media weet wie Karin was. Vooral Harmen. Hij zei: ‘We gaan ervoor’. En dat gebeurde ook. Het voelt gewoon heel vertrouwd. Paul en Harmen hebben Karin goed gekend. Dan praat je gemak­ke­lij­ker over hoe Karin bepaalde dingen gedaan zou hebben. Want we willen Easyslim.nu zoveel mogelijk authen­tiek houden. Volgens haar beleving. Zoals zij Easyslim.nu voor ogen had en altijd geleid heeft. En met ForYou Media lukt dat.’

Easyslim.nu

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.