‘Door de nieuwe website hebben we een stijging in aanmeldingen van 10%’

‘Als zzp’er is het heel fijn om in een aantal dingen ontlast te worden, zodat je je zelf kunt richten op de groei van je bedrijf’, is de conclu­sie van Annemieke de Jong als ze haar samen­wer­king met ForYou Media kort samen­vat. ‘Maar daarnaast is het ook heerlijk om af en toe te kunnen sparren. Dat me een eerlijke spiegel wordt voorgehouden.’

‘Door de nieuwe website hebben we
een stijging in aanmeldingen van 10%’

‘Hoe ons eerste contact is ontstaan?’ Annema­rie Wolzak van MCZ moet even goed naden­ken. ‘Dat is jaren geleden geweest toen we op zoek waren naar een manier om een grotere naams­be­kend­heid te genere­ren. Mariëlle kwam toen met het idee voor een publi­ca­tie in ForYou Magazine. Met die publi­ca­ties zijn we uitein­de­lijk niet doorge­gaan – we konden het resul­taat niet goed meten – maar het contact met ForYou Media is wel altijd geble­ven. Daar hadden we een goed gevoel bij.’

Belangrijke veranderingen

Die contac­ten werden op een later tijdstip dan ook weer stevig aange­haald. ‘We wilden een nieuwe website en na een aantal verken­nende gesprek­ken is ForYou Media daarmee aan de slag gegaan. Een heel belang­rijke veran­de­ring daarin is dat we van inside out naar outside in zijn gaan commu­ni­ce­ren. Oftewel: de klant staat centraal in ons verhaal, want we kunnen wel roepen wat we kunnen en hoe goed we zijn, maar concreet gaat het om oplos­sin­gen bieden voor beweeg­klach­ten. Wat ook nieuw is, is de ‘call to action’ op onze site. De nieuwe site is een jaar in bedrijf en we kunnen nu echt zien wat er aan leads binnen­komt. We hebben meer inzicht in wat het oplevert. Fysio­the­ra­pie is, naast fitness en preven­tie­zorg, natuur­lijk nog steeds onze core business en het aantal aanmel­din­gen via de site is daarvoor geste­gen met 10%. Dat is echt een enorme stijging. Het hoogste percen­tage sinds 5 jaar! Wij zijn zicht­baar­der’, vertelt Annema­rie enthousiast.

Autoriteitsscore

‘Boven­dien kan ik aan de cijfers zien dat onze autori­teits­score ook ineens omhoog gaat. Daarmee kunnen we ons steeds meer onder­schei­den van andere fysio­the­ra­pie­prak­tij­ken. Dat komt natuur­lijk ook doordat de site steeds meer gevuld wordt, vanwege de blogar­ti­ke­len die ForYou Media maande­lijks voor ons schrijft. Zelf schrijf ik trouwens ook nog extra artike­len. Ik denk dat wij, ForYou Media en MCZ, dat heel goed doen samen.’

‘Stap voor stap werk je aan wat je als bedrijf nodig hebt’

- Annema­rie Wolzak — MCZ

Stap voor stap

Behalve de nieuwe website en het blogabon­ne­ment verzorgt ForYou Media nog meer diensten op het gebied van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Annema­rie: ‘De SEO is up-to-date, er worden nieuws­brie­ven gemaakt en er zijn een paar folders geresty­led. In de toekomst wil ik eigen­lijk al onze folders door ForYou Media laten resty­len. We hebben nog geen bepalende huisstijl, maar de wijze en stijl waarop we nu op de site commu­ni­ce­ren, wil ik doortrek­ken, te begin­nen met het folder­ma­te­ri­aal en Instagram. Dat geeft herken­baar­heid en kleur aan ons mooie bedrijf. Het leuke van ForYou Media is dat je stap voor stap vanuit commu­ni­ca­tie en marke­ting werkt aan wat je als bedrijf nodig hebt.’

Luisterend oor

‘De samen­wer­king met ForYou Media is fijn. Betrouw­baar. Als ik nieuwe content voor de website stuur, zet Roelant dat er altijd meteen op. Ook op momen­ten dat er even iets is wat nog sneller moet, dan gebeurt dat ook. Met Mariëlle kan ik altijd sparren en Aurora is inven­tief in het vinden van oplos­sin­gen. Ik vind altijd een luiste­rend oor. Wij hebben bepaalde ideeën en ForYou Media komt dan weer met sugges­ties, waardoor je het beste van elkaar naar boven haalt. Dat vind ik heel prettig. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we in de toekomst samen nog veel meer mooie dingen gaan maken.’

Annema­rie Wolzak
MCZ

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.