Een succesvolle social media campagne

Wellicht heeft jouw onder­ne­ming al een goede website. Dat is een belang­rijk middel om je klanten en poten­ti­ële klanten te infor­me­ren over datgene wat je onder­ne­ming doet. Maar hoe krijg je die poten­ti­ële klanten op je site? Dat kan met een goede social media campagne!

Facebook en Instagram

Sociale media zijn in de afgelo­pen tijd heel belang­rijk gewor­den als marke­ting­in­stru­ment. Logisch, want veel mensen maken gebruik van bijvoor­beeld Facebook en Instagram. Toch zijn er ook veel onder­ne­mers die niet het volle poten­ti­eel van sociale media gebrui­ken voor hun onder­ne­ming. Zij plaat­sen alleen af en toe iets op de tijdlijn en kijken verder niet naar het succes hiervan.

Social media campagne

Wanneer je je beperkt tot het plaat­sen van tijdlijn­be­rich­ten, is er een belang­rijk nadeel. Je posts worden namelijk bijna niet gezien door mensen die je bedrijf nog niet kennen. Dat probleem kun je oplos­sen met een gerichte social media campagne. Hiermee kom je ook onder de aandacht van mogelijke nieuwe klanten! Deze worden verleid om een kijkje te nemen op je website of een bepaalde pagina.

Doelgroep bepalen

Hoe moet zo’n social media campagne er nu uitzien? Daar kun je veel aan (laten) doen. Een belang­rijk aspect is dat je de juiste doelgroep bereikt. Die kan ingesteld worden. Want ga maar na: wanneer je een slager bent in een klein dorpje, is het niet zinvol om je te richten op een grote stad in een ander lands­deel. Maar het is wél zinvol om te mikken op dorpen in de buurt. En zo kun je in je campagne ook bijvoor­beeld richten op bepaalde leeftijdgroepen.

Een belang­rijk aspect is dat je de juiste doelgroep bereikt

Hulp inschakelen

Niet ieder­een heeft de kennis of de tijd om een social media campagne in te stellen. Geldt dat ook voor jou en kun je wel wat hulp gebrui­ken bij zo’n campagne? Dan is het verstan­dig om te kiezen voor een bureau dat (onder andere) hierin gespe­ci­a­li­seerd is. Anders geef je geld uit aan een campagne waar je niet het maximale uit haalt, en dat is zonde.

Communicatieadviesbureau

Wij zijn een commu­ni­ca­tie­ad­vies­bu­reau en helpen aller­lei onder­ne­mers om hun succes te vergro­ten; ook op het gebied van online activi­tei­ten. Een belang­rijk onder­deel daarvan zijn het verzor­gen en inplan­nen van tijdlijn­be­rich­ten op sociale media en het verzor­gen van een effec­tieve social media campagne.

Campagne instellen

Hoe pakken we zo’n campagne aan? We bespre­ken met jou je wensen, en op basis daarvan en onze exper­tise maken we een aantal campag­ne­be­rich­ten met pakkende teksten, die we op een aantrek­ke­lijke manier vormge­ven. Vervol­gens stellen we de campagne in. Gedurende de campagne analy­se­ren we de resul­ta­ten en sturen we de campagne eventu­eel bij. Op die manier heb je er zelf geen omkij­ken naar, en heb je er wél succes mee!

Complete marketing verzorgen

Maar we kunnen nog veel meer voor je beteke­nen! We kunnen, wanneer je dat wilt, namelijk je gehele marke­ting (of een deel ervan) uit handen nemen. We kunnen bijvoor­beeld blogar­ti­ke­len voor je website schrij­ven. Dat is nuttig als je hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google wilt komen, Maar we kunnen ook nieuws­brie­ven voor je verzor­gen. Dat is een mooi instru­ment om de binding met je huidige klanten te houden.

Online en offline marketing

En daar houdt het niet op. Wanneer je een verou­derde website hebt, kunnen we een moderne nieuwe website voor je maken. Ook maken we op jouw verzoek een nieuw logo en een nieuwe huisstijl voor je onder­ne­ming. Wanneer het om ‘offline’ marke­ting gaat, ben je ook bij ons aan het juiste adres! We maken onder andere flyers, folders, magazi­nes en verder alles wat kan worden bedrukt. Kortom: bij ons kun je terecht voor al je marketingactiviteiten!

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.