Jouw marketing bij een social media bureau Groningen

Social media: je moet er wat mee met je bedrijf, maar wat? Hiervoor kun je het beste een samen­wer­king zoeken met een bureau dat daarin is gespe­ci­a­li­seerd. Zoek je een social media bureau in Gronin­gen? Zoek niet verder!

Allerlei platforms

Social media bestaan nog niet heel lang: eigen­lijk sinds halver­wege de jaren 90. Ouderen onder ons herin­ne­ren zich natuur­lijk nog Hyves, dat in 2004 werd opgericht en dat op het hoogte­punt zo’n 10 miljoen gebrui­kers had in ons land. Voor de meesten van hen was Hyves de eerste kennis­ma­king met een sociaal netwerk, voordat Facebook (ook van 2004) de popula­ri­teit van Hyves overvleu­gelde, zo rond 2011. Op dit moment zijn er aller­lei social media platforms, waarvan enkele interes­sant zijn voor bedrijven.

Facebook

Dan komen we in de eerste plaats uit bij de platforms van Meta: Facebook en Instagram. Waarom? Omdat deze platforms niet alleen de mogelijk­heid bieden om berich­ten te plaat­sen, maar ook om adver­ten­ties te plaat­sen. Iemand die iets zoekt wat jouw bedrijf biedt, kan dan jouw adver­ten­tie tegen­ko­men. En zo’n adver­ten­tie­cam­pagne kan heel gericht opgezet worden, zodat je van alle gebrui­kers van Facebook alleen de groep bereikt die jij wilt berei­ken. Bijvoor­beeld mensen in een straal van een bepaald aantal kilome­ters rond je bedrijf.

Tijdlijnberichten

Maar ook door tijdlijn­be­rich­ten op Facebook en Instagram te zetten, kun je aspec­ten van je bedrijf delen, zoals nieuw­tjes en nieuwe produc­ten of diensten. Hierdoor blijf je in contact met je huidige klanten en zorg je voor binding. Zorg ervoor dat het korte berich­ten zijn die de lezers raken en inspi­re­ren. Ellen­lange verha­len zijn niet erg geschikt voor de platforms; zeker niet voor Instagram, dat vooral gericht is op het delen van foto’s. 

‘Wees continu zicht­baar bij je huidige én poten­ti­ële klanten’

Gebruikers

Hoewel beide platforms erg populair zijn, zijn er verschil­len. Een belang­rijk verschil is dat de gebrui­kers van Facebook gemid­deld ouder zijn dan de gebrui­kers van Instagram. Het is verstan­dig om daar rekening mee te houden. Als je artike­len verkoopt in het hogere segment, is het beter om je niet te veel te gaan richten op Instagram. Wanneer je je strate­gie rond social media op een goede manier aanpakt, kun je ervoor zorgen dat het succes van je bedrijf vergroot wordt. 

Social media bureau Groningen

Heb je geen tijd om je bezig te (gaan) houden met social media, maar reali­seer je je wel dat je hier iets mee zou ‘moeten’? Laat ons je zorgen uit handen nemen! Al jaren­lang helpen wij onder­ne­mers en bedrij­ven in aller­lei verschil­lende branches met hun zicht­baar­heid op social media in Gronin­gen. Zo maken wij:

  • Tijdlijn­be­rich­ten, waarvoor we rake teksten en een herken­bare, terug­ke­rende vormge­ving maken. En die plaat­sen we elke week op een vast tijdstip. 
  • En campagne-uitin­gen, die commu­ni­ce­ren wat jij wilt overbren­gen. Deze uitin­gen zetten we gericht in om jouw doelgroep te bereiken.

Continu zichtbaar

Eventu­eel stellen we ‘retar­ge­ting-campag­nes’ in, zodat je continu zicht­baar bent binnen je doelgroep én bij (poten­ti­ële) klanten. Waarom zou je hier nog zelf je kostbare tijd aan spende­ren? Tijd die je ook op andere manie­ren kunt gebruiken… 

  • Berich­ten die écht aanspreken
  • Een verbe­terde zicht­baar­heid bij je doelgroep
  • Meer bezoe­kers op je website
  • Een verho­ging van je naamsbekendheid
  • Een verbe­te­ring van je bedrijfsimago
  • Meer tijd voor je klanten, je gezin of je hobby’s

Slim

Het adver­te­ren op instagram uitbe­ste­den aan ons is de slimste beslis­sing die je kunt maken. Gun jezelf meer rust en meer vrije tijd!

Ben je nieuws­gie­rig gewor­den hoe we dit voor jouw bedrijf aanpak­ken? Bel ons of maak direct een afspraak op de website. Onze speci­a­lis­ten staan graag voor je klaar om mee te denken, je te advise­ren of de content voor je te maken.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.