Zo werkt SEA (en dit is het verschil met SEO)

Google is net een apenrots. Alle websi­tes strij­den met elkaar om de top als enige te berei­ken: die hogere posities in de zoekre­sul­ta­ten zijn voor bedrij­ven goud waard. Er is een manier om de rots te slim af te zijn. Als je Google wat centjes toeschuift, zet de website jouw bedrijf met alle liefde boven­aan de zoekre­sul­ta­ten. Dit is Search Engine Adver­ti­sing. In dit blog leggen we uit wat inhoudt en op welke manier jij het kunt inzet­ten voor je bedrijf.

Wat betekent SEA?

SEA staat voor Search Engine Adver­ti­sing. Het betekent dat je adver­teert in de zoekma­chine. Wanneer je een zoekop­dracht doet, zie je deze resul­ta­ten als eerste, meestal met een ‘Adv’ ervoor om aan te geven dat het een adver­ten­tie is. Met SEA kun je zo gericht jouw website aanbie­den aan mensen die zoeken op speci­fieke woorden, of aan mensen met speci­fieke kenmerken.

Zo helpt SEA je jouw doelgroep te bereiken

SEA maakt het mogelijk gericht mensen te berei­ken die geïnte­res­seerd kunnen zijn in jouw bedrijf. Je kunt je doelgroep op verschil­lende manie­ren speci­fi­ce­ren met SEA:

  • Persoon­lijke kenmer­ken, zoals leeftijd, taal en locatie: zo bereik je gericht je doelgroep.
  • Moment van de dag: soms is je doelgroep vooral op speci­fieke momen­ten online, daar kun je jouw adver­ten­tie op inrichten.
  • Apparaat: wil je jouw adver­ten­tie alleen op mobiel­tjes laten zien? Dat kan.
  • Trefwoor­den: je kunt jouw adver­ten­tie laten zien bij mensen die naar speci­fieke woorden zoeken. Let wel op: zoekwoor­den waar veel op gezocht wordt zijn duurder en hebben meer concur­ren­tie dan minder ‘populaire’ woorden!

Adverteren heeft deze voordelen

  • Meer websi­te­be­zoe­kers. Wanneer je boven­aan staat, ben je direct in beeld, en mensen hebben meestal geen zin om ver te scrollen.
  • Je verschijnt boven­aan de zoekre­sul­ta­ten. Zelfs als iemand niet klikt, blijft je naam wel hangen.
  • Je kunt gericht jouw doelgroep berei­ken. Je adver­ten­ties verschij­nen bij bepaalde zoekop­drach­ten of bij mensen die naar een product­groep zoeken.
  • Je kunt je adver­ten­tie laten zien op plekken die relevant zijn voor jouw doelgroep, ook buiten Google om.

Door SEO toe te passen, laat je Google duidelijker zien welke informatie er op jouw website te vinden is

Google Display Network: nog breder adverteren

Hoe zit dit laatste punt in elkaar? SEA houdt meestal adver­te­ren in het zoeknet­werk in. Maar SEA kan verder gaan dan enkel resul­ta­ten in de zoekma­chine. Je kunt op Google ook adver­te­ren via het Google Display Network. Hierbij verschij­nen je adver­ten­ties niet alleen in Google, maar ook in YouTube, Gmail en andere Google-apps. Je adver­teert in het Google Display Network met een combi­na­tie van beeld en tekst, waarbij Google afhan­ke­lijk van het medium deze elemen­ten laat zien. In Gmail zal sneller enkel de tekst verschij­nen, maar op YouTube of een andere website kan ook je afbeel­ding verschijnen.

Wat is het verschil tussen SEO en SEA?

Wanneer je op zoek gaat naar infor­ma­tie over hoe je hoger in de zoekre­sul­ta­ten van Google kunt verschij­nen, zijn SEO en SEA twee termen die snel voorbij komen. Hoewel deze termen veel met elkaar te maken hebben, zijn ze wel erg verschil­lend van elkaar. Google deelt de zoekre­sul­ta­ten op in twee onder­de­len: organi­sche en niet-organi­sche resul­ta­ten. Organi­sche resul­ta­ten zijn de websi­tes die Google kon vinden die het meest aanslui­ten op je zoekop­dracht. Hierbo­ven staan de niet-organi­sche resul­ta­ten: dit zijn de advertenties.

Bij SEO zorg je ervoor dat je website hoger in het lijstje met organi­sche zoekre­sul­ta­ten verschijnt. En met SEA zorg je er juist voor dat je website in de niet-organi­sche resul­ta­ten staat. In de kroch­ten van Google kom je ook nog wel eens de term SEM tegen. Dit staat voor Search Engine Marke­ting. Dit is een meer omvat­tende term en eigen­lijk kun je deze direct weer naast je neerleg­gen. Meestal wordt hier SEA of zowel SEA als SEO mee bedoeld.

Iemand die via je website naar andere pagina’s kan komen voor antwoorden, is een tevreden klant

Zij ging je voor

We snappen dat het een hoop termen zijn die je voorge­scho­teld krijgt en dat SEA veel opties omvat. In de praktijk valt dit redelijk mee. Hilde is met haar salon PMU by Hilde een SEA-campagne gestart. Zij wilde gevon­den worden door vrouwen in de leeftijd 30–60 die zochten op ‘PMU amers­foort’ en ‘perma­nente make-up Amers­foort’. Wanneer iemand vervol­gens zoekt naar een van deze termen, verschijnt Hilde met haar salon ook in de zoekre­sul­ta­ten. Hilde maakt gebruik van het Display Network om haar adver­ten­tie – hierbij een foto van mooi resul­taat met een pakkende slogan – ook weer te geven op websi­tes met schoon­heids­ad­vie­zen. Mensen die hier geïnte­res­seerd in zijn, zien zo ook haar website voorbij komen.

Start vandaag

Zou jij wel de volgende Hilde willen zijn? Of heb je nog vragen over SEA? Dan helpen wij je hier graag bij. ForYou Media is gespe­ci­a­li­seerd in het verzor­gen van marke­ting en commu­ni­ca­tie voor onder­ne­mers. Wij helpen onder­ne­mers in gezond­heid, schoon­heid, liefde & leven om hun bedrijf op topni­veau te presen­te­ren. En daar hoort SEA natuur­lijk ook bij. Neem contact op om jouw mogelijk­he­den te bespreken!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.