Meer klanten? Begin met een zoekwoordenonderzoek

De tijd dat je alleen klanten binnen­kreeg door kranten­ad­ver­ten­ties of een goede etalage is al lang verle­den tijd. Maar werken aan je online vindbaar­heid is voor veel onder­ne­mers in het beste geval ingewik­keld, en in het slecht­ste geval een totaal myste­rie. Een tipje van de sluier: je klanten zoeken een onder­ne­mer op dezelfde manier als je dat zelf zou dan wanneer je iets of iemand nodig hebt. Wat jij nodig hebt, is een zoekwoor­den­on­der­zoek. Waarom? We vertel­len het je graag.

Hoe zoeken mensen?

Laten we bij het begin begin­nen. En het begin is: de zoekma­chine. Iemand die een restau­rant zoekt in Hengelo, typt in Google waarschijn­lijk ‘restau­rant Hengelo’. Is die persoon op zoek naar een restau­rant dat ook nog eens niet al te duur is, dan zoekt die wellicht op ‘goedkoop restau­rant Hengelo’. Google herkent de zoekter­men en laat de pagina’s zien die het meest relevant lijken te zijn. Het is natuur­lijk vrijwel nooit zo dat er maar één website (en dus ook maar één onder­ne­ming) precies biedt waarop gezocht wordt. Als jij als onder­ne­mer je poten­ti­ële klanten goed wilt bedie­nen, is het belang­rijk dat je op de juiste zoekwoor­den gevon­den wordt.

Zoekwoordenonderzoek

En daar komt een zoekwoor­den­on­der­zoek om de hoek kijken. Op welke termen zoeken jouw poten­ti­ële klanten, en welke termen zou je dus op je site moeten gebrui­ken om optimaal succes te berei­ken? Zo’n onder­zoek kan je veel nieuwe inzich­ten geven; bijvoor­beeld rond de termen die bezoe­kers hebben gebruikt om op jouw site terecht te komen. 

Een zoekwoordenonderzoek geeft veel inzicht

Meer succes

Laten we een voorbeeld nemen. Stel, je verkoopt warmte­kus­sens, maar je noemt die ‘air heated cushi­ons’, en zo staan ze op je website vermeld. Dan zou uit het zoekwoor­den­on­der­zoek kunnen blijken dat het groot­ste deel van de bezoe­kers van je site helemaal niet gezocht hebben op ‘air heated cushi­ons’, maar op ‘warmte­kus­sens’. Logisch is dat je dan nóg meer succes kunt behalen met je bedrijf wanneer je de term ‘warmte­kus­sens’ vaker op je website zou gebrui­ken. En dit is nog maar één voorbeeld van het nut van een zoekwoor­den­on­der­zoek. Maar je kunt er nog meer mee, bijvoor­beeld kijken welke termen jouw concur­ren­ten gebrui­ken waardoor ze een hogere positie in de zoekma­chine krijgen.

Adverteren op Google 

Een zoekwoor­den­on­der­zoek is dus een belang­rijk onder­deel van de strate­gie om op een goede manier gevon­den te worden op inter­net. En mocht je beslui­ten om op Google te adver­te­ren, dan is het zéker belang­rijk om met de juiste zoekwoor­den gevon­den te worden. Anders geef je onnodig geld uit aan een adver­ten­tie die niet optimaal voor jouw bedrijf werkt.

Contentmarketingbureau

Hoe kun je nou zo’n zoekwoor­den­on­der­zoek het beste aanpak­ken? Als marke­ting­bu­reau helpen we je hier graag bij. We voeren het onder­zoek zelf uit, en kunnen je vervol­gens gerichte advie­zen geven rond zoekter­men én andere kansen. Denk hierbij bijvoor­beeld aan het (laten) schrij­ven van goede blogs die de juiste zoekwoor­den gebrui­ken. Of het aanpas­sen van je websi­te­tek­sten, zodat je website beter scoort op Google. 

Ook een advies nodig? Bel ons gerust.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.