Het belang van goede websiteteksten 

Goede teksten opp je wepsite zein heel fein. Was je afgeleid? Snappen we. Lees je een tekst vol fouten op een website, is de kans groot dat je wegklikt (of in ieder geval niet meer geïnte­res­seerd bent in contact of een aankoop). Wil je een boodschap duide­lijk overbren­gen, dan begint dat bij het begin: je tekst. Spel- en stijl­fou­ten doen je boodschap al snel te kort. Of je weet niet hoe je de essen­tie van je bedrijf moet omvat­ten in een leesbare tekst. We horen het best vaak: “Ik weet wel wat ik wil zeggen, maar ik weet niet hoe ik het moet overbrengen.”

Duidelijke taal!

Je website is dé basis waarvan­daan je naar je doelgroep commu­ni­ceert. Deze tekst moet duide­lijk zijn. Niemand heeft zin om essay te lezen, maar de lezer moet wel begrij­pen waarvoor ze bij jou terecht kunnen, wie jij bent en hoe jij hun kan helpen. Boven­dien bouwen goede websi­te­tek­sten aan je deskun­dig­heid. Staan er veel taalfou­ten in je teksten, dan heeft de bezoe­ker al snel het gevoel dat ze niet serieus worden genomen en komt de website slordig over. En ja, een slordige website klik je natuur­lijk sneller weg.

Goed gevonden

Behalve dat de websi­te­be­zoe­ker een goed geschre­ven website waardeert, is het ook nog eens ontzet­tend goed voor je online vindbaar­heid. Google priori­teert namelijk websi­tes met correcte teksten. Komt omdat een lezer het simpel­weg minder leuk vindt om een foute tekst te lezen, waardoor ze korter op een pagina zijn, en Google dus inschat dat de website minder relevant is. En daardoor komt deze lager in de Google-zoekre­sul­ta­ten te staan. Een slecht geschre­ven tekst is nadelig voor je vindbaarheid.

Een goede tekst is belangrijk voor jouw vindbaarheid 

Beter in gebruik 

Boven­dien, als een bezoe­ker je teksten niet begrijpt, of als het ondui­de­lijk is wat je aanbiedt, dan is het een stuk lasti­ger voor de bezoe­ker om volgende stappen te onder­ne­men. Een goed geschre­ven websi­te­tekst maakt een website makke­lij­ker te navige­ren. Bezoe­kers kunnen infor­ma­tie beter vinden en dus sneller actie onder­ne­men: bijvoor­beeld het overgaan tot het boeken van een afspraak of het kopen van je product.

Zo kan het ook 

Oké, we hebben genoeg gezegd over waarom slechte websi­te­tek­sten… slecht zijn, maar wat zijn de kenmer­ken van een goede websi­te­tekst? Een goede websi­te­tekst is…

  • …relevant. Hij spreekt je doelgroep aan en biedt een oplos­sing voor hun vragen en behoeften.
  • …duide­lijk. De tekst is niet wollig, concreet en lekker leesbaar. Deze bevat geen vaktaal, einde­loze zinnen en complex taalgebruik. 
  • …correct. Een tekst zonder taal‑, spel- en stijl­fou­ten is een must. 
  • …gestruc­tu­reerd. De tekst volgt een logische lijn en er zit een bepaalde ‘flow’ in.
  • …sturend. De tekst wijst duide­lijk aan wat de logische volgende stappen zijn, en bevat een pakkende call-to-action waarmee de bezoe­ker ‘verder’ gaat op de site.

Visie van buitenaf

Als vakspe­ci­a­list is het makke­lijk om diep in vaktaal en complexe details te zakken. De tekst­spe­ci­a­lis­ten bij ForYou Media pikken van elk vakge­bied een graan­tje mee en schrij­ven graag teksten voor jou die boven­staande kernpun­ten samen­bun­de­len. We nemen hier jouw wensen en bedrijfs­imago in mee, zonder de lezer uit het oog te verlie­zen. Even kennismaken?

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.