Online teksten schrijven is ons vak

Goede en aantrek­ke­lijke teksten zijn belang­rijk. Zeker in de huidige tijd, waarin er ontzet­tend veel gecom­mu­ni­ceerd wordt en je moet opval­len. Sinds de opkomst van inter­net is het ook nog eens zaak om je online presen­ta­tie op orde te hebben. Laat daarom door ons jouw online teksten schrijven!

Online teksten schrijven

Het schrij­ven van een aantrek­ke­lijke tekst voor jouw onder­ne­ming is een vak apart. Teksten op inter­net moeten bijvoor­beeld niet te lang of moeilijk zijn, anders haken veel lezers af en verla­ten ze je website, of klikken niet door naar je website. Natuur­lijk schrijft niemand je voor wat je wel en niet moet schrij­ven, maar met de juiste teksten kun je meer succes behalen.

Vanuit de lezer

Eén van de aspec­ten waar je aan kunt denken, is dat je commu­ni­ceert met de lezer in je achter­hoofd. Waar is die naar op zoek wat jij kunt bieden? Wat triggert hem of haar? En hoe kun jij daarbij helpen? Het is dus aan te raden om niet, of niet te veel, te schrij­ven vanuit het perspec­tief van de onder­ne­ming, met veel borst­klop­pe­rij. Daar worden lezers doorgaans niet enthou­si­ast van.

SEO-teksten

Wat zijn nou belang­rijke online teksten? Daarbij gaat het onder andere om websi­te­tek­sten, en in het bijzon­der SEO-teksten. Dat zijn teksten die zodanig geschre­ven zijn, dat die hoog in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google staan. Dat moet je willen, want daarmee krijg je meer bezoe­kers naar je website. Het schrij­ven van goede SEO-teksten is ook een vak apart, omdat je met verschil­lende aspec­ten rekening moet houden voor optimale resultaten.

Blogar­ti­ke­len kunnen een interes­sante toevoe­ging zijn voor je website

Blogartikelen

Blogar­ti­ke­len kunnen een Interes­sante toevoe­ging zijn voor je website. Daar zijn verschil­lende redenen voor. We geven er 3:

  • Je kunt in zulke artike­len aller­lei aspec­ten van je onder­ne­ming uitlich­ten, of over je eigen rol als onder­ne­mer vertel­len. Je huidige klanten zien regel­ma­tig een nieuw artikel, en zo versterk je de band.
  • Websi­te­be­zoe­kers zien jou door deze artike­len als een autori­teit op jouw vakgebied.
  • Websi­tes met regel­ma­tig nieuwe content, bijvoor­beeld in de vorm van blogar­ti­ke­len, belan­den hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google!

Teksten voor sociale media

Sociale media zijn een belang­rijk onder­deel gewor­den van de marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Met goed geschre­ven tijdlijn­be­rich­ten op bijvoor­beeld Facebook en Instagram blijft je onder­ne­ming zicht­baar, zeker als deze berich­ten met een zekere regel­maat verschij­nen. Wil je nieuwe klanten voor je onder­ne­ming? Denk dan eens aan adver­te­ren op sociale media. Met de juiste teksten lok je poten­ti­ële klanten naar je website.

Online tekstbureau

Heb je zelf weinig ervaring met het schrij­ven van goede online teksten? Laat dan door ons je online teksten schrij­ven! Ons marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau houdt zich al jaren­lang bezig met inter­net teksten schrij­ven. Wij kunnen dus die SEO-teksten, blogar­ti­ke­len, tijdlijn­be­rich­ten en campag­ne­be­rich­ten voor je maken. En nog veel meer, zoals teksten voor nieuws­brie­ven, die je via e‑mail naar je vaste klanten kunt sturen.

Nog veel meer

Maar het houdt bij ons niet op bij alleen online teksten schrij­ven. Omdat veel mensen visueel ingesteld zijn, horen prikke­lende afbeel­din­gen en een aantrek­ke­lijke vormge­ving er ook bij. En ook die kunnen wij voor je verzor­gen. Je kunt zelfs je hele huisstijl, inclu­sief logo, door ons laten verzor­gen. Wij bieden alles rond marke­ting­com­mu­ni­ca­tie onder één dak!

Ook offline

We houden ons, naast online teksten schrij­ven, ook bezig met teksten voor offline kanalen. Daaron­der vallen print­me­dia zoals magazi­nes, folders en flyers. Want ook in deze tijd van digitale commu­ni­ca­tie­mid­de­len kan drukwerk nog steeds een belang­rijke rol vormen binnen de marke­ting­ac­ti­vi­tei­ten van een bedrijf.

Advies

Wil je dat wij jouw online teksten schrij­ven? Of wil je meer weten over de rest van ons aanbod? Onze marke­ting­ad­vi­seurs staan je graag te woord om jouw wensen en de mogelijk­he­den voor jouw onder­ne­ming met je te bespreken.

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.