Laat ons jouw online marketing bureau zijn!

Als je jouw onder­ne­ming op een profes­si­o­nele manier online wilt presen­te­ren, heb je een partner nodig. Een bureau dat jou helpt, dat met je meedenkt en je gevraagd én ongevraagd van advies voorziet. Laat ons jouw online marke­ting bureau zijn!

Marketing

De wereld van de marke­ting is in de afgelo­pen decen­nia enorm veran­derd. Vroeger waren marke­ting activi­tei­ten gericht op bijvoor­beeld adver­ten­ties in kranten en tijdschrif­ten. Ook gespon­sorde artike­len waren een mogelijk­heid. Je kon natuur­lijk ook een folder of een flyer maken, of een radio- of tv-spotje laten maken. Er was ook de ‘kabel­krant’, waarop je een adver­ten­tie kon laten uitzenden.

Nieuwe mogelijkheden

Al deze mogelijk­he­den rond marke­ting bestaan nog steeds, maar met de opkomst van inter­net is er een aantal mogelijk­he­den bijge­ko­men. En deze mogelijk­he­den kunnen jouw onder­ne­ming helpen om nóg succes­vol­ler te worden. Hieron­der bespre­ken we die met je: een website, een nieuws­brief en sociale media…

Website

Als onder­ne­mer kun je tegen­woor­dig niet meer zonder een goede website. Dit is dé plek waar poten­ti­ële klanten kunnen lezen over wie je bent en wat je biedt. Een moderne website is goed vindbaar in Google en is respon­sive: goed te bekij­ken op zowel desktop­com­pu­ters als mobiele telefoons en tablets. Dat is belang­rijk, want tegen­woor­dig oriën­te­ren mensen zich vooral door op hun telefoon naar bedrij­ven te zoeken. Een online marke­ting bureau kan je hierbij helpen.

Nieuwsbrief

Een nieuws­brief, die van e‑mail verspreid wordt, is een mooie manier om contact te houden met je huidige klanten. Dat is nuttig, want daarmee versterk je de band met die klanten en vergroot je de kans dat die klant blijven. Je kunt in zo’n nieuws­brief aller­lei zaken kwijt, zoals natuur­lijk nieuw­tjes, maar ook bijvoor­beeld acties en aanbie­din­gen, of terug­blik­ken op evenementen.

Sociale media

Mogelijk heeft jouw onder­ne­ming al een eigen pagina op Facebook en/of Instagram, en post je geregeld nieuwe tijdlijn­be­rich­ten om je huidige klanten op de hoogte te houden. Maar heb je er weleens aan gedacht om te adver­te­ren op Facebook en Instagram? Hiermee kun je heel gericht onder de aandacht komen van je doelgroep, en op die manier je succes vergro­ten. Een online marke­ting bureau kan je hierbij helpen.

Gevraagd en ongevraagd marke­ting­ad­vies

Online marketing bureau

Bij alle hierbo­ven genoemde onder­de­len is het verstan­dig dat je onder­steund wordt door een marke­ting bureau dat hierin gespe­ci­a­li­seerd is. Ons online marke­ting bureau kan jou helpen met alles wat te maken heeft met websi­tes en webshops, SEO en SEA, nieuws­brie­ven en sociale media (zowel tijdlijn­be­rich­ten als campag­nes). We denken met je mee en geven gevraagd én ongevraagd advies.

Teksten schrijven

Een belang­rijk deel van je marke­ting wordt gecom­mu­ni­ceerd door middel van tekst. Denk aan adver­ten­tie­tek­sten, webtek­sten, blogar­ti­ke­len en tijdlijn­be­rich­ten. Ook hier kunnen wij je bij helpen! De redac­teu­ren van ons online marke­ting bureau hebben jaren­lange ervaring in het schrij­ven van teksten voor aller­lei branches. Zij weten dus uitste­kend wat belang­rijk is om te commu­ni­ce­ren en wat goed overkomt bij de doelgroep.

En meer…

Maar we doen nog veel meer! Je kunt bij ons terecht voor je hele marke­ting, van een nieuw logo en nieuwe huisstijl tot fotogra­fie voor bijvoor­beeld je website. Van folders en flyers tot het maken van een bedrijfs­ma­ga­zine voor jouw onder­ne­ming. Al jouw activi­tei­ten rond marke­ting onder één dak!

Succes vergroten

We hebben jaren­lange ervaring in het helpen van onder­ne­mers om het succes van hun bedrijf te vergro­ten. Dat doen we door hun zicht­baar­heid bij de doelgroep te vergro­ten en aanspre­kende teksten en vormge­ving te creëren en die te plaat­sen op verschil­lende media. Ook jouw bedrijf verdient beter!

Ja, ik wil meer weten! 

Ben je op zoek naar een online marke­ting bureau, of ben je nieuws­gie­rig naar de andere manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.