Print versus online: wat werkt voor jouw bedrijf?

Zowel adver­te­ren in print als online adver­te­ren biedt kansen voor jouw marke­ting. Waar kun je het beste op inzet­ten? Wat zijn de voorde­len van print en waarom is het belang­rijk om online profes­si­o­neel aanwe­zig te zijn? Bij ForYou Media zijn we gespe­ci­a­li­seerd in beide takken van sport. Daarom wegen we de voorde­len van beide soorten tegen elkaar af.

De wedstrijd begint

De spotlights knippen aan. De spelers staan in de ring. Links staat print klaar: magazi­nes, boeken en brochu­res. Alles wat tastbaar is. Rechts staat een jongere speler: online. Deze speler heeft blogs, social­m­e­dia-adver­ten­ties en websi­tes in de bokshand­schoe­nen zitten. De sfeer is gespan­nen. De spelers zijn vastbe­ra­den. Welke van de twee gaat je overtui­gen om je marke­ting op in te zetten?

Vindbaar online

Online zet de eerste stap naar voren. Online lijkt immers altijd op de voorgrond te zijn. Via inter­net kun je veel mensen berei­ken in het hele land. Iemand die een aankoop wil doen, pakt de telefoon erbij en stelt de vraag aan Google. 85% van de mensen die zich oriën­te­ren op een aankoop, begint deze zoektocht zo bij Google. Door jouw website in de zoekre­sul­ta­ten te laten zien, zorg je ervoor dat mensen zien dat jij de speci­a­list bent waar ze moeten aankloppen.

85% van de mensen die zich oriënteren op een aankoop, begint deze zoektocht zo bij Google

Meten is weten

Een ander groot voordeel van online adver­te­ren is dat het effect meetbaar is. En niet zo’n klein beetje ook: je kunt bijna meer infor­ma­tie krijgen over het resul­taat van je marke­ting dan je weet te gebrui­ken. Je kunt zien hoe mensen op je website komen, wie reage­ren op je social media, welke pagina’s mensen op je website het meest bezoe­ken en wat uitein­de­lijk de doorslag gaf naar het invul­len van je contact­pa­gina. Zie je verbe­ter­pun­ten in deze data, dan kun je hierop insprin­gen. Een deel gaat zelfs automa­tisch. Facebook koppelt bijvoor­beeld je beste tekst aan de meest aanspre­kende afbeel­ding om een optimale adver­ten­tie te tonen. Je zou hierdoor bijna zeggen dat alle marke­ting en commu­ni­ca­tie via inter­net moet gaan lopen…

Print geeft zich niet verloren

Maar print laat zich niet zo gemak­ke­lijk uit het veld slaan. Hoe groot online ook lijkt te worden, print weet altijd ruimte voor zichzelf te creëren. Hoe kan dat? Dat is simpel: print werkt. Waar een online artikel of magazine zó weer van je scherm is verdwe­nen, ligt een gedrukt magazine rustig te wachten tot je weer tijd hebt om verder te lezen. Een aantrek­ke­lijk fysiek product nodigt je uit om het in je handen te nemen. Om het open te slaan. En daar wordt je aandacht getrok­ken door het eerste artikel. Voor je het weet is het een uur later en ben je een paar artike­len verder.

Voordelen van printproducten

Geprinte produc­ten hebben onder andere deze voordelen:

  • Geprinte magazi­nes worden beter gelezen dan online magazines.
  • Mensen beste­den meer tijd aan het lezen van een geprint magazine (gemid­deld 25 minuten).
  • Wanneer je iets leest wat gedrukt is, onthoud je het beter dan wanneer je het leest van een scherm.
  • Print­ar­ti­ke­len kunnen meer op de inhoud ingaan. Een lezer raakt namelijk minder snel afgeleid.

Waar een online artikel zó weer van je scherm is verdwenen, ligt een gedrukt magazine rustig te wachten tot je weer tijd hebt om verder te lezen

De comeback van print

Wanneer je op de tribune kijkt waar de fans van print zitten, valt te zien dat de samen­stel­ling van deze groep aan het veran­de­ren is. Er zitten daar verras­send veel jonge­ren tussen. Print is namelijk een ware comeback aan het maken onder jonge­ren. In een steeds meer digitale wereld vinden zij het fijn om af en toe de scher­men uit te zetten. Even een kopje thee met een magazine erbij, of juist onder­uit op de bank met een goed boek. Om achteraf de telefoon er weer bij te pakken en een foto op Instagram te plaat­sen: ‘Heb je dit magazine al gelezen?’

En de winnaar is…

De spelers in de ring hebben een lange wedstrijd achter de rug. Maar wie komt als winnaar uit de bus? De beste marke­ting en commu­ni­ca­tie vertelt een verhaal. En ieder bedrijf heeft een eigen verhaal dat het waard is om te vertel­len. Dat maakt dat er niet één geschikt medium is om het verhaal naar buiten te brengen.

Vertel jouw verhaal op jouw manier

Afhan­ke­lijk van jouw wensen en doelen advise­ren wij welk type commu­ni­ca­tie je het beste kan helpen. Het hangt er natuur­lijk ook vanaf wat je al hebt. Heb je al een website die goed loopt en genoeg klanten trekt? Dan kun je de artike­len en infor­ma­tie misschien herge­brui­ken voor een interes­sant magazine. Heb je juist nog geen website en weten klanten je nog moeilijk te berei­ken? Een nieuw likje verf op je site, gecom­bi­neerd met een nieuwe brochure, zet jouw bedrijf opnieuw op de kaart. We sparren graag met jou om een bijdrage te leveren aan je succes.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.