Comic Sans en 7 andere vormgeving no-go’s

Het wordt wel eens geksche­rend gezegd: Comic Sans kan écht niet meer. Natuur­lijk is de uitstra­ling van jouw bedrijf afhan­ke­lijk van wat bij jou past, maar je wilt wel dat je visuele content het beoogde doel bereikt, of het nu gaat om een poster, een social media post, een billboard of een visite­kaartje. In dit blog lees je welke andere vormge­vings­fou­ten volgens de vormge­vers van ForYou Media niet (meer) kunnen.

Comic Sans en 7 andere vormgeving no-go’s

Het wordt wel eens geksche­rend gezegd: Comic Sans kan écht niet meer. Natuur­lijk is de uitstra­ling van jouw bedrijf afhan­ke­lijk van wat bij jou past, maar je wilt wel dat je visuele content het beoogde doel bereikt, of het nu gaat om een poster, een social media post, een billboard of een visite­kaartje. In dit blog lees je welke andere vormge­vings­fou­ten volgens de vormge­vers van ForYou Media niet (meer) kunnen.

Afbeeldingen met lage resolutie

Niets doet afbreuk aan je visuele content zoals afbeel­din­gen van lage resolu­tie. Ze vallen uit de toon naast de rest van de post en vervul­len minimaal het beoogde doel, namelijk het overbren­gen van emotie, wanneer de afbeel­ding korre­lig en onpro­fes­si­o­neel oogt.

Lettertypen

Het gebruik van te veel verschil­lende letter­ty­pen maakt je ontwerp druk en onsamen­han­gend. Probeer maximaal twee of drie letter­ty­pen te gebrui­ken die goed op elkaar aanslui­ten. Dit betekent niet dat je drie krullende, decora­tieve letter­ty­pen moet kiezen, maar een combi­na­tie van strak en speels.

Effectief kleurgebruik

Kleuren die te dicht bij elkaar liggen, zijn vaak slecht leesbaar. Bijvoor­beeld twee neonkleu­ren, twee kleuren die te verge­lijk­baar zijn, of het combi­ne­ren van een warme en koele kleur. Probeer in je commu­ni­ca­tie ook bij maximaal twee of drie kleuren te blijven en wissel deze af.

Minimaal minimalisme

Tegen­woor­dig is het een trend om te vereen­vou­di­gen en een minima­lis­ti­sche uitstra­ling te creëren. Kijk bijvoor­beeld naar Pring­les, Burger King en Warner Bros. Echter, een minima­lis­tisch ontwerp maakt je logo niet altijd sterker. Hoewel een minima­lis­tisch design vaak herken­baar is, mag het niet te veel lijken op andere logo’s of zijn eigen karak­ter verliezen.

Beperk de tekst

Mensen lezen niet graag, zo simpel is het. Probeer de tekst te beper­ken om een goede balans te behou­den. Houd het simpel en ‘clean’ en plaats nooit tekst over gezich­ten van mensen of andere essen­ti­ële elemen­ten van de content.

Gebalanceerde witruimte

Witruimte, ook wel negatieve ruimte genoemd, is de lege ruimte rondom je elemen­ten. Een goede balans is hierin belang­rijk. Te veel witruimte kan leeg en onaf ogen, maar een gebrek aan witruimte maakt je ontwerp juist overvol.

Verzorg je visuals

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er verschil­lende regels als het gaat om visuele content. Het is begrij­pe­lijk dat je hier niet in wilt duiken als je geen ervaring hebt. In dat geval kun je het uitbe­ste­den aan ForYou Media, waar we alles kunnen vormge­ven wat je maar wilt. U vraagt, wij draaien. Neem hier contact met ons op!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.