Het media bedrijf dat jou je werk laat

Je weet dat marke­ting een belang­rijk deel is van het runnen van een onder­ne­ming. Maar waar haal je de tijd en de kennis vandaan om datgene te doen wat jouw bedrijf verder helpt? Wanneer je je laat helpen door ons als media bedrijf, kun jij je gewoon blijven concen­tre­ren op datgene waar je goed in bent!

Huidige klanten

Voor een optimale marke­ting is het zaak dat je je niet alleen richt op nieuwe klanten, maar ook op je huidige klanten. Je wilt de goede relatie met hen immers behou­den, zodat ze bij je terug­ko­men op het moment dat jouw produc­ten of diensten nodig hebben. Om dat te berei­ken, kun je verschil­lende dingen doen. Voorbeel­den zijn blogar­ti­ke­len en nieuwsbrieven.

Blogartikelen

Wanneer je blogar­ti­ke­len op je website hebt staan, komen huidige klanten (én nieuwe websi­te­be­zoe­kers!) meer te weten over je onder­ne­ming, of over jezelf. Blogar­ti­ke­len zijn daarmee hét podium om bijvoor­beeld dieper in te gaan op bepaalde produc­ten of behan­de­lin­gen die je aanbiedt. Mooi meege­no­men: wanneer je regel­ma­tig nieuwe content op je site plaatst, bijvoor­beeld met blogar­ti­ke­len, kom je hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google!

Nieuwsbrieven

Ook met een regel­ma­tig verschij­nende nieuws­brief onder­houd je de band met je huidige klanten. Zo’n nieuws­brief wordt via e‑mail verstuurd naar ieder­een die zich hiervoor heeft aange­meld. Het mooie eraan is dat je aller­lei nieuw­tjes over de onder­ne­ming of over jezelf kunt commu­ni­ce­ren. Wanneer je een winkel hebt, kun je acties of aanbie­din­gen onder de aandacht brengen.

Nieuwe klanten

Wanneer je je klanten­kring wilt uitbrei­den, zijn daar tegen­woor­dig meer manie­ren voor dan vroeger. Waar je tot enkele decen­nia geleden moest beper­ken tot voorna­me­lijk print­me­dia zoals adver­ten­ties in kranten, folders en flyers, heeft de opkomst van inter­net geleid tot nieuwe mogelijk­he­den, zoals SEA en campag­nes op sociale media. 

Een media­be­drijf helpt jouw onderneming

SEA

Met Search Engine Adver­ti­sing (SEA) zorg je ervoor dat je website hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google belandt. En dat is nuttig, want hoe hoger je in de zoekre­sul­ta­ten­lijst staat, hoe meer mensen jouw onder­ne­ming zien wanneer ze zoeken naar datgene wat jouw bedrijf biedt. En hoe meer mensen jouw onder­ne­ming zien, hoe groter de kans dat ze klant van jou gaan worden.

Campagnes

Sociale media als Facebook en Instagram zijn ontzet­tend populair. Heel veel mensen kijken er geregeld op, ook als ze er niet zelf iets op posten. Daarom kan het slim zijn om een adver­ten­tie­cam­pagne op Facebook en/of Instagram in te stellen. Op deze manier kun je heel gericht doelgroe­pen ‘targe­ten’, zoals mensen die in de buurt van jouw onder­ne­ming wonen. De campagne kan vervol­gens geana­ly­seerd en geopti­ma­li­seerd worden. 

Media bedrijf

Je kunt een aantal marke­ting­ac­ti­vi­tei­ten natuur­lijk zelf doen, maar wanneer het gaat om digitale marke­ting, is het slim om een media bedrijf in te schake­len dat jou op dit vlak ontzorgt. Wij hebben jaren­lange ervaring in het helpen van onder­ne­min­gen in aller­lei diverse branches, en kunnen alles uit handen nemen. 

Alles onder één dak

We bespre­ken jouw wensen met je, en op basis daarvan geven we je een advies over de in te zetten midde­len. Wanneer je akkoord gaat, gaan we voor je aan de slag. We houden je op de hoogte van de resul­ta­ten en sturen bij waar dat nodig is. Omdat in ons media bedrijf niet alleen marke­teers werken, maar ook redac­teu­ren en vormge­vers, kunnen we alles voor je doen, van het schrij­ven van blogar­ti­ke­len tot het ontwer­pen van een nieuwe huisstijl.

Ja, ik wil meer weten! 

Ben je op zoek naar een media bedrijf dat jou zodanig helpt, dat jij gewoon je werk kunt blijven doen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.