Welke marketing bedrijven gaan jou helpen?

Je bent tot het besef gekomen dat je hulp kunt gebrui­ken bij je marke­ting. Dat is niet zo vreemd: er zijn veel meer mogelijk­he­den om je bedrijf op de kaart te zetten dan vroeger. Hoe weet je wat voor jouw onder­ne­ming het beste werkt? En welke soorten marke­ting bedrij­ven kun je het beste inschakelen?

Marketing bedrijven

Vroeger waren de manie­ren om reclame te maken voor een bedrijf beperk­ter dan nu. Je had kranten, je kon een radio­spotje laten maken en je kon bijvoor­beeld folders of flyers versprei­den. Maar met de komst van inter­net is het aantal mogelijk­he­den rond marke­ting flink vergroot. Geen wonder dat aller­lei marke­ting bedrij­ven zich hierop zijn gaan richten. 

Bedrijfswebsite

Het begon met bedrijfs­web­si­tes. Dit was een gewel­dige doorbraak. Niet langer hoefden bedrij­ven via een adver­ten­tie hun lezers aan te sporen om een brochure met infor­ma­tie aan te vragen. Alles wat een bedrijf wilde commu­ni­ce­ren, kon het bedrijf nu zelf doen op de eigen website. En nog steeds is een website de basis. Ontbreekt die of ziet die er slecht uit, dan geeft dat geen betrouw­bare indruk. En dat kan klanten kosten.

Blogartikelen

Een blog, oftewel een weblog, heeft een meerwaarde voor een bedrijfs­web­site. In een blog kun je dieper ingaan op aspec­ten van zijn bedrijf. Daarbij kan het gaan om delen van het aanbod, maar ook bijvoor­beeld tips voor lezers en persoon­lijke beleve­nis­sen kunnen aan bod komen. En, niet onbelang­rijk: door regel­ma­tig blogs te publi­ce­ren, zorg je ervoor dat je website hoger in de lijst met zoekre­sul­ta­ten van Google komt te staan!

Nieuwsbrief

En wat dacht je van een nieuws­brief? Dat is een ‘brief’ die je regel­ma­tig via e‑mail verstuurt naar geïnte­res­seerde klanten. Vroeger ging dat via de brief­post, maar via inter­net gaat het snel en gratis. Met een nieuws­brief hou je je klanten op de hoogte van de ontwik­ke­lin­gen van je onder­ne­ming. Ook kun je bijvoor­beeld aanbie­din­gen onder de aandacht brengen. Geen idee hoe je dit moet aanpak­ken? Een goed marke­ting bedrijf kan je hierbij helpen.

Er zijn veel online mogelijk­he­den om het succes van jouw bedrijf te vergroten

SEA-adverteren

Je kunt ook, tegen betaling, middels SEA-adver­te­ren ervoor zorgen dat je bedrijf boven­aan komt te staan in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google. Dat kan als de juiste zoekwoor­den gekozen worden. Het zal je niet verba­zen dat er tegen­woor­dig veel marke­ting bedrij­ven zijn die zich hiermee bezighouden.

Sociale media

Maar ook via sociale media als Facebook en Instagram is het mogelijk om met je doelgroep te commu­ni­ce­ren. Daarbij kan het gaan om bestaande klanten én poten­ti­ële klanten. Met sociale media is het zelfs mogelijk om een doelgroep heel gericht te ‘targe­ten’. Zo voorkom je dat je lezers bereikt die niet interes­sant zijn voor jou. Een goed online marke­ting bedrijf kan de gewenste doelgroep voor je instel­len én de resul­ta­ten analyseren.

Ons marketing bedrijf

Je ziet: er zijn verschil­lende online mogelijk­he­den om het succes van jouw bedrijf te vergro­ten. Je doet er dus goed aan om een inter­net marke­ting bedrijf in te schake­len wanneer je hulp kunt gebrui­ken. Zoals ons bedrijf! Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in online, maar ook offline marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Bij ons kun je dus terecht voor alles van blogar­ti­ke­len tot Facebook­cam­pag­nes, maar ook van flyers tot bedrijfsmagazines.

Wat werkt voor jou?

Ben je benieuwd wat we voor jou en jouw onder­ne­ming kunnen beteke­nen? Dan maken we graag kennis met je! Op basis van jouw wensen, kunnen onze marke­ting­spe­ci­a­lis­ten je prima advise­ren rond de beste marke­ting­vor­men. En onze content­spe­ci­a­lis­ten kunnen je, wanneer je dat wilt, je helemaal ontzor­gen rond teksten en beeld­ma­te­ri­aal en vormge­ving. Alles onder één dak!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.