ForYou Media: jouw online media bureau

Online media zijn niet meer weg te denken als het gaat om marke­ting. Of het nu gaat om een goede website, je zicht­baar­heid op sociale media of nieuws­brie­ven: het is belang­rijk dat jouw onder­ne­ming een goede uitstra­ling heeft. Laat ons jouw online media bureau zijn!

Een goede website

Het is moeilijk voor te stellen dat er nog steeds bedrij­ven zijn, die al langer bestaan, zonder eigen website. Maar die zijn er wél. Maar ook bedrij­ven die al jaren een website hebben, kunnen niet achter­over leunen. De eisen die aan moderne websi­tes worden gesteld, zijn anders dan jaren geleden. Een moderne website niet alleen goed vindbaar in Google, maar is ook ‘respon­sive’. Dat betekent dat de site goed te bekij­ken is op zowel desktop­com­pu­ters als mobiele telefoons en tablets. Dat is belang­rijk, want veel mensen oriën­te­ren mensen zich tegen­woor­dig vooral door het bezoe­ken van sites op hun telefoon.

Sociale media

Mogelijk plaats je geregeld een tijdlijn­be­richt op Facebook of Instagram, of op allebei de platforms. Daarmee doe je het al goed, want op die manier hou je contact met je huidige klanten. En je kunt, wanneer jouw onder­ne­ming artike­len verkoopt, je publiek atten­de­ren op aanbie­din­gen en nieuwe toevoe­gin­gen op je aanbod. Verder geef je toeval­lige bezoe­kers de gelegen­heid om via de tijdlijn­be­rich­ten meer te weten te komen over jouw onderneming.

Online media bureau 

Maar je kunt méér doen om je zicht­baar­heid te vergro­ten en het succes van je onder­ne­ming te vergro­ten. En wij kunnen daar, als online media bureau, bij helpen. Om te begin­nen bij je website: heb je er al eens aan gedacht om daar blogar­ti­ke­len op te (laten) plaat­sen? In zulke blogar­ti­ke­len kun je meer vertel­len over aller­lei aspec­ten van je onder­ne­ming en over jezelf als onder­ne­mer. Dat is niet alleen nuttig en leuk voor je huidige klanten, maar ook voor poten­ti­ële klanten die zich aan het oriën­te­ren zijn en op zoek zijn naar een betrouw­bare onder­ne­mer met kennis van zaken.

Hoger in zoekresultatenlijst 

Er speelt nog iets anders rond blogar­ti­ke­len. De zoekma­chine Google waardeert het wanneer er op websi­tes op een regel­ma­tige basis nieuwe content gepre­sen­teerd wordt. Google doet dat in de vorm van een hogere positie in de zoekre­sul­ta­ten­lijst. En die nieuwe content kan dan prima gerea­li­seerd worden door blogar­ti­ke­len. Zo snijdt het mes aan twee kanten: nuttige infor­ma­tie op je site én een hogere positie in Google! Als online media bureau helpen we je, door in overleg met jou deze blogar­ti­ke­len te schrijven.

Met een campagne op Facebook of Instagram kun je gericht ’targe­ten’

Sociale media campagnes

Heb je er weleens aan gedacht om te adver­te­ren op sociale media? Zo’n campagne kan heel nuttig zijn om poten­ti­ële klanten naar je website te lokken. Met een campagne op Facebook en/of Instagram kun je gericht ‘targe­ten’ op bepaalde doelgroe­pen die voor jou interes­sant zijn. En het mooie is dat de resul­ta­ten van een campagne prima geana­ly­seerd kunnen worden, zodat je te weten komt op welke punten de campagne aange­past kan worden.

Nieuwsbrieven

Wat ook een goed idee kan zijn voor jouw onder­ne­ming: een nieuws­brief! Met zo’n regel­ma­tig verschij­nende e‑mailbericht hou je je huidige klanten op de hoogte van nieuw­tjes rond je onder­ne­ming. Ook kun je speci­ale aanbie­din­gen en acties commu­ni­ce­ren. Met een nieuws­brief onder­houd en versterk je de band met je klanten. 

Alles onder één dak

Wij als online media bureau kunnen je helpen met het zorgen voor een moderne en goede website. Ook kunnen we een doeltref­fende campagne voor sociale media voor je instel­len. Omdat bij ons niet alleen marke­ting­me­de­wer­kers werken, maar ook redac­teu­ren en vormge­vers, kunnen we alle benodigde teksten voor je schrij­ven en alles opmaken in de huisstijl van jouw onder­ne­ming. Dit varieert van tijdlijn­be­rich­ten en campag­ne­tek­sten tot blogar­ti­ke­len en teksten voor nieuws­brie­ven. Verder zijn we expert op het gebied van SEO. Kortom: alle marke­ting­ac­ti­vi­tei­ten vind je bij ons onder één dak!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.