Wat jouw bedrijfsmagazine bijzonder maakt

Social media en je website zijn cruci­ale onder­de­len van ieder marke­ting­plan. Geen wonder, dus, dat daar vaak de aandacht ligt. Maar marke­ting gebeurt ook buiten het beeld­scherm. Geprinte produc­ten kunnen belang­rijk zijn om aan de klant te komen. Een eigen bedrijfs­ma­ga­zine is een manier om je doelgroep op een unieke manier te berei­ken. Waarom zou jij eens een bedrijfs­ma­ga­zine moeten laten maken?

Je maakt er een momentje van 

Online commu­ni­ca­tie is vluch­tig. Een magazine is dat… Nou ja, niet. Om een magazine te lezen ga je toch al snel speci­aal zitten. Je creëert er een moment voor, met een kop thee en een lekkere snack. Je zoekt naar vermaak, om dezelfde reden dat je er een lekker boek bij pakt. De magazi­ne­le­zer leest dan ook met aandacht. Hij heeft aandacht voor wat er in het tijdschrift staat.

Je onthoudt het 

Hoe meer zintui­gen er geprik­keld worden door een product, hoe beter je het onthoudt. Stel: je print dit blogar­ti­kel uit. Je hebt een papier­tje in de hand waar je naar kijkt. Je hoort het ritse­len van het blaadje en voelt het papier. Dat zijn al vier van de vijf zintui­gen. Proeven is misschien een minder goed idee…

Hoe meer zintuigen bepaalde media aanspreken, hoe beter je het onthoudt

Je geeft antwoorden op vragen … 

Een magazine kun je helemaal volprop­pen met infor­ma­tie, veel meer dan in een blog of social media posts. Je laat zien dat jouw bedrijf expert is in jouw vakge­bied, zeker wanneer je regel­ma­tig met een nieuw magazine komt, met nieuwe infor­ma­tie. De eerst­vol­gende keer dat je lezer een product nodig heeft dat jij aanbiedt, weet de lezer waar hij terecht kan.

… waarvan je lezer niet eens wist dat hij ze had

Een magazine is geen encyclo­pe­die. Maar in een goed magazine zijn de artike­len niet voor één gat te vangen. Wanneer er een interes­sant artikel uit is, staat het volgende alweer klaar. Zo komt de lezer nieuwe infor­ma­tie te weten over aller­lei onder­wer­pen én hij ontdekt allemaal nieuwe infor­ma­tie waarvan hij nog niet eens wist dat hij het wilde weten.

We helpen je graag op gang

Vertel het verhaal van jouw bedrijf 

Jouw magazine heeft ruimte voor jouw verhaal. Vertel over de mensen achter je bedrijf. Denk eens aan:

Verha­len van jouw partners
Persoon­lijke verha­len, zoals een eigen inter­view of met een klant
Achter de scher­men: zo gaat het er dagelijks in jouw bedrijf aan toe
Tips en advie­zen voor jouw klanten
Fotogra­fie
Eerder gepubli­ceerde blogs of andere artikelen

Laat de persen maar rollen…

Denk je dat een bedrijfs­ma­ga­zine een interes­sante overwe­ging is voor jouw bedrijf, maar weet je niet waar je moet begin­nen? ForYou Media helpt jou op gang. Bijvoor­beeld door de teksten samen te stellen, de vormge­ving te verzor­gen en het magazine klaar te zetten voor de drukker. Pak je het slim aan, dan kun je de kosten vaak aardig drukken.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.