Een digitaal marketingbureau dat voor je werkt

Je weet dat het belang­rijk is om onder de aandacht van de klanten te komen en te blijven. Vroeger kon je dat voorna­me­lijk berei­ken via kranten, radio en tv. Maar de marke­ting­mo­ge­lijk­he­den zijn in de afgelo­pen decen­nia flink uitge­breid door de komst van inter­net. Welke van deze mogelijk­he­den zijn voor jouw onder­ne­ming een kans? Ga hiervoor in zee met een digitaal marke­ting­bu­reau dat voor je werkt!

Een goede website

Wanneer je op inter­net een goede uitstra­ling wilt hebben, is het aller­eerst van belang dat je een goede website hebt. Wat is een goede website? Daar zijn aller­lei aspec­ten aan. Zo moet de site snel laden, moet die goed gevon­den kunnen worden door mensen die zoeken wat jij biedt, en moet er gemak­ke­lijk op genavi­geerd kunnen worden. En het spreekt vanzelf dat de teksten duide­lijk zijn en zonder taalfou­ten, voor een profes­si­o­nele uitstra­ling. Is dit allemaal in orde, dan staat de basis.

SEO en SEA

Hoe val je met je onder­ne­ming op te midden van al die andere bedrij­ven die (min of meer) hetzelfde doen als jij? Hier komen SEO en SEA om de hoek kijken. Met SEO (Search Engine Optimi­za­tion) zorg je ervoor dat (pagina’s van) je website goed gevon­den worden. Dan moet je website zodanig zijn ingericht dat dit mogelijk is. Je kunt, tegen betaling, ook adver­te­ren op inter­net: SEA (Search Engine Adver­ti­sing). In dat geval is het van belang om te weten op welke zoekwoor­den je gevon­den wil worden.

Blogartikelen en succesverhalen

Eén van de metho­den om ervoor te zorgen dat je onder­ne­ming hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst van Google komt te staan, is het regel­ma­tig plaat­sen van nieuwe content op je website. En die nieuwe content kan prima gevormd worden door blogar­ti­ke­len. Dat zijn artike­len waarin je bijvoor­beeld dieper ingaat op aspec­ten van je onder­ne­ming. Maar je kunt ook over jezelf vertel­len, of medewer­kers voorstel­len. Ook succes­ver­ha­len zijn een mooie aanvul­ling op je site. Hierin laat je klanten vertel­len wat jouw onder­ne­ming voor hen heeft betekend.

Nieuwsbrieven voor huidige klanten

Heb je al een vast klanten­be­stand, dan is het wellicht een goed idee om een regel­ma­tig verschij­nende nieuws­brief te versprei­den via e‑mail. Het voordeel van zo’n nieuws­brief is dat je op een gemak­ke­lijke manier de band met je klanten kunt onder­hou­den én hen op de hoogte kunt houden van aller­lei nieuw­tjes uit je zaak. En heb je een winkel? Dan kun je ook exclu­sieve aanbie­din­gen in de nieuws­brief zetten.

Profi­teer van alle kansen van het internet

Sociale media

Maar onder ‘digitale marke­ting’ valt nog veel meer. Denk bijvoor­beeld aan sociale media als Facebook en Instagram. Je weet dat je op deze platforms tijdlijn­be­rich­ten kunt plaat­sen. Maar die worden voorna­me­lijk bekeken door mensen die jouw onder­ne­ming al kennen. Heb je er weleens aan gedacht om te adver­te­ren op deze platforms in de vorm van een campagne? Op die manier kom je onder de aandacht van een veel groter publiek.

Digitaal marketingbureau

Om optimaal te profi­te­ren van de kansen die inter­net biedt, is het raadzaam om je te laten helpen door een digitaal marke­ting­bu­reau dat gespe­ci­a­li­seerd is in digitale media. Zoals ons bureau! Wij kunnen alles voor je verzor­gen, van een moderne website tot aan SEO en SEA, van tijdlijn­be­rich­ten en campag­nes tot aan het vormge­ven en instel­len van nieuwsbrieven.

Content schrijven

Maar daar houdt het bij ons niet op! Omdat op ons digitaal marke­ting­bu­reau ook redac­teu­ren werkzaam zijn, kunnen wij ook alle benodigde teksten voor je verzor­gen. Van websi­te­tek­sten tot teksten voor nieuws­brie­ven, van blogar­ti­ke­len en succes­ver­ha­len tot teksten voor tijdlijn­be­rich­ten en campag­nes: wij kunnen voor aller­lei branches doeltref­fende teksten schrij­ven en vormgeven.

Ja, ik wil meer weten

Ben je nieuws­gie­rig naar wat wij als digitaal marke­ting­bu­reau allemaal voor jouw bedrijf kunnen beteke­nen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.