De marketing specialist voor jouw onderneming

Het belang van marke­ting is in de afgelo­pen decen­nia flink groter gewor­den. Er zijn tegen­woor­dig veel meer kanalen om onder de aandacht van (poten­ti­ële) klanten te komen en te blijven. Het is dus van belang dat jij als onder­ne­mer opvalt, en dat doe je door de juiste marke­ting. Wat is verstan­dig om te doen? Laat je helpen door een marke­ting specialist!

Een goede website

De basis van een goede marke­ting is het hebben van een goede website. Dat is een aantrek­ke­lijk uitziende website met teksten die goed gevon­den worden in zoekma­chi­nes. Een website met goed gekozen afbeel­din­gen, waarvan de pagina’s snel laden en die goed te bekij­ken is op mobiele telefoons. Is dit allemaal niet in orde, dan bestaat de kans dat je huidige klanten verliest en dat je poten­ti­ële nieuwe klanten misloopt.

Blogartikelen

Een goede manier om aan marke­ting te doen, is door het regel­ma­tig laten verschij­nen van blogar­ti­ke­len op je website. In zo’n blogar­ti­kel kun je dieper ingaan op (onder­de­len van) je bedrijf, of een persoon­lijk verhaal vertel­len. Nog een voordeel van blogar­ti­ke­len: Google waardeert het als er regel­ma­tig nieuwe content op een site geplaatst wordt, in de vorm van een hoger zoekre­sul­taat. Dat is ook zeker iets om rekening mee te houden.

Sociale media

Sociale media zijn niet alleen een handig commu­ni­ca­tie­mid­del voor parti­cu­lie­ren. Ze zijn ook nuttig voor bedrij­ven. Dan hebben we het niet alleen over tijdlijn­be­rich­ten op Facebook of Instagram, maar ook over adver­ten­tie­cam­pag­nes op deze platforms. Met een gerichte campagne kom je onder de aandacht van veel poten­ti­ële nieuwe klanten.

Nieuwsbrief

Een andere manier van marke­ting is via e‑mail, in de vorm van een nieuws­brief. Zo’n nieuws­brief is een mooie manier om huidige klanten op de hoogte te houden van nieuw­tjes rond je onder­ne­ming. Ook kun je er speci­ale acties en aanbie­din­gen in kwijt, en achter­grond­in­for­ma­tie over bijvoor­beeld jezelf of je team. Een regel­ma­tig verschij­nende nieuws­brief kan een nuttig element zijn in je marketingmix.

De basis van een goede marke­ting is een goede website

Drukwerk

Ook al zijn tegen­woor­dig digitale media niet meer weg te denken, ook ‘ouder­wetse’ media als drukwerk kunnen nog steeds een geschikt middel zijn. Denk aan flyers, folders en adver­ten­ties in kranten. En mogelijk is een eigen magazine iets voor jouw onder­ne­ming. Met een eigen magazine geef je je klanten een cadeau­tje waarin de lezer van alles te weten komt over jouw bedrijf.

Logo en huisstijl

Een belang­rijk onder­deel van je marke­ting is je visuele uitstra­ling. Een goed gekozen logo en bijvoor­beeld kleuren en letter­ty­pen zijn uiterst belang­rijk voor de herken­ning en voor je imago. Denk je dat jouw logo en huisstijl niet uitstra­len wat je zou willen uitstra­len? Dan is het aan te raden om hierover in gesprek te gaan met een marke­ting speci­a­list. Dus met ons!

Marketing specialist

Wij kunnen, als marke­ting speci­a­list, een plan op maat voor jou maken. En daarbij kunnen we alle kanalen inzet­ten die hierbo­ven genoemd zijn. Uitgangs­punt is natuur­lijk wat jij wilt berei­ken. Dat doel of die doelen bespre­ken we met je, en vervol­gens krijg je advies over de vormen van marke­ting die we beste kunnen inzet­ten. En wanneer je akkoord gaat met ons voorstel, gaan we direct voor je aan de slag.

Teksten en vormgeving

Als speci­a­list in marke­ting kunnen we alles voor je verzor­gen, van het schrij­ven van teksten tot aan vormge­ving en fotogra­fie. We kunnen een nieuwe website voor je maken, we kunnen campag­nes voor je instel­len en de resul­ta­ten analy­se­ren en met je bespre­ken. Wat je wensen rond marke­ting ook zijn: bij ons vind je alles onder één dak!

Ja, ik wil meer weten!

Ben je op zoek naar een marke­ting speci­a­list? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.