Bureau voor jouw content marketing in Groningen

Wanneer je jouw onder­ne­ming op een profes­si­o­nele manier wilt presen­te­ren, zowel online als offline, heb je een profes­si­o­nele partner nodig. Een bureau dat content voor jou maakt en helpt om die onder de ogen van de doelgroep te laten komen. Wij zijn jouw bureau voor content marke­ting in Groningen!

Het belang van goede content

Onder ‘content’ verstaan we aspec­ten van marke­ting als teksten, afbeel­din­gen en filmpjes. Die worden, zeker in de huidige tijd van digitale media, steeds belang­rij­ker. Het is voor jou en je onder­ne­ming van belang om zicht­baar te zijn en te blijven op inter­net. Daarbij is het zaak om rekening te houden met de eisen die zoekma­chine Google stelt voor goede content. Hoe meer goede content er op een bepaalde website staat, hoe beter die site wordt gewaar­deerd door Google. En hoe hoger die komt te staan in de zoekresultatenlijst.

Zoekresultaten

Waarschijn­lijk weet je al wel waarom je hoog in de zoekre­sul­ta­ten­lijst zou willen staan. Ga maar na: wanneer iemand op zoek is naar produc­ten of diensten die jouw onder­ne­ming aanbiedt, zoekt die persoon op inter­net. Dat zou je zelf immers ook zo aanpak­ken. Maar je wilt liefst snel vinden wat je zoekt en niet tijden­lang blijven scrol­len. Daarom is de kans groot dat je blijft ‘hangen’ bij de zoekre­sul­ta­ten die het eerst verschij­nen. Dat zijn sites met goede content.

Goede content

Maar wat wordt dan verstaan onder ‘goede content’? Dat heeft in ieder geval te maken met de aard van de teksten die erop staan. Die moeten bepaalde ‘zoekwoor­den’ bevat­ten die overeen­ko­men met de termen die de zoeker op inter­net gebruikt. Ook moeten de teksten een bepaalde lengte hebben en zeker niet te kort zijn. Maar ze moeten ook niet te ingewik­keld zijn. Verder speelt mee dat teksten ideali­ter zowel interne als externe links hebben.

Regelmatige publicatie

Google waardeert het als er op een website regel­ma­tig nieuwe content geplaatst wordt. Wanneer je dus regel­ma­tig nieuwe teksten op jouw site zet, kom je hoger in de zoekre­sul­ta­ten­lijst terecht en blijf je daar ook. En daarbij kun je denken aan blogar­ti­ke­len. Daarin kun je uitvoe­ri­ger aspec­ten van je bedrijf toelich­ten of nieuw­tjes delen. Blogar­ti­ke­len zijn daarmee een mooie toevoe­ging voor je site, want je huidige klanten treffen regel­ma­tig een nieuw en leuk artikel aan.

Afbeel­din­gen en filmpjes zijn steeds belang­rij­ker geworden

Meer dan teksten

Maar content is meer dan alleen teksten. Ook afbeel­din­gen en filmpjes zijn steeds belang­rij­ker gewor­den in de afgelo­pen jaren. Kijk alleen maar naar de popula­ri­teit van Instagram, waarbij de focus ligt op foto’s en korte filmpjes. De juiste afbeel­din­gen en filmpjes kunnen veel goeds doen voor jouw bedrijf. Ideaal voor jouw onder­ne­ming is natuur­lijk een optimale koppe­ling tussen teksten en beelden.

Content marketing in Groningen

Het is goed mogelijk dat je geen tijd en/of zin hebt om je uitge­breid bezig te houden met content. Laat ons bureau voor content marke­ting in Gronin­gen dan dat werk uit handen nemen! Onze redac­teu­ren maken van teksten voor verschil­lende bedrij­ven in aller­lei branches, en kunnen dit ook voor jou doen! Onze vormge­vers zijn experts in het zorgen voor passende en aantrek­ke­lijke visuele content.

Allerlei soorten media 

Ons bureau voor content marke­ting in Gronin­gen maakt content voor aller­lei soorten media. Van digitale media zoals websi­tes en sociale media tot aan print­me­dia als folders, flyers en magazi­nes. Want ook print­me­dia kunnen een doeltref­fend commu­ni­ca­tie­ka­naal zijn. Onze marke­ting­ad­vi­seurs kunnen je advise­ren in het gebrui­ken van bestaande content voor meerdere kanalen. Hiermee kun je eenvou­dig meer succes halen uit deze content.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.