Communicatiebureau: heldere communicatie 

Een commu­ni­ca­tie­bu­reau zorgt ervoor dat jij altijd op de juiste manier commu­ni­ceert met jouw klanten en jouw doelgroep. Hierdoor zorg je ervoor dat jouw bedrijf de autori­teit uitstraalt die het verdient. 

Als bedrijf wil je je blijven verbe­te­ren voor je klanten. Dat houdt natuur­lijk enerzijds in dat je aanbod in diensten of produc­ten in orde is. Maar ander­zijds wil je ook dat je bedrijf de juiste infor­ma­tie hierover geeft, aan de juiste doelgroe­pen en op de juiste momen­ten. En dat ook nog eens met het juiste medium. 

Taalfouten

Je commu­ni­ceert met je bedrijf meer dan je denkt. Wanneer je website of adver­ten­tie bijvoor­beeld vol staat met taalfou­ten, geeft dat niet bepaald een profes­si­o­nele indruk van je bedrijf. De lezer of websi­te­be­zoe­ker kan dan denken dat je bedrijf zelf mogelijk ook niet profes­si­o­neel opereert. Dat hoeft in werke­lijk­heid natuur­lijk helemaal niet zo te zijn, maar het kan best zo zijn dat poten­ti­ële klanten daardoor afhaken.

Perspectief

Je ziet ook vaak dat teksten (waaron­der websi­te­tek­sten en adver­ten­tie­tek­sten) meer gericht zijn op de zender, oftewel het bedrijf of het merk, dan de ontvan­ger: de kijker of de lezer. Op zich logisch: de zender kent de eigen eigen diensten of produc­ten natuur­lijk goed, en is daar trots op. Maar het publiek voelt zich hierdoor minder aange­spro­ken en kijkt, terecht, vanuit het eigen perspec­tief: ‘Wat kan ik hiermee?’ ‘Zou dit iets voor mij zijn?’ Het kan veel schelen wanneer de zender zich meer in de ontvan­ger zou verplaatsen. 

Duidelijke informatie

Nog een voorbeeld: wanneer op een website ellen­lange teksten staan met aller­lei uitleg over ingewik­kelde zaken, is de kans groot dat de lezer afhaakt. Zo werkt dat namelijk bij websi­tes. Websi­te­be­zoe­kers willen bondige en duide­lijke infor­ma­tie. De rest komt later wel, als er bijvoor­beeld contact is gelegd. Een website is geen tijdschrift.

Het juiste beeld 

En vergeet vooral het belang van beeld niet! Een goed en pakkend beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. In de huidige ‘beeld­cul­tuur’, waar we snel zijn afgeleid, is het belang van een pakkend beeld voor jouw uitin­gen niet te onderschatten. 

‘Wij zijn er om jou te 

onder­steu­nen in communicatie’

Sociale media

Mogelijk gebruik je Facebook en/of Instagram nog niet om je bedrijf op te presen­te­ren, maar dat kan een heel aantrek­ke­lijk optie voor je zijn. Met een goed uitge­kiende marke­ting­cam­pagne kun je jouw gewenste doelgroep berei­ken en ervoor zorgen dat die jouw website bezoekt, wat weer ervoor kan zorgen dat jouw bedrijf meer succes boekt. 

Communicatiebureau

Hoe zorg je ervoor dat de teksten van jouw bedrijf foutloos, aantrek­ke­lijk en doeltref­fend zijn, en dat het beeld­ge­bruik optimaal is? Door een commu­ni­ca­tie­bu­reau in te schake­len! Een goed commu­ni­ca­tie­bu­reau staat naast je met advies, onder­steu­ning en aantrek­ke­lijke content. Content die met de doelgroep in het achter­hoofd geschre­ven is, die op het juiste medium geplaatst wordt en op het juiste tijdstip geplaatst wordt. 

Meer tijd, minder zorgen

Wij zorgen ervoor dat poten­ti­ële klanten voor jouw bedrijf kiezen, zodat je meer klanten bereikt en meer omzet behaalt. Hierdoor hou je meer tijd over en heb je minder zorgen.

Op ons kantoor werken aller­lei speci­a­lis­ten aan jouw marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Bij ons werken niet alleen media-adviseurs, redac­teu­ren en vormge­vers, maar ook marke­teers en merkspe­ci­a­lis­ten. Wij bieden dus alles voor jouw commu­ni­ca­tie onder één dak! Voorde­len voor jou:

Eén aanspreek­punt voor inspi­ra­tie, creatie en versprei­ding
Constante kwali­teit door je eigen team van speci­a­lis­ten
Resul­taat­ge­dre­ven, proac­tieve en meeden­kende partners
Herbruik­bare content voor print, online, social en e‑mail

Wij zijn er om jou te helpen met communicatie!

Wil je meer weten of ons en over wat wij allemaal te bieden hebben? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.