Hoe goede branding jouw bedrijf naar het volgende niveau tilt

Een goed merk, dat herken je zonder een tweede blik te hoeven werpen. Het schelpje van Shell, het vogel­tje van Twitter voordat het X werd, het konijn­tje van Playboy. Maar ook de iconi­sche groen­blauwe kleur van Tiffany’s & Co en het format van Instagram. Allemaal aspec­ten die een merk herken­baar maken, en onder­schei­den. Een goed merk herken je aan het logo, aan de huisstijl en het taalge­bruik. Maar ook aan wat ze uitdra­gen, voor wie ze er zijn en waarom. Alles is samen­han­gend: een mooi geheel. Dit is waarom branding zo belang­rijk is voor je bedrijf!

Hoe goede branding jouw bedrijf naar het volgende niveau tilt

Een goed merk, dat herken je zonder een tweede blik te hoeven werpen. Het schelpje van Shell, het vogel­tje van Twitter voordat het X werd, het konijn­tje van Playboy. Maar ook de iconi­sche groen­blauwe kleur van Tiffany’s & Co en het format van Instagram. Allemaal aspec­ten die een merk herken­baar maken, en onder­schei­den. Een goed merk herken je aan het logo, aan de huisstijl en het taalge­bruik. Maar ook aan wat ze uitdra­gen, voor wie ze er zijn en waarom. Alles is samen­han­gend: een mooi geheel. Dit is waarom branding zo belang­rijk is voor je bedrijf!

Verbinden met je doelgroep

‘Door middel van je commu­ni­ca­tie draag je een persoon­lijk­heid uit,’ legt adviseur Mariëlle uit. ‘Je branding bestaat uit je normen, je waarden en belof­ten. Je bent je merk, net zoals je werkne­mers dat zijn. Ook zij dragen jouw merk uit. Al is het maar op de manier waarop ze de telefoon beant­woor­den, op een mail reage­ren of een klant helpen. Kijk bijvoor­beeld naar Rituals. De werkne­mers daar worden getraind om de beste service te leveren, om je een gevoel van luxe te geven. Bijvoor­beeld door je een theetje aan te bieden of je handen te wassen.’

Gevoel van eenheid

‘Als je je doelgroep wilt aanspre­ken, dan is een gevoel van eenheid belang­rijk. Waar de consu­ment je merk ook tegen­komt, of dit nou op social media, op een folder of op je website is: ze weten wie je bent.’ En die herken­baar­heid maakt dat iemand je merk onthoudt. Je draagt één boodschap naar buiten over wie jij bent en wat je wilt uitstralen.

Laat je huisstijl voor zichzelf spreken

Bij elk design vraag je je opnieuw af hoe je het moet vormge­ven en presen­te­ren, van bedrijfs­kle­ding tot folders of social media posts. Heb je je branding goed voor elkaar, dan wordt dit proces een eitje. Je hebt dan vaste letter­ty­pen en een vast kleuren­pa­let welke je als handvat kunt gebrui­ken. Een huisstijl, heet dat. Deze stel je samen naar aanlei­ding van je merk. Wil je je merk ontwik­ke­len, dan kun je jezelf deze vragen stellen:

  • Voor wie ben ik er?
  • Aan welke behoefte wil ik voldoen?
  • Wat is mijn doel met mijn branding?
  • Wat is mijn verhaal?

Kies je taalgebruik

Jij en je bedrijf zijn onlos­ma­ke­lijk met elkaar verbon­den. En jij hebt een eigen manier van spreken. Deze is uniek aan jou, volle­dig met haar stop- en sluip­woord­jes. Was dit blog door iemand anders geschre­ven, dan had deze persoon geheid een andere opbouw, andere zinnen en vocabu­laire gebruikt. Als jij een zakelijke toon hanteert in je online aanwe­zig­heid, maar heel casual bent zodra een klant bij jou over de drempel stapt, dan valt dit op. 

Communiceren en uitdragen

De verwach­tin­gen van de klant worden gebaseerd op wat jij enerzijds commu­ni­ceert en ander­zijds uitdraagt. ‘Zorgen voor een consis­tente en herken­bare ‘brand voice’ is dan ook enorm belang­rijk,’ sluit Mariëlle. ‘Denk bijvoor­beeld aan de recla­mes van Coolblue. Zelfs zonder beeld herken je de reclame. Aan de korte zinnen, de woord­grap­pen en de ‘droge’ levering van de boodschap. Dát is een succes­volle brand voice.’

Maak je branding herkenbaar 

Een sterke brand is overal univer­seel herken­baar. Hiervoor moet je terug­gaan naar de kern van je bedrijf, en van jou als persoon. Waarom doé je dit eigen­lijk? We denken graag met je mee. Vind je brand. Plan hier je gesprek!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.