1 onderwerp, 7 manieren om erover te bloggen

Het is tijd om weer een nieuw blog te plaat­sen, maar brain­stor­men is dit keer niet nodig: je hebt het onder­werp al bedacht. Je zit klaar om te gaan typen. En dan bedenk je dat je in een ver verle­den al eens over het onder­werp hebt geblogd. Moet je nu opnieuw iets gaan verzin­nen, om maar over wat anders te gaan bloggen? Zeker niet! Over ieder onder­werp zijn veel blogs te schrij­ven, en je kunt gewoon een andere vorm gebrui­ken om het accent net op een ander onder­deel te leggen. In dit blog geeft ForYou Media je inspi­ra­tie voor 7 verschil­lende blogvormen.

Een informatief artikel

Goed, we willen een blog schrij­ven over een Facebook-campagne. We kunnen er daarbij niet volle­dig van uitgaan dat ieder­een weet wat dit is en wat de voorde­len zijn. De eerste stap is dan om de lezers te overtui­gen dat het zin heeft om een Facebook-campagne op te zetten. In een infor­ma­tief blog vertel­len we dan bijvoor­beeld dat je zo nieuwe volgers kunt krijgen en nieuwe klanten naar je website kunt trekken, die je gericht kunt benade­ren. Maar let op: maak er geen Wikipe­dia-achtig artikel van! Zelfs iemand die enorm geïnte­res­seerd is in de geschie­de­nis van Facebook zal een Wikipe­dia-artikel niet van begin tot eind lezen. Je haalt daar altijd de relevante stukken uit. Je kunt een droge, formele stijl voorko­men door veel voorbeel­den te gebrui­ken, tussen­door met ‘wist-je-dat’-jes te komen en korte alinea’s te gebruiken.

Do It Yourself

Wanneer je het onder­werp hebt uitge­legd, kun je hier in andere blogs naar terug­ver­wij­zen. Dit geeft ruimte om in die andere blogs het onder­werp op een andere manier aan te vliegen. Bijvoor­beeld door stap voor stap uit te leggen hoe jouw klant iets zelf kan doen. Zelfs al is het je doel om het juist vóórje klanten te doen, door je gehei­men prijs te geven, presen­teer je jezelf als speci­a­list in het vakge­bied. Komt iemand er toch niet uit, dan ben je de eerste waar die contact mee zal opnemen. In een DIY-blog laat je – om bij het voorbeeld te blijven – zien hoe je in een Facebook-campagne een doelgroep instelt, welke elemen­ten je posts nodig hebben en hoe je ze publiceert.

Je klanten zien een positieve ervaring van een andere klant als een aanbeveling

Klant aan het woord

Je klanten zien een positieve ervaring van een andere klant als een aanbe­ve­ling. Dat heeft vaak nog meer effect dan wanneer je zelf vertelt waarom jouw produc­ten werken. Klanten kunnen bijvoor­beeld vertel­len hoe een campagne ervoor gezorgd heeft dat ze mensen konden berei­ken die ze zonder social media nooit hadden aange­spro­ken, of dat ze nu niet op alle regel­tjes van Facebook-campag­nes hoeven te letten. Hebben klanten een kriti­sche noot? Wees niet bang om die ook te noemen. Wanneer je laat zien dat je daar goed mee om bent gegaan, verster­ken ze alleen maar de boodschap.

Quiz

Een idee om voor wat inter­ac­tie te zorgen: een quiz. Dit hoeft niet per se als een zelftest, je kunt ook gewoon vragen stellen in korte berich­ten. Wat weten je klanten van een bepaald onder­werp? Welke produc­ten gebrui­ken zij, of wat is hun mening over bepaalde produc­ten? Wat je ook kunt doen is jouw volgers om hun mening vragen. Wat vinden zij van een bepaald onder­werp? Lijkt een quizvorm jou geschikt voor een blog, of vind je dit juist té laagdrempelig?

Persoonlijk

Een persoon­lijke nooit geeft je bedrijf een gezicht. Het laat zien dat je achter de scher­men hard werkt en bewust keuzes maakt om je klanten te helpen. Neem bijvoor­beeld ons blogar­ti­kel van redac­teur Djura Peter­son, over hoe zij zelf het schrij­ven van blogs aanpakt. Dit inspi­reert anderen weer om zelf over het onder­werp na te denken.

Trots op een samenwerking? Wees niet bang om het verhaal te delen

Veelgestelde vragen

Als onder­ne­mer weet je als geen ander waar je klanten het meest mee zitten. Wanneer je merkt dat bepaalde vragen veel terug­ko­men, kun je ze bunde­len tot een blog. Dat werkt niet alleen infor­ma­tief: het is ook een seintje naar je klanten dat je echt voor hen klaarstaat.

Verhalen eerdere klanten 

Heb je een klant goed kunnen helpen? Trots op een samen­wer­king? Wees niet bang om het verhaal te delen. Dat is niet arrogant of egocen­trisch, maar juist inspi­re­rend. Vertel hoe je met de klant in contact bent gekomen, wat je hebt gedaan en wat het de klant heeft opgele­verd. Zo laten we zelf op onze social media ook ‘trotse samen­wer­kin­gen’ zien, met produc­ten van klanten die we hebben mogen maken. Dat je er trots op bent, mag je best laten zien, want daar doe je het immers voor!

Meer inspiratie?

Zelfs al maken we een lijst met nog 20 onder­wer­pen om over te bloggen, soms ontbreekt gewoon even de inspi­ra­tie. Dat hoeft niet alleen voor bloggen te gelden: marke­ting en commu­ni­ca­tie zijn voor veel onder­ne­mers zaken waar soms de tijd voor ontbreekt. ForYou Media helpt je graag om jouw bedrijf op topni­veau te presen­te­ren. Wij kunnen je ontzor­gen met verschil­lende print­pro­duc­ten en online diensten. Meer weten over wat wij voor jouw bedrijf kunnen beteke­nen? Neem dan contact met ons op!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.