ChatGPT: een nieuwe digitale oerknal?

Het sloeg in als een bom: de lance­ring van ChatGPT. Maar voor het geval je het nog niet kent, hier een korte recap. ChatGPT (Genera­li­zed Pre-trained Trans­for­mer) is een soort taalma­chine die alles lijkt te kunnen schrij­ven wat je maar wilt. Een modern sprookje over samen­ge­stelde gezin­nen? Geen probleem. Een inhou­de­lijk artikel over marke­ting? U vraagt, wij draaien. Wat betekent ChatGPT voor (online) marketingcommunicatie? 

Wat is het?

Aller­eerst: wat ís ChatGPT precies? Het is artifi­cial intel­li­gence (AI). Dat klinkt behoor­lijk futuris­tisch, maar in feite gebruik je simpele varian­ten hiervan al. Iedere smartphone biedt je bij het typen van een tekst al bepaalde woord­sug­ges­ties. Deze ‘automa­ti­sche aanvul­ling’ is alleen nog niet zo intel­li­gent. Veel sugges­ties zijn onzin­nig, je kunt er zeker geen logische zin mee bouwen. 

Revolutionair

ChatGPT heeft véél meer data op basis waarvan wél logische combi­na­ties gemaakt kunnen worden. Daardoor komt het programma tot goed lopende zinnen en hele lappen tekst die inhou­de­lijk relevant lijken. Samen­ge­vat, ChatGPT is een vorm van ‘woord­com­bi­na­tie-statis­tiek’ (aldus Gerben Wierda, tech-publi­cist). Revolu­ti­o­nair, want als een machine al het schrijf- en denkwerk kan doen, blijft er veel tijd over voor andere zaken. Nooit meer zelf artike­len schrij­ven, slogans beden­ken of websi­tes program­me­ren…? Natuur­lijk kleven er voor- en nadelen aan ChatGPT.

Hoe kun jij ChatGPT gebruiken?

Laten we met het goede nieuws begin­nen. Want er zijn leuke manie­ren om ChatGPT in te zetten voor jouw marketingcommunicatie.

  • Je kunt ChatGPT gebrui­ken om je eigen creati­vi­teit te stimu­le­ren. Laat de machine bijvoor­beeld tien leuke invals­hoe­ken verzin­nen, brain­storm over een goede opbouw of laat een paar goede slotzin­nen uit het programma rollen. Je hoeft het niet één-op-één over te nemen, maar het kan je wel aan het denken zetten.
  • Het programma kan een goede tekstop­zet maken op basis van jouw aanwijzingen.
  • ChatGPT kent program­meer­taal, waardoor program­me­ren voor veel meer mensen toegan­ke­lijk is.
  • De resul­ta­ten zijn een goed start­punt voor je verdere research (het genereert bijvoor­beeld lijsten met zoekwoorden). 
  • Je kunt makke­lijk snel korte tekst­jes zoals metaom­schrij­vin­gen, koptekst­jes of bullet points laten maken om je tekst mee aan te vullen.

ChatGPT is revolutionair, maar heeft ook haken en ogen

Haken en ogen

Hoe mooi de kansen ook zijn die het programma biedt, er zitten natuur­lijk ook minder mooie kanten aan.

  • ChatGPT haalt alle infor­ma­tie van het inter­net. En die infor­ma­tie is niet per defini­tie foutloos. Het programma corri­geert en factcheckt zichzelf niet. Teksten líjken zinnig en correct, maar hoeven dat niet te zijn. 
  • Wanneer ieder­een de antwoor­den van ChatGPT voor waar aanneemt, kunnen veel mensen onbewust beïnvloed worden. Daar kan misbruik van gemaakt worden.
  • ChatGPT is een taalmo­del dat mense­lijk-lijkende taal genereert. Focus­woord hier is: ‘lijkend’. Doordat de tekst op basis van veel algemene teksten samen­ge­steld wordt, is het resul­taat vaak wat droog, onper­soon­lijk en tja… Saai.
  • Plagi­aat wordt een ingewik­kelde kwestie. ChatGPT haalt infor­ma­tie op en verwoordt het net anders. Maar hoe het zit met het intel­lec­tu­ele eigen­dom van jouw origi­nele tekst? Dat blijft nog een vraag.
  • Google is druk bezig techno­lo­gie te ontwik­ke­len om AI-teksten te kunnen detec­te­ren. Met als doel websi­tes die uitslui­tend kunst­ma­tige taal bevat­ten een lagere ranking (want: minder betrouw­bare infor­ma­tie) te geven.

Nog niet overbodig

Kortom: ChatGPT biedt kansen, maar voorlo­pig zijn mense­lijke schrijf­kun­sten nog niet overbo­dig. ChatGPT blijft een machine. Wat je erin stopt, is wat eruit komt. Hoe creatie­ver, strate­gi­scher en inhou­de­lij­ker je inbreng, hoe beter het resul­taat. Maar dat geldt voor een mens natuur­lijk ook 😉.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.