Facebook ads: welke resultaten zijn realistisch?

De berich­ten zijn gecre­ëerd met aanspre­kende afbeel­din­gen en pakkende tekst. De Facebook ads staan ingesteld. Je zit er klaar voor: laat de aanvra­gen maar binnen­stro­men! Tja, dat zouden alle onder­ne­mers wel willen. Toch is het niet zo makke­lijk. Er kunnen aller­lei facto­ren zijn waardoor het wel of niet lukt om succes te behalen met je campagne. Welke verwach­tin­gen zijn realis­tisch? Wanneer is een campagne succesvol?

Een campagne opzetten met Facebook ads

Iedere campagne met Facebook adver­ten­ties stel je in met een bepaald doel. Dit doel heeft niet alleen te maken met de vormge­ving en invul­ling van de berich­ten, dit is een concrete instel­ling bij het plaat­sen van de campagne. Naams­be­kend­heid, betrok­ken­heid, leads, verkeer: het zijn allemaal mogelijke doelen die je kunt behalen. Je kunt met één campagne niet verwach­ten dat alle doelen behaald worden.

Hoeveel kliks?

Een van de maatsta­ven waaraan je het succes van je campagne kunt meten, is het aantal keer dat erop geklikt wordt. Je adver­ten­tie wordt bijvoor­beeld aan een x aantal mensen laten zien, waarbij lang niet ieder­een op deze adver­ten­tie zal klikken. Het gedeelte dat wel klikt, wordt weerge­ven met de click-through-rate (CTR). Dit is een percen­tage dat laat zien hoeveel mensen uit de 100 doorklik­ken. Dit percen­tage is meestal vrij laag, zelfs bij een succes­volle campagne. Maar vergeet niet: iedere klik, hoeveel mensen de adver­ten­tie ook gezien hebben, kan een nieuwe klant betekenen.

Wat schuiven die kliks?

Hoeveel één van die kliks je uitein­de­lijk kost, laat Facebook zien met de CPC: de cost-per-click. Hoe meer mensen op je adver­ten­tie klikken, hoe goedko­per deze is. Je kunt hierbij ook kijken naar de kliks per duizend verto­nin­gen. Laat je je adver­ten­tie aan een heel grote groep mensen zien, maar gebeurt er vervol­gens weinig met de campagne? Dan zullen deze kosten hoger zijn. Is het zo dat je van iedere duizend mensen die de adver­ten­tie zien toch een paar websi­te­be­zoe­kers krijgt? Dan is dit getal lager, met mooiere resul­ta­ten van je campage.

Naamsbekendheid, betrokkenheid, leads en verkeer zijn allemaal mogelijke doelen

Wanneer is je campagne met Facebook ads een succes?

Het is eigen­lijk onmoge­lijk te zeggen welke getal­len je minstens moet halen om de campagne een succes te noemen. Het verschilt per branche aanzien­lijk. Adver­teer je met produc­ten die mensen vaak kopen, denk aan huishou­de­lijke artike­len, dan kun je verwach­ten dat mensen ook sneller interesse hebben en doorklik­ken. Draait je campagne om een speci­fieke dienst of hulp bij een speci­fiek probleem, dan is het succes van je campagne waarschijn­lijk lager. Maar onthoud: dit succes is relatief. Als je zicht­baar bent en blijft, zal je ook in het achter­hoofd van poten­ti­ële klanten terecht­ko­men. En op het moment dat zij jouw dienst of product wel nodig hebben, sta je voor ze klaar.

Campagne laten creëren en promoten

Wil je graag adver­te­ren met Facebook posts of een Facebook campagne creëren? ForYou Media helpt je hier graag bij. Wij onder­steu­nen je graag bij niet alleen de creatie van de campagne, maar ook de promo­tie en optima­li­sa­tie van deze campagne. Boven­dien krijg je een presta­tie­rap­port waar in vermeld staat wat de resul­ta­ten zijn en, misschien wel belang­rij­ker, hoe je deze kunt gebrui­ken om je Facebook ads te verbe­te­ren. Op deze manier halen we het maximale uit iedere euro die de campagne in gaat. Wil je meer weten, neem dan vooral contact op voor een vrijblij­vend advies­ge­sprek!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.