Stopkracht: het geheime wapen van advertenties

Hoeveel adver­ten­ties zie je per dag? De schat­tin­gen lopen sterk uiteen – van enkele honder­den tot duizen­den adver­ten­ties per dag. Veel adver­ten­ties zie je onbewust. Je rijdt erlangs op weg naar je werk, je ziet ze tijdens de wekelijkse boodschap­pen. De meeste adver­ten­ties weten geen plekje in je herin­ne­rin­gen te verove­ren. Die blijven lekker langs de weg of in de super­markt staan. Als onder­ne­mer wil je juist opval­len: je wilt dat mensen je zien en met jouw bedrijf in aanra­king komen. Daarom is het belang­rijk om als onder­ne­mer in je marke­ting – zowel in adver­ten­ties als op social media – rekening te houden met stopkracht.

Welk magazine ga je kiezen?

Stel, je staat voor een rek met magazi­nes. Je wilt er eentje om lekker thuis even doorheen te blade­ren tijdens het drinken van een kopje thee. In het rek staan alleen een hoop verschil­lende opties. Verschil­lende covers kijken je aan en probe­ren je te verlei­den om het magazine open te slaan. Je bekijkt niet één voor één de mogelijk­he­den, maar scant het hele rek. Welk magazine ga je kiezen?

Je aandacht trekken en vasthouden

Alle magazi­nes zijn op dat moment op hun eigen manier aan het vechten om je aandacht. Het ene heeft een indruk­wek­kend logo om je herken­ning aan te wakke­ren, omdat je het magazine herkent. Het andere magazine heeft iemand op de cover staan die je recht in de ogen kijkt, waardoor je niet anders kunt dan die blik beant­woor­den. Vooraan staat een magazine waarvan je de tekst kunt lezen, die je interesse weet te wekken. Er is één magazine dat je als eerste pakt. Dat magazine wist je aandacht vast te houden. Je interesse te wekken. En uitein­de­lijk ervoor te zorgen dat je een vervolgstap zet. Dát magazine heeft stopkracht.

Het is belangrijk om in je marketing rekening te houden met stopkracht

Wat is stopkracht?

Stopkracht is het element in je commu­ni­ca­tie dat ervoor zorgt dat je de aandacht krijgt. Het is de cover die jou het magazine uit het rek laat pakken. Het is de afbeel­ding van je social­m­e­dia­be­richt die ervoor zorgt dat je stopt met het einde­loze scrol­len en je op het bericht klikt. Stopkracht komt niet alleen naar voren op social media. Ook in adver­ten­ties is stopkracht belang­rijk. Er zijn vier elemen­ten die hierbij belang­rijk zijn. Een goede adver­ten­tie is:

  • herken­baar
  • opval­lend
  • logisch
  • aantrek­ke­lijk

De eerste indruk is alles

Je maakt meer dan 90% van je keuzes onbewust. In die paar secon­den waarin je een adver­ten­tie ziet, bepaal je of iets het waard is om te lezen. Denk aan een recla­me­bord langs een drukke weg: je hebt maar een paar secon­den om het bord te zien. In die secon­den moet niet alleen duide­lijk zijn wat de boodschap van de adver­ten­tie is, maar moet je ook genoeg gezien hebben om het te kunnen onthou­den. Die eerste indruk is essen­ti­eel en bepaalt of jouw adver­ten­tie onthou­den of verge­ten wordt.

Zo verbeter jij je stopkracht

Hoe zorg je ervoor dat je onthou­den wordt? Er zijn geen standaard­truc­jes om stopkracht te krijgen. Het hangt af van de doelgroep en jouw bedrijfsi­den­ti­teit. Er zijn alleen wel een aantal manie­ren om je stopkracht te verbeteren:

  • Gebruik fotogra­fie en video’s. Mensen zijn visueel ingesteld en beeld­ma­te­ri­aal komt letter­lijk eerder aan in de herse­nen. Fotogra­fie en video’s grijpen dus snel de aandacht. Een persoon­lijk logo ontwer­pen helpt boven­dien met herken­baar­heid van jouw bedrijf. 
  • Maak het persoon­lijk. Door iets van jezelf in de berich­ten te stoppen, valt het minder op dat het om een adver­ten­tie gaat.
  • Gebruik foto’s met veel contrast. Kijk maar eens om je heen: alles wat donker is, trekt snel de aandacht. Zwart-wit doet het dus in adver­ten­ties goed, maar ook donkere foto’s.
  • Zet mensen centraal. Mensen kijken graag naar andere mensen. Zeker wanneer die mensen jou ook nog eens aankijken.
  • Less is more. Gebruik niet te veel tekst in je adver­ten­tie of bericht. Hoe minder er gebeurt, hoe meer aandacht je krijgt.

Door iets van jezelf in de berichten te stoppen, valt het minder op dat het om een advertentie gaat

Deze kanttekening zal je verbazen!

Maar let op: je kunt ook te ver gaan met stopkracht. Dan kom je in de wereld van click­bait terecht. Goede click­bait prikkelt je om op de link te klikken. Je krijgt bijvoor­beeld te weinig details over het artikel, waardoor je de rest in het stuk zelf wilt lezen: ‘Dit nieuws had ForYou Media niet zien aanko­men!’. Extreme click­bait kan zijn doel voorbij­gaan. Bijvoor­beeld wanneer je te veel inter­net­taal gebruikt of schreeu­we­rig overkomt. Het schrikt bezoe­kers dan sneller af. Wat dacht je bijvoor­beeld van: ‘WOW! 7 OMG-moment­jes om jouw socials next-level te krijgen’. Het zal de aandacht trekken, dat wel. Maar het zal geen bezoe­kers opleveren.

Berichten met stopkracht

Het creëren van stopkracht vraagt om kennis van de doelgroep, tijd om de berich­ten te maken en het stoppen van genoeg aandacht in je adver­ten­ties en berich­ten. Als onder­ne­mer heb je niet altijd de mogelijk­heid dit te kunnen uitvoe­ren. ForYou Media kan jou ontzor­gen door deze content­cre­a­tie uit handen te nemen. Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in marke­ting voor onder­ne­mers en weten zo op de juiste manier de juiste doelgroep te berei­ken. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.