Het grafisch bureau dat jou gaat helpen

Met een onder­ne­ming alléén ben je er tegen­woor­dig nog niet. Je moet opval­len en de juiste uitstra­ling hebben. Elemen­ten daarvan zijn letter­type, logo, kleur­ge­bruik en afbeel­din­gen. Wat past bij jouw onder­ne­ming? Daarvoor schakel je een grafisch bureau in.

Herkenning

Het belang van uitstra­ling en imago is in de afgelo­pen tijd steeds groter gewor­den. Geen wonder, want in de huidige tijd met aller­lei soorten media moet je je staande zien te houden. Er zijn bekende wereld­wijd opere­rende bedrij­ven en merken waarvan je bijvoor­beeld het logo razend­snel herkent. Er zijn echter ook bedrij­ven die je niet gemak­ke­lijk herkent op basis van hun uitstra­ling. Dat kan een nadeel zijn.

Positieve associatie

Wil je blijven ‘hangen’ bij je huidige klanten én poten­ti­ële klanten? Dan moeten zij een positieve associ­a­tie hebben met jouw bedrijf. En die positieve associ­a­tie is voor een deel gelinkt aan de visuele uitstra­ling ervan. Een goed gekozen logo blijft hangen, en een juist kleur­ge­bruik zorgt ervoor dat de ontvan­ger van de boodschap niet op een dwaal­spoor wordt gezet. Allemaal zaken om rekening mee te houden.

Uitstraling

Waarom zou je moeten naden­ken over de vraag of je huidige uitstra­ling nog up te date is? Omdat die een grote invloed heeft op het succes van je onder­ne­ming! Als jouw bedrijf iets uitstraalt wat het niet is, raak je klanten kwijt. En wanneer bijvoor­beeld afbeel­din­gen op jouw site een weinig profes­si­o­nele indruk maken, verlaagt dat de kans op nieuwe klanten. En dat wil je toch niet? 

Positief gevoel

Met een goede ‘branding’ zorg je niet alleen voor een herken­bare uitstra­ling, maar ook voor een positief beeld van je bedrijf. En mensen willen een positief gevoel hebben bij een bedrijf waar ze mee in zee gaan of waarvan ze al klant zijn. Als ze ergens niet positief over zijn, zoeken ze een concur­rent waarbij ze dat goede gevoel wél hebben. Het is dus belang­rijk om alle aspec­ten van je branding in orde te hebben, anders straal je iets anders uit dan wat je doet. 

Het belang van imago is steeds belang­rij­ker geworden 

Expert

Maar wie kan er nuttige dingen zeggen over je uitstra­ling? Een grafisch vormge­ver! Die is een expert op het gebied van de visuele identi­teit van bedrij­ven. Zoals logo’s, kleuren, letter­ty­pen en afbeel­din­gen, maar ook bijvoor­beeld terug­ke­rende visuele elemen­ten in drukwerk. Aspec­ten die conse­quent worden gebruikt op de website, in social­m­e­dia­be­rich­ten, op flyers, in nieuws­brie­ven enzovoort.

Grafisch bureau Groningen

ForYou Media is gespe­ci­a­li­seerd in marke­ting­com­mu­ni­ca­tie, en onder­deel ervan is het grafisch bureau Gronin­gen. Dit bureau bestaat uit meerdere vormge­vers, die weten hoe ze het succes van jouw onder­ne­ming kunnen vergro­ten. Ze kunnen je dan ook prima advise­ren over de stappen die je zou kunnen nemen. 

Eenduidige huisstijl

Hoe gaan we te werk? We bekij­ken eerst samen met jou wat jouw bedrijf doet, wat jij wilt berei­ken en wat je wilt uitstra­len. Hebben we dat duide­lijk, dan creëren onze grafisch vormge­vers vervol­gens een duide­lijke huisstijl die gaat werken voor jouw onder­ne­ming. Daarmee schep je de voorwaar­den om het succes van je bedrijf te vergro­ten. Op die manier gaat ons grafisch bureau in Gronin­gen voor je werken!

En als we toch bezig zijn…

Maar ForYou Media is méér dan alleen een grafisch bureau! We kunnen je hele marke­ting­com­mu­ni­ca­tie uit handen nemen, zodat je er zelf geen omkij­ken meer naar hebt. Zoals websi­te­tek­sten schrij­ven (inclu­sief blogar­ti­ke­len), nieuws­brie­ven opstel­len en verstu­ren, social­m­e­dia­cam­pag­nes opzet­ten (en tijdlijn­be­rich­ten maken voor Facebook en Instagram) en ervoor zorgen dat je website optimaal gevon­den wordt door poten­ti­ële klanten. 

Ja, ik wil meer weten!

Heb je de indruk dat de branding van jouw onder­ne­ming niet optimaal is en wil je daar verbe­te­ring in? Dan is het wellicht tijd voor ‘rebran­ding’! Ben je nieuws­gie­rig naar de manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.