Engaging content: blogs schrijven die écht aanspreken

Je doet je uiter­ste best op een bericht of blog, maar je ziet dat er maar weinig respons op komt. Iets mist er nog, conclu­deer je, maar wat? Misschien dat je blog technisch goed in elkaar zit, maar nog aanspre­kende gefor­mu­leerd kan zijn. Het geheime ingre­di­ënt van online marke­ting is de engage­ment. Wat is dit en waarom werkt het?

Content: meer dan slechts ‘inhoud’

Content. Wanneer je je in de wereld van online marke­ting begeeft, is dit een woord dat je vaak tegen­komt. Letter­lijk vertaald betekent content ‘inhoud’. Vulling. Waar ooit niets stond, komt iets te staan. Maar met gewoon wat ‘vulling’ kom je in de online wereld niet weg: dat geeft je geen resul­ta­ten. Waar het om draait is content die weet te inspi­re­ren. Die weet te active­ren. Je wilt meer dan slechts vulling; je wilt dat mensen je post of blog lezen en er iets mee doen. Dat ze ermee engageren.

Engaging content: berichten die aanspreken

Het verschil tussen content en engaging content is dat het één niets doet, terwijl het ander juist iets teweeg weet te brengen. Engaging content spreekt je lezers aan en zorgt voor een vervolg­ac­tie. Deze hoeft niet direct commer­ci­eel te zijn. Soms is het alleen al een gevoel dat mensen aan je bericht overhou­den. Soms is het een reactie. Een andere keer is het wel een aankoop of een contact­ver­zoek. Wanneer je content weet aan te spreken, is die pas écht effectief.

Het geheime ingrediënt van online marketing is engagement

Hoe schrijf je teksten met emotie?

Dat is gemak­ke­lijk gezegd, dat je berich­ten en blogs moeten aanspre­ken. Alleen het blijft platte tekst met af en toe een plaatje. En het liefst ook nog zo kort mogelijk. Hoe kun je toch in die beperkte ruimte iemand aan het schate­ren maken of de tranen over de wangen van je lezers laten vloeien?

Je hoeft hier geen hele boekwer­ken voor te schrij­ven. De beste schrij­vers kunnen dit zelfs in slechts een aantal woorden. Ernest Heming­way schreef het relatief bekende ‘Te koop: babyschoen­tjes, nooit gedra­gen’. OefOok in een klein aantal woorden is het dus mogelijk emotie teweeg te brengen. Nu hoeven we niet allemaal het niveau van Heming­way te berei­ken, maar het laat wel zien dat een kort berichtje of een blogar­ti­kel genoeg ruimte biedt om iets met je emoties te doen.

Dát heb ik ook!

Hoe kun je jouw klanten die emotie laten voelen? De kans is groot dat jouw bedrijf proble­men oplost en wensen vervult. In je berich­ten en blogs kun je deze proble­men eerst beschrij­ven met een herken­bare situa­tie. Waar zou een lezer van je bericht of blog mee zitten? Wat maakt diegene mee? Probeer hierbij genera­li­sa­tie te voorko­men, zoals ‘Veel mensen staan op met hoofd­pijn.’ Dat geeft mijns inziens de boodschap dat het probleem er dus niet toe doet, omdat ieder­een het wel kan hebben. Begin liever met iets speci­fieks: ‘Daar ga je weer. Je bent pas net wakker, of de bonkende pijn in je hoofd begint weer. Het belooft een lange dag te worden.’

Vertrouw je lezers

Het belang­rijk­ste hierbij is: vertrouw je lezer. Denk aan een toneel­stuk. Wanneer je een eetta­fel ziet met wat stoelen en een gezin eromheen, weet je: we zijn bij iemand thuis. De muren, het behang, de lampen, de schil­de­rijen en boeken­kas­ten denk je er vervol­gens zelf bij. Zo werkt het ook met ‘herken­bare’ tekst­jes. Je hoeft alleen maar het eerste zaadje van een gevoel op te roepen. De lezer vult de plant die daaruit opbloeit vervol­gens zelf aan. Sterker nog: hoe speci­fie­ker je bent, hoe meer mensen zich niet meer aange­spro­ken voelen door je bericht, omdat de situa­tie voor hen niet meer geldt.

What’s in it for me?

Richt jouw berich­ten en blogs altijd op de lezer. Stel: je bent je aan het oriën­te­ren op een nieuwe winter­jas. Je wilt iets wat lekker warm en dik is, maar het mag niet te hobbe­zak­ke­rig worden. Gebaseerd op je recente zoekac­ti­vi­tei­ten komt er een Facebook-campagne in beeld. Een bedrijf zet op een rijtje hoeveel klanten het heeft gehol­pen. Hoe tevre­den die klanten waren. En hoe het bedrijf sinds 1995 al ongelo­fe­lijk veel succes heeft behaald met zijn produc­ten. Fijn voor ze, denk je dan, maar daarmee ben jij nog geen stap dichter bij je nieuwe winter­jas. Waarom zou je die bij dit bedrijf moeten kopen?

Lezers willen iets hebben aan wat ze lezen. Maak je een Facebook-post, zet er dan iets in wat de lezer kan prikke­len. Een feitje (om iets te leren). Een vraag (om je mening te geven). Een herken­bare situa­tie (om iets te voelen). Wanneer een lezer jouw bericht of blog leest, vraagt diegene zich af: ‘What’s in it for me?’ (oftewel: ‘wat heb ik eraan?’).

Hoe specifieker je bent, hoe meer mensen zich niet meer aangesproken voelen

Deel je meerwaarde 

Wat als wij een blog zouden publi­ce­ren over hoe je een blog kunt schrij­ven, zoals deze, maar in plaats van het te hebben over engaging content ineens alle Neder­landse spelling­re­gels zouden uitleg­gen? Ten eerste zou dat oersaai zijn, maar dat is niet het enige. Het is ook algemene kennis. Het toepas­sen van de taalre­gels in blogs is eigen­lijk een gegeven. Wat je beter kunt vertel­len is de meerwaarde die jij kunt toevoe­gen aan die kennis. ForYou Media speci­a­li­seert zich in blogs die niet alleen goed gespeld zijn, maar ook aanspre­ken. Dat is waarom we juist dat tweede delen: dat is waar een lezer echt iets aan kan hebben.

Vertel een verhaal 

Wat hebben emotie, herken­baar­heid en engage­ment met elkaar gemeen? Het zijn allemaal ingre­di­ën­ten van een verhaal. Emotie creëer je door een verhaal te vertel­len dat weet te raken. Inspi­ra­tie creëer je door een verhaal te vertel­len dat nieuwe inzich­ten biedt. Dat is het geheim achter engaging content. Het zijn verha­len. En je maakt van de lezer je hoofd­rol­spe­ler, waardoor het deze lezer direct weet aan te spreken.

Daarnaast hebben verha­len een struc­tuur die gemak­ke­lijk leest. Het is fijn om te volgen en gemak­ke­lijk om je voor te stellen. Een verhaal ‘leest lekker weg’. Dit maakt het voor je lezers vaak plezie­rig om te lezen, in plaats van iets wat ze liever overslaan.

Blogs laten schrijven bij ForYou Media

Hoe kun je er nog meer voor zorgen dat mensen je blog met plezier lezen? Door ook plezier te hebben in het schrij­ven. Wanneer je het leuk vindt om een tekst te schrij­ven, sijpelt dit altijd door in de zinnen, in de woorden, in de letters van je blog aan toe. Beleef je geen plezier aan het schrij­ven van blogs? Waarom zou je een ander dan niet het stokje van je laten overne­men? Bij ForYou Media zit een team van enthou­si­aste redac­teu­ren, marke­teers en online speci­a­lis­ten, die allemaal graag voor je aan de slag gaan. Wij zorgen ervoor dat je verha­len krijgt die op een eigen manier de doelgroep weten te raken. We vertel­len je hier graag meer over. Neem daarom gerust contact op!

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.