Marketing in de zorg

Marke­ting in de zorg wordt steeds belang­rij­ker. Het zorgland­schap veran­dert sterk en de rol van marke­ting in de zorg veran­dert mee. 

Marketing toepassen in de zorg

Door de vele veran­de­rin­gen in de zorg is het belang­rijk dat zorgin­stel­lin­gen op de juiste manier infor­ma­tie verschaf­fen aan hun patiënten/zorgvragers. Effec­tieve commu­ni­ca­tie tussen zorgaan­bie­der en patiënt of zorgvra­ger is hierin essen­ti­eel. Door het verschaf­fen van de juiste infor­ma­tie wordt de patiënt of zorgvra­ger aange­zet tot zelfred­zaam­heid, keuze­vrij­heid, betrok­ken­heid en wordt deze gemoti­veerd tot gewenst gedrag.

Door het delen van relevante infor­ma­tie, wordt inspi­ra­tie, hulp en inzicht geboden. De mate van echtheid, authen­ti­ci­teit, openheid en trans­pa­ran­tie bepaalt daarbij voor de zorgin­stel­ling de mense­lijke identiteit.

Eén van de beste manie­ren om deze infor­ma­tie op de juiste manier bij de patiënt of zorgvra­ger te krijgen is door het maken en versprei­den van kennis­ar­ti­ke­len en ervarings­ver­ha­len.

Uit onze ervaring blijkt dat er verschil­lende redenen zijn die de zorgver­le­ner ervan weerhou­den om struc­tu­reel te commu­ni­ce­ren met de doelgroep.

 

‘Wij helpen zorgin­stel­lin­gen graag 

met (marketing)communicatie.

Jouw partner voor marketing in de zorg 

Veel marke­ting en commu­ni­ca­tie van zorgin­stel­lin­gen is gericht op de interne commu­ni­ca­tie. Daarnaast ervaren veel zorgver­le­ners een gebrek aan tijd, inspi­ra­tie én kennis van het medialandschap. 

We helpen zorgin­stel­lin­gen graag met marketing(communicatie), want iedere zorgaan­bie­der verdient het om op de juiste manier zicht­baar te zijn binnen de doelgroep. De markt­ge­richt­heid, klant­ge­richt­heid en het innove­rend vermo­gen van de zorgin­stel­ling zal daardoor vergroten.

Het voordeel is dat je kan beschik­ken over een veelzij­dig team van ervaren disci­pli­nes zoals grafisch vormge­vers, (online) marke­teers, fotogra­fen, video­ma­kers, (creatief) strate­gen en tekst­schrij­vers. Dit team wordt het verleng­stuk van de zorgin­stel­ling. Je werkt met één (vast) contact­per­soon, die een veelzij­dig team tot zijn of haar beschik­king heeft. We zetten de juiste persoon in wanneer dit nodig is. Dit betekent korte lijnen, snelle besluit­vor­ming en snel hande­len. Dit resul­teert in beheers­bare kosten waarmee een maximaal resul­taat zal worden behaald. 

Wil je weten wat de mogelijk­he­den voor jouw zorgin­stel­ling zijn en wil je hierover gratis en vrijblij­vend advies? Laat dan even je gegevens achter, zodat we een goed gesprek kunnen voeren over jouw doelstel­lin­gen en wensen.

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.