Teksten omschrijven: hoe doe je dat?

Schrij­ven. Bijna ieder­een kan het, maar er is een verschil tussen een boodschap­pen­lijstje schrij­ven of een zakelijke tekst of een adver­ten­tie­tekst maken. Hoe gaat dat in z’n werk, teksten maken of teksten herschrij­ven, of teksten omschrijven?

Veel aspecten

Er zijn veel aspec­ten aan het schrij­ven van goede teksten, of die nu bedoeld zijn voor een folder of flyer, of voor je website. En teksten voor sociale media, zoals tijdlijn­be­rich­ten of campag­ne­tek­sten, moeten bijvoor­beeld niet te lang zijn. Ook moeten die geschikt en aantrek­ke­lijk zijn voor een breed publiek, anders is de kans groot dat het aantal websi­te­be­zoe­kers niet zal toenemen.

Niet te moeilijk

Als je voor je onder­ne­ming teksten wilt maken, komt daar heel wat bij kijken. Zulke teksten moeten bijvoor­beeld niet al te moeilijk zijn, want dan loop je het risico dat lezers afhaken. En dan heb je je teksten voor niets geschre­ven, omdat die niet het beoogde effect hebben. Terwijl je wilt dat jouw teksten juist wel effect hebben, welke dat ook mogen zijn.

Lezer in achterhoofd 

In het ideale geval zijn je teksten zodanig aanspre­kend, dat lezers ervan doorle­zen tot het eind. Wanneer je namelijk alleen maar droge feiten of al te veel borst­klop­pe­rij brengt, raak je lezers kwijt. Goede teksten zijn teksten waaruit blijkt dat je de lezer in je achter­hoofd gehou­den hebt bij het schrij­ven. Zulke teksten raken het publiek, en vergro­ten het succes bij huidige én poten­ti­ële klanten.

Geen taalfouten

Wat ook belang­rijk is: je teksten moeten zo weinig mogelijk taalfou­ten bevat­ten. Teksten met taalfou­ten komen namelijk niet goed over bij het publiek. En zeker niet dat deel van het publiek dat taalfou­ten herkent en daar geïrri­teerd over raakt. Je kunt dan wel van mening zijn dat ‘het wel duide­lijk is wat ik bedoel’, maar daar denkt niet ieder­een zo over. Voor de zeker­heid kun je je teksten voorleg­gen aan iemand met een prima taalge­voel, mocht je twijfelen.

Wanneer je alleen maar droge feiten brengt, raak je lezers kwijt

Teksten omschrijven

Om tot goede teksten te komen, is het zaak om je bezig te houden met teksten omschrij­ven. En met teksten herschrij­ven. En soms moet je een tekst herfor­mu­le­ren. Dat vergt ook veel denkwerk. Maar het resul­taat is ernaar, in het ideale geval. En dat zou kunnen beteke­nen veel lezers, veel likes en veel bezoe­kers op je website. En meer aanko­pen van produc­ten of afspra­ken voor behandelingen.

Hulp inschakelen

Zie je het al bij voorbaat niet (meer) zitten om je bezig te houden met het schrij­ven van teksten? Dan is er een simpele maar doeltref­fende oplos­sing: ons inscha­ke­len! Ons marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau heeft redac­teu­ren die aanspre­kende teksten schrij­ven, of bestaande teksten omschrij­ven, voor elk medium. Het maakt dus niet uit of het gaat om websi­te­tek­sten, adver­ten­tie­tek­sten, teksten voor sociale media of SEO-teksten.

SEO-teksten

Over SEO-teksten gespro­ken: dat zijn artike­len die zodanig geschre­ven zijn, dat die op een hoge(re) positie in Google komen te staan. Dat zou je als onder­ne­mer moeten willen, want dan wordt jouw bedrijf beter gevon­den door poten­ti­ële klanten. Het schrij­ven van goede SEO-teksten is een vak apart, en ook daar draaien onze redac­teu­ren hun hand niet voor om, evenals een tekst herschrij­ven die je zelf hebt gemaakt.

Vormgeving

Maar we doen nog veel méér dan teksten omschrij­ven! Onze fotogra­fen en vormge­vers zorgen ervoor dat je teksten op een aantrek­ke­lijk manier vormge­ge­ven worden. Onze marke­ting­ex­perts kunnen je advise­ren rond alle aspec­ten van je commu­ni­ca­tie, inclu­sief logo, huisstijl en kleur­ge­bruik. We bieden alles om je volle­dig te ontzorgen!

Compleet marketingplan

Als je dat wil, kunnen wij een compleet marke­ting­plan op maat voor je maken, waarin we onder andere de te schrij­ven teksten vastleg­gen. Natuur­lijk bespre­ken we van te voren met je wat jouw doelen en wensen zijn en wat je verder belang­rijk vindt in je communicatie.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.