‘Mijn bezoekersaantallen zijn omhoog gegaan’

‘Sinds de social­m­e­dia­cam­pagne die ForYou Media voor mij gemaakt en in gang gezet heeft, zijn de bezoe­kers­aan­tal­len van mijn website merkbaar omhoog gegaan. Een dame met wie ik samen­werk – ik noem haar altijd mijn ‘netwerk­goe­roe’ – merkte onlangs op dat ze me sinds­dien zo vaak voorbij ziet komen. Dat is écht een compli­ment. Het gaat hartstikke goed!’, vertelt Karin Groenen­boom enthousiast.

Magazine

Karin herin­nert zich haar eerste contact met ForYou Media nog goed. ‘Een collega van mij stond in ForYou Magazine. Dat leek mij ook wel wat. Ze gaf me het blad mee en ik heb contact opgeno­men. Ik heb me toen een jaar aan het magazine verbon­den. Helaas bracht het me toen niet wat ik hoopte: de vier keer dat ik in ForYou Magazine publi­ceerde, leverde me slechts één nieuwe klant op.’

Onder de indruk

Alhoe­wel Karin haar abonne­ment niet verlengde, had ze nog wel af en toe contact met Sharif van ForYou Media. ‘In corona­tijd had ik met mijn vaste vormge­ver mijn website opnieuw aange­pakt. Een student zou ervoor zorgen dat er meer bezoe­kers op mijn website kwamen, maar dat had nog niks opgele­verd. Toen Sharif me weer een keer belde, compli­men­teerde hij me met mijn nieuwe website. Hij was onder de indruk, maar het was toch wel zonde als die door niemand bezocht werd. Hij stelde een social­m­e­dia­cam­pagne voor om meer webver­keer te genereren.’

Ik heb er vertrouwen in dat deze samenwerking mij verder brengt

- Karin Groenen­boom – de inspiratieboom

Socialmediacampagne

‘We hebben eerst afgespro­ken dat ForYou Media voor een halfjaar de socials voor me zou verzor­gen, maar dat heb ik inmid­dels met een jaar verlengd. Ik ben heel blij met die content die aange­le­verd wordt. Ook het contact met Sharif en Sabine is fijn. Ik kan het goed met hen vinden. Dat creatieve spreekt me erg aan en het ziet er elke keer heel mooi uit. Het enige wat ik zelf altijd aan marke­ting­com­mu­ni­ca­tie deed, was af en toe wat op LinkedIn plaat­sen. En verder likete ik artike­len of liet ik commen­taar achter. En al kreeg ik daardoor van LinkedIn compli­ment­jes dat ik goed bezig was, toch vond ik het lastig en tijdro­vend. Op Facebook en Instagram was ik niet actief, maar dat gaat mijn dochter nu voor me doen. Zij snapt hoe dat allemaal werkt.’

Oplossing voor elke uitdaging

‘Ik hoop om in de toekomst van de inspi­ra­tie­boom een plek te maken waar ieder­een kan halen waar hij behoefte aan heeft. Ik heb voor elke uitda­ging wel een oplos­sing voor coaching en training op het gebied van persoon­lijke ontwik­ke­ling. En dat kan behalve een coach ook een psycho­loog, fysio­the­ra­peut, acupunc­tu­rist of een crani­o­sa­craal thera­peut zijn. Ik werk samen met andere zzp’ers en kan goed matches maken tussen mensen.’

Vertrouwen

‘En misschien komt er ooit nog een eigen magazine’, droomt Karin hardop verder. ‘Daar is de tijd nu nog niet rijp voor, daarvoor moet ik eerst finan­ci­eel verder groeien, maar ik weet dat ForYou Media ook dát voor me kan verzor­gen. Er wordt altijd meege­dacht en de samen­wer­king is écht heel fijn. Ik ga binnen­kort ook mijn ‘netwerk­goe­roe’ met Sharif in contact brengen. Ik merk gewoon dat er dingen gebeu­ren. Ik heb er dan ook alle vertrou­wen in dat deze samen­wer­king mij verder brengt. Ik heb er vertrou­wen in dat dit goed is!’

Karin Groenen­boom – de inspiratieboom

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.