‘Al mijn communicatie is nu één mooi geheel’

Esther Uitman-Van der Leest van coachings­prak­tijk L’Estro armonico in Dordrecht had haar social media, online artike­len en plaat­sin­gen in het ForYou Magazine uitbe­steed aan ForYou Media. Begin 2021 kwam hier een nieuwe website bij. ‘In mijn werk ben ik gedre­ven door het leveren van hoge kwali­teit. Dat moest de website ook uitstra­len. Ik ben er dan ook erg blij mee.’

Het eerste artikel

Esther zat net in de auto en de telefoon ging. Het was Raymond van ForYou Media, die wilde weten of ze nog interesse had in een publi­ca­tie in het ForYou Magazine. Ze had er al even over na kunnen denken. ‘Leuk, zolang ik het maar niet zelf hoef te schrij­ven,’ antwoordde ze. Dat was prima. ‘Ik was toen al erg tevre­den over het eindre­sul­taat. Dit was ook hoe ik het zelf zou formu­le­ren. Toen belde Raymond: ‘Zullen we verder praten?’

Ontzorgd worden

Het was het begin van een samen­wer­king die tot de dag van vandaag stand­houdt. ‘We hebben een goed relatie opgebouwd. De frequen­tie en het bereik waren fijn. Raymond en ik hebben elkaar daarin erg gevon­den. Ik wil mijn verhaal vertel­len, maar het niet zelf opschrij­ven. Ik wil ontzorgd worden daarin.’

In eigen woorden

ForYou Media heeft de magazi­ne­ar­ti­ke­len, online artike­len en social media op zich genomen. Was het ontzor­gen gelukt? ‘100% ja. Waar ik ongelo­fe­lijk blij mee ben, is het snelle contact. De stukken zijn goed en ik heb er eigen regie over. In mijn wereld is taal heel belang­rijk. Net een andere formu­le­ring kan veel verschil maken. Uitein­de­lijk is ieder artikel geschre­ven in mijn woorden. Ik heb ook een klik met Amarenske, die de stukken schrijft. Dit was zo compleet en ontzor­gend dat het voor mij een goede aanzet is geweest om te zeggen: ik wil bij jullie de nieuwe website laten bouwen en beheren.’

‘Waar ik ongelofelijk blij mee ben, is het snelle contact

- Esther Uitman / L’estro armonico 

Een website van hoge kwaliteit 

Die nieuwe website staat sinds de lente van 2021 live. ‘Nu is al mijn commu­ni­ca­tie één mooi geheel. Ik krijg daar positieve reacties op en helpt voor de zicht­baar­heid. Ik ben er dan ook erg blij mee.’ Esther geeft aan dat het maken van een website niet iets is waar ze affini­teit mee heeft. ‘Ik vind het belang­rijk, maar het zit niet in mijn energie. Je website moet alleen wel op orde zijn. In mijn werk ben ik gedre­ven door het leveren van hoge kwali­teit. Dat moest de website ook uitstra­len. Dit was juist een fijn proces. Er werd construc­tief meege­dacht en er zijn goede sugges­ties gedaan.’

Een goed beeld

‘Er staat nu een goede basis. Ik krijg er ook positieve reacties op, ook tijdens het werk. Ik kom bijvoor­beeld via bedrij­ven in contact met medewer­kers voor coaching. In de eerste gesprek­ken vraag ik altijd: heb je een idee van wie ik ben en wat ik doe? Nu hoor ik steeds vaker: ‘Ja, ik heb je website namelijk gezien en daarmee heb ik een goed beeld.’ Het is dus een goede keuze geweest. Ik ga er binnen­kort weer even doorheen of de teksten kloppen en het accuraat genoeg is, maar ik bepaal nu zelf het tempo in hoe ik de kwali­teit van de website hoog kan houden. Dat is heel erg prettig.’

Zo veel mogelijk mensen bereiken

Hoe kunnen de website, artike­len en social media Esther helpen met haar doelen? ‘Ik wil groeien en mijn reikwijdte groter maken. Ik werk samen met het onder­wijs, zorg, HR-adviseurs, overheid en gemeen­tes om zo veel mogelijk mensen te berei­ken. Mijn doel is dan ook om zo veel mogelijk mensen die in de knel zitten, zowel op hun werk als privé, te leren dat ze iets te leren hebben over zichzelf. Dat het leven echt lichter wordt als je merkt dat je keuze­vrij­heid hebt. De groei zit hem in dat ieder­een de weg naar mij weet te vinden. En de website helpt enorm om zicht­baar te zijn.’

Esther Uitman-Van der Leest
www.lestro.nl

Verdere samen­wer­king:
 Website
 Social media
 Blogar­ti­ke­len
 Artike­len in ForYou Magazine

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.