’De samenwerking gaat fantastisch’

ForYou Media heeft in samen­wer­king met verschil­lende toonaan­ge­vende zieken­hui­zen in Neder­land zorgspe­ci­als uitge­bracht. Achter de scher­men is dit mede tot stand gekomen door samen­wer­kings­part­ner Bernie Slok. ‘De samen­wer­king is een prach­tige kans om netwerk­ont­wik­ke­ling te bevor­de­ren in regio­nale zorg en deze zorg herken­baar te maken voor de patiënt’.

Samenwerken voor zorgspecials

‘Ik kwam in contact met ForYou door de uitgave van een zorgspe­cial voor het Rijnstate Zieken­huis, WeCare. Paul en ik hebben met elkaar gespro­ken om te kijken of we ook daarna samen konden werken op dit gebied. Ik wist bijvoor­beeld dat Noord­west Zieken­huis­groep en Erasmus MC Kanker­in­sti­tuut een zorgspe­cial wilden uitbren­gen. Vanuit daar zijn mooie projec­ten gestart, waaron­der een medisch-weten­schap­pe­lijk tijdschrift voor Francis­cus Gasthuis & Vliet­land, waarin weten­schap, onder­zoek en innova­tie centraal staat, een zorgspe­cial voor het Erasmus MC Kanker Insti­tuut en recent een zorgspe­cial voor het Maasstad Zieken­huis in samen­wer­king met Stich­ting OOK, om ook in corona­tijd stil te staan bij Wereldkankerdag.’

Eerlijk en oprecht

‘Over de samen­wer­king kan ik kort zijn: dat gaat fantas­tisch met elkaar. We kunnen namelijk van elkaar leren. Ik leer hoe commu­ni­ca­tie en media werkt en pik nieuwe dingen op over redac­tie en vormge­ving. ForYou Media heeft meer ervaring op kunnen doen over hoe het leven in zieken­hui­zen eruit­ziet. We werken heel nauw en inten­sief samen aan de zorgspe­ci­als. De lijntjes zijn kort en heel laagdrem­pe­lig. We zijn ook allebei bereid om elkaar feedback te geven, eerlijk en oprecht. We mogen zeggen wat we willen naar elkaar en dat vind ik ook belang­rijk. Het was een goede combi­na­tie en zorgde ervoor dat we aan zieken­hui­zen hebben kunnen laten zien; dit kunnen wij op dat gebied beteke­nen voor de totale zorg.’

‘De lijntjes zijn kort en heel laagdrempelig

- Bernie Slok 

Verbinding leggen

‘Ook kunnen we met deze speci­als de regio­nale zorg beter in beeld brengen voor de patiënt, bijvoor­beeld wat de zorg betekent voor iemand met kanker. De belang­rijk­ste drijf­veer is om zorg uit zieken­hui­zen samen te brengen met de zorg in de regio. In de speci­als staan daarbij zowel persoon­lijke verha­len als verha­len over onder­zoe­ken in het zieken­huis. Het is prettig dat er zo gespro­ken kan worden over de zorg in een mooi vormge­ge­ven product dat ook inhou­de­lijk sterk is.’

Netwerkontwikkeling in de zorg bevorderen

‘Voor mij levert de samen­wer­king dus de vrijheid op om de zorg beter te laten zien in Neder­land. Dat is waar ik naar op zoek was. Het is een prach­tige kans om netwerk­ont­wik­ke­ling te bevor­de­ren in regio­nale zorg, zodat zorgspe­ci­a­lis­ten uit de regio verbin­ding leggen in plaats van concur­ren­tie zoeken. Dat is een mooie uitdaging.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.