Het gebruik van SEO in marketing

Je hebt jouw onder­ne­ming zorgvul­dig opgebouwd en staat helemaal achter datgene wat je aanbiedt. Maar je wilt ook dat het publiek weet dat jij er bent. Dat gebeurt tegen­woor­dig voor een belang­rijk deel op inter­net, in de vorm van een goede website. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw onder­ne­ming gevon­den wordt? Dat bereik je met SEO in marketing!

Vroeger

In de tijd vóór inter­net waren de mogelijk­he­den om je bekend­heid te vergro­ten beperk­ter dan nu. Wanneer er vroeger bijvoor­beeld een nieuwe winkel geopend werd, kon er op de openings­dag een rode loper uitge­rold worden, en kon een adver­ten­tie in een lokale of regio­nale krant de lezers erop atten­de­ren dat de winkel geopend was. 

Website

Dat is nu heel anders. Met een website kun je alles over je onder­ne­ming uit de doeken doen. En met tijdlijn­be­rich­ten op sociale media als Facebook en Instagram kun je volgers ertoe verlei­den om een bezoekje te brengen aan je website. Of direct aan je winkel, salon of praktijk. Met een gerichte campagne kun je het aantal poten­ti­ële klanten ook nog eens vergroten.

SEO in marketing

Maar het beste is om ervoor te zorgen dat de pagina’s van je website optimaal gevon­den worden door degenen die op zoek zijn naar iets wat jij biedt. Dan hebben we het over Search Engine Optimi­za­tion, oftewel SEO. Het optima­li­se­ren van je websitepagina’s voor zoekma­chi­nes zou een belang­rijk aandachts­punt van je marke­ting moeten zijn. Met SEO in marke­ting bereik je relatief snel resultaat.

SEO-teksten

Maar hoe werkt dat eigen­lijk, dat optima­li­se­ren van websitepagina’s voor zoekma­chi­nes? Een belang­rijk onder­deel daarvan is het zorgen voor SEO-teksten. Een SEO-tekst is een tekst die zodanig geschre­ven is, dat die goed gevon­den wordt door inter­net­ge­brui­kers die een bepaald zoekwoord invul­len in Google. 

LinkedIn heeft een goede reputatie

Zoekwoordenonderzoek

Het is dus belang­rijk dat op bepaalde pagina’s op je website dat zoekwoord voorkomt. Maar het is daarbij zaak dat je je niet blind­staart op de termen en benamin­gen die je zelf gebruikt. Uit een zoekwoor­den­on­der­zoek zou namelijk naar voren kunnen komen dat bezoe­kers van je website jou op heel andere zoekwoor­den gezocht hebben dan je zelf denkt. Dat is iets om rekening mee te houden.

Eisen

Wat valt er in het algemeen te zeggen over SEO-teksten? Het gaat dan om teksten die niet al te kort zijn. Google waardeert namelijk wat langere teksten, met een goede alinea-indeling. Natuur­lijk moeten in een tekst de juiste zoekter­men staan, op aanbe­vo­len plekken en in een bepaalde frequen­tie. Het is echter niet de bedoe­ling dat een tekst niet veel meer is dan een aantal zoekwoor­den met wat woorden eromheen. Google doorziet dat.

SEO uitbesteden

Vind je ook dat SEO in marke­ting belang­rijk is, maar ontbreekt het je aan kennis om SEO-waardige teksten te schrij­ven? Of heb je er geen zin in om je hiermee bezig te houden? Dat is helemaal niet raar, want je hebt het ongetwij­feld al druk genoeg met je onder­ne­ming, en dan kost het tijd en moeite om je bezig te houden met aller­lei marke­ting­ac­ti­vi­tei­ten. Dan is het goed idee om je SEO uit te beste­den aan ons!

Succes vergroten

Wij hebben jaren­lange ervaring in het vergro­ten van het succes van onder­ne­mers, onder andere door SEO marke­ting. Dat doen we niet alleen door het doen van een zoekwoor­den­on­der­zoek, maar ook door het schrij­ven van teksten die niet alleen infor­ma­tief en prettig leesbaar zijn, maar ook nog eens goed gevon­den worden in Google! 

Ja, ik wil meer weten! 

Wil jij je ook bezig­hou­den met SEO in marke­ting, of ben je nieuws­gie­rig naar de andere manie­ren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.